1234567 1 - 50 av 500
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Harlin, Anna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Malongen: a mimic of a rock2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Malongen consists of two volumes containing housing, a gallery, and a restaurant. The design language of the base comes from a 3D scan of the rock 30 meters north of the plot. The buildings are a design interaction to explore the tension between the historical mountain cut and a design interaction. With a digital imitation of the rock the buildings intend to mimic the surrounding area. The rock, that is the historical imprint of the place, is now translated into buildingelements, as a result of my manipulation of the file. This project has investigated how we can create a contemporary buidling that refer to a historical site and keep telling a story about time.

 • Grundmark, Anna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  ”VART ÄR VI PÅ VÄG?” / WHERE ARE WE GOING?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the middle of the nineteenth century, the train came to Sweden. It has been just over 150 years and a lot has happened. With the train and its station came more then just a means of transportation, it turned Sweden from a developing country into one of the most modern. In the small Swedish cities and on the countryside, the stations became a central node, a meeting point and a place to gather. The train passed through previously isolated areas where the stations became not only just that but also a window towards the rest of the world. This project is a study of the Swedish train station and a humble proposal on how to treat them, what to do with them and when to do it (now).

 • Svensson, Daniella
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Ribbefjord, Beatrice
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Ekonomiska fördelar med en grön premie: En studie av ekonomiska drivkrafter på den gröna obligationsmarknaden i Sverige2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten är att undersöka och analysera motiv och ekonomiska incitament bakom fastighetssektorns deltagande på den gröna obligationsmarknaden i Sverige. Rapporten diskuterar huruvida en grön premie eller ett Green bond premium, även kallat Greenium, existerar samt hur stort detta är. Greenium är skillnaden mellan räntan på en grön obligation och en traditionell obligation. Vidare analyseras anledningar till att ett Greenium skulle uppstå. En diskussion förs huruvida det är mer ekonomiskt lönsamt att köpa gröna obligationer i jämförelse med traditionella obligationer. År 2007 utfärdade Världsbanken den första gröna obligationen i världen i samarbete med SEB. Sedan gröna obligationens uppkomst har marknaden vuxit till ett globalt värde på över 300 miljarder dollar. Vasakronan utfärdade världens första gröna företagsobligation 2013, efter det fick marknaden i Sverige sitt största uppsving och sedan dess har marknaden vuxit kraftigt. Gröna obligationer har samma ekonomiska egenskaper som traditionella obligationer men skillnaden är att intäkterna från gröna obligationer måste finansiera miljö- eller klimatvänliga projekt. Gröna obligationer medför en del risker för aktiva aktörer. Dessa risker är bland annat anseenderisk, greenwashing och asymmetrisk information. Med tanke på den enorma påverkan företag idag har på miljön är det lämpligt att dessa tar ansvar för sina utsläpp och andra negativa externa effekter. Genom konceptet Corporate Social Responsibility har företag tagit mer ansvar för hur de påverkar samhället ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt samt socialt perspektiv. Genom CSR har gröna obligationer blivit populärt och i synnerhet på fastighetsmarknaden där ambitionen kring hållbarhet vuxit kraftigt de senare åren. Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett greenium finns men att det är svåruppskattat. Enligt intervjuade personer inom fastighetsbranschen kan greenium antas vara -4 till -5 baspunkter och enligt vetenskapliga artiklar antas det vara cirka -2 baspunkter. En baspunkt motsvarar en hundradels procent. Att greenium uppstår beror på investerares stora efterfrågan och emittenters låga utbud på gröna obligationer i dagsläget. Fastighetsbranschen är ledande på den gröna obligationsmarknaden i Sverige och detta antas bero på branschens tidiga modifiering av gröna obligationer samt sektorns välutvecklade certifieringssystem av hållbara byggnader. I framtiden kan den gröna obligationsmarknaden antas växa och utvecklas inom såväl andra branscher som andra länder.

 • Nielsen, Carl
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Osäkerhet och risk vid bedömning av restvärdet för Samhällsfastigheter: En fallstudie av hur fastighetsvärderare hanterar restvärdet för samhällsfastigheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I marknadsrapporter går att läsa att samhällsfastigheter är en lågriskplacering där investerare söker säker hamn när det börjar blåsa. I Catella Property Forecast (2019) bedöms samhällsfastigheter som låg risk med medel-till-hög avkastning. Den underliggande efterfrågan på samhällsfastigheter i Sverige drivs av den demografiska utvecklingen och framgent behövs stora investeringar för att möta behovet bland landets kommuner och landsting. Hos investerarkollegiet har samhällsfastigheter seglat upp som ett alltmer populärt segment och i en marknadsrapport från Pangea Property Partners kommuniceras att samhällsfastigheter är den mest eftertraktade produkten bland institutionella investerare på fastighetsmarknaden i Sverige (Pangea Institutional Outlook, 2019). På grund av dess beskaffenhet bedöms risk och osäkerhet för investeringar i samhällsfastigheter som relativt låg under kontraktsperioden där ekonomiskt stabila hyresgäster säkerställer ett kassaflöde under långa hyresförhållanden. Hyresgästrisken och vakansrisken är i princip obefintlig under de långa hyreskontraktens löptid. Dock behäftas fastigheterna alltid, likt alla fastigheter, med en viss risk som kan härledas till exempelvis teknisk risk och miljörisk. Utöver dessa tillkommer även politisk risk samt juridiska risker. Specifikt för samhällsfastigheter är att de, per definition, är specialanpassade för verksamheten vilket kraftigt begränsar dess alternativa användning. Alla ovan nämnda parametrar ska speglas i en marknadsvärdesbedömning utförd av en registrerad värderare. Marknadsvärdesbedömningar är centrala i beslutsfattandet vilket föranleder att det är av största vikt att de är rättvisande. Då investerare känner komfort för de förhållanden som råder under löptiden för de långa avtalen är det intressant att granska synen på dessa fastigheter då kontrakten har löpt ut. Syftet med denna fallstudie är att genomlysa hur restvärdet för samhällsfastigheter bedöms av värderare med hänsyn till osäkerhet och risk. Värdering av fastigheter sker vanligen med kassaflödesmetoden som bygger på att framtida driftnetton under en given kalkylperiod diskonteras. Till detta värde adderas ett diskonterat restvärde som ska motsvara fastighetens värde vid slutet av kalkylperioden vilket ofta sammanfaller med att hyreskontraktet löper ut. Metoden bygger till stor del på prognostisering av framtiden. Följaktligen är värderingar behäftade med osäkerhet. Hur riskerna och osäkerheterna behandlas i värderingen kommer att framgå av resultatet. Studien visar att värderanas syn på restvärdesrisken för samhällsfastigheter är nästintill enhetlig och bygger ur teoretisk synvinkel på en objektiv bedömning av värderingsobjektets egenskaper och förutsättningar vid kalkylperiodens slut. Här bedöms ingående parametrar så som geografiskt läge, fastighetens kvalitet och standard men även politisk risk och vad byggnaden är anpassad till i dagsläget. Det framkommer även hur centralt sambandet mellan initial direktavkastning, exit yield och marknadens avkastningskrav är i bedömningen. Studien visar även att värderare bedömer att investerare inte fullt ut tar hänsyn till restvärdesrisken på de nivåer som transaktioner sker till i dagsläget.

 • Myhrer, Samuel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Effekten av infrastruktursatsningar på bostadspriser i närliggande områden: En studie om Nacka stad. Prisutveckling i Jarlaberg och Storängen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nacka kommun genomgår stora förändringar av projektet Nacka stad som innebär nya bostäder, kommersiella fastigheter och tunnelbanestationer. När ett område inom en kommun förändras har det visats att detta ger en effekt angående bostadspriserna i andra närliggande områden. Studiens syfte blir därav att se vilken effekt infrastruktursatsningar har på bostadspriser i Jarlaberg och Storängen i och med projektet Nacka stad. Detta har lett till frågeställningen; Vilken effekt kommer projektet Nacka stad ha på bostadspriserna i Jarlberg och Storängen? Studien grundas på teorier angående fastighetsvärdering, pristeori, lokaliseringsteori och restidsvärdering. Två typer av datainsamling har använts; Booli och en enkätundersökning. Utöver detta har även en litteraturstudie gjorts. Resultatet visar på att Nacka stad kommer att medföra en positiv effekt på bostadspriserna i Jarlaberg. Angående Storängen anses inte tillräckligt med relevant data och information innehas för att kunna dra några slutsatser.

 • Jillersberg, Madeleine
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Denlert, Adam
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Finansiering inom bostadsrättsektorn: En studie om en alternativ finansieringsmodell2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Priserna på den svenska bostadsmarknaden har stigit ovanligt mycket de senaste åren. En konsekvens av detta är att allt fler får det svårare att ta sig in på bostadsmarknaden och köpa sin första bostad. Inte minst förstagångsköpare som har svårt att spara ihop till den höga insatsen som ofta krävs eller bli beviljade lån hos bankerna. En alternativ finansieringsmodell har skapats för att göra det lättare för dessa personer att ta sig in på bostadsmarknaden. Denna modell bygger på att det är föreningen som ska stå för den större delen av lånet, istället för köparen. Denna uppsats syftar till att jämföra skillnaderna mellan en bostadsrätt som finansieras på det traditionella sättet och en bostadsrätt som finansieras genom den alternativa finasnieringsmodellen. Den modell som kommer att analyseras i denna studie heter BRF 2.0 och har lanserats av Well Fastigheter. De riktar sig främst till unga personer, därav har en enkätundersökning utförts för att få en inblick i vilken kunskap en förstagångsköpare har inom detta område. Enkäten är utformad som ett kunskapstest som behandlar några av de ekonomiska aspekter i ett bostadsköp som kan vara bra att känna till. Därefter utfördes en intervju med en representant på ett av företagen som har tagit fram denna alternativa investeringsmodell, nå en djupare förståelse för upplägget. Resultaten indikerar att förstagångsköpare besitter bristande kunskap kring bostadsköp för att ur ett ekonomiskt perspektiv kunna ta de mest fördelaktiga besluten. Studien pekar på vikten av att förstagångsköpare själva behöver ta ansvar för att läsa på inom ämnet så de blir medvetna om vilken kunskap de redan besitter och vilken kunskap de behöver lära. Ett problem som nämns i studien är att dessa personer inte alltid är medvetna om vilket område de saknar kunskap inom och kommer därför inte hämta in denna information. Vid detta problem krävs det att högre instanser kliver in och påverkar. Som ett förslag nämns att regering eller utbildningsväsende arbetar vidare med dessa frågor.

 • Göthlin, Sanna
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Rigogianis, Nicole
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  IFRS16 - Leases2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Från och med den 1 januari 2019 infördes den nya internationella redovisningsstandarden IFRS 16 - Leases och ersätte den gamla standarden IAS 17 - Leases. Klassificeringen av leasingavtal mellan operationella och finansiella enligt IAS 17 - Leases har kritiserats för att ha skapat ett incitament för företag att redovisa leasingavtal som operationella och således undvika att kapitalisera kontrakten i balansräkningen som en leasingtillgång respektive leasingskuld. För att hantera den problematik och informationsasymmetri som uppstod inledde IASB och FASB ett projekt som resulterade i den nya standarden IFRS 16 - Leases.Att belysa i den nya standarden IFRS 16 är att leasegivare inte påverkas i samma utsträckning som leasetagare. Redovisningen för leasegivare påminner om det tidigare regelverket, IAS 17, och därav medför inte förändringen några större skillnader. För leasetagare innebär den nya standarden att bolaget måste identifiera sina leasingkontrakt som löper över tolv månader eller avser ett värde över 5 000 USD när tillgången var ny. Klassificeringen av operationella och finansiella leasingavtal kommer således att upphöra för leasetagare men kvarstå för leasegivare.Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ ansats med intervjuer i kombination med kvantitativa undersökningar av kvartalsrapporter studera de förändringar som IFRS 16 medför på fastighetsföretags balans- respektive resultaträkning. Uppsatsen kommer även att klarlägga vilka finansiella nyckeltal som kommit att påverkas av IFRS 16 i bolagens finansiella rapport för första kvartalet 2019 och avslutningsvis undersöka om den nya standarden kan komma att påverka värderingen av tomträttsfastigheter. Uppsatsens syfte mynnar ut i två frågeställningar formulerade under avsnitt 1.3 Syfte.Utifrån de intervjuer som genomförts med representanter från tre olika verksamhetsområden har relevanta slutsatser framställts och respektive frågeställning kunnat besvarats med 

  säkerhet. Övergången till IFRS 16 kommer att påverka nyckeltal som bland annat belåningsgrad, soliditet och räntetäckningsgrad. För fastighetsbolag är det främst leasingkontrakt i form av tomträtter som är av betydelse då fastighetsbolagen i dessa leasingkontrakt är leasetagare och således påverkas av den förändrade redovisningen. Bruttoresultatet kommer även att påverkas då fastighetsbolagens driftnetto ökar till följd av att avgiften för tomträtten, tomträttsavgälden, flyttas från att vara en kostnad som belastar driftnettot, till att vara en finansiell post i form av ränta.Avslutningsvis har konstaterats att IFRS 16 inte har någon större påverkan på fastighetsbolag, varken på dess finansiella rapportering eller specifika nyckeltal. Bolagen kan relativt enkelt tillämpa IFRS 16 genom en förenklad metod, vilka många bolag valt att göra. Det har dock framkommit att det inte har varit lika enkelt att tolka standarden och hur upplysningar om IFRS 16 ska ske konkret i kvartalsrapporterna. Kvartalsrapporterna som släppts första kvartalet 2019 har därav haft en spridning i tydlighet så väl som utformning. En generell uppfattning från flera respondenter har varit att IFRS 16 medför extra arbete i bolagens redovisning men leder dessvärre inte till ökad transparens, vilket var grundidén till varför den nya standarden togs fram från början. Således kan även konstateras att IFRS 16 inte fullständigt uppnår sitt syfte att öka transparensen.

 • Yilmaz, Rusen
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Edlund, Viktor
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Hur påverkas direktavkastningskravet på kontorsfastigheter av makroekonomiskaförändringar?: En kvantitativ studie av sambandet mellan direktavkastningskrav och makroekonomiska variabler2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska kontorsmarknaden har under senare år drivits mot rekordhöga hyror och lågadirektavkastningskrav. Drivkraften i utvecklingen har varit gynnsamma makroekonomiskaförhållanden med bland annat negativ reporänta. Denna studie syftar till att undersöka ivilken grad utvecklingen av direktavkastningskrav i tre svenska storstäder, Stockholm,Göteborg och Malmö kan förklaras av makroekonomiska förändringar. Intressant är även hurde olika städerna förhåller sig till varandra och utvecklingen i ekonomin. Frågeställningensätts i ett mer generellt sammanhang, där marknads- och fastighetspecifika faktorerutelämnas.Med stöd av empiriska studier och ekonomiska teorier, som bland annat 4Q-modellen,angrips frågeställningen genom ett urval av makrovariabler, bearbetning av data ochgrundläggande statistiska beräkningar. Dem utvalda makrovariabler är: KPI, Reporänta,Statsobligationer 10 år, BNP, Arbetslöshet och OMXS30. Korrelationsberäkningar och linjäraregressionsmodeller är centrala verktyg i det kvantitativa arbetet. De statistiskaberäkningarna utförs både med och utan tidsförskjutningar på direktavkastningskravet motmakrovariabler. På så vis beaktas fastighetsmarknadens tröghet och cykliska natur.Resultatet, som ligger i linje med tidigare studier, visar att valda makroekonomiska variableroftast inte är tillräckliga för att förklara rörelsen i direktavkastningskravet. Inte heller påvisasnågon påtaglig skillnad städerna emellan. Resultatet vittnar om värdet av mängd data ochurvalet av oberoende variabler vid en regressionsanalys. Däremot påvisas ett tydligtsamband mellan utvecklingen av direktavkastningskravet och de utvalda makrovariablerna.

 • Fiedorowicz, Sandra
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Eklöf, Ellinore
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Bostadsföretagens uthyrningspolicy: En jämförelsestudie mellan bostadsföretag i Stockholmsområdet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi undersökt olika bostadsföretags uthyrningspolicy inom Stockholmsområdet samt hur pass lättillgänglig information är om bostadssökningsprocessen via deras hemsidor. Vi vill undersöka om det finns någon skillnad mellan hur bostadsföretag förmedlar sina grundkrav och på vilken nivå dessa ligger för en bostadssökande. Hur påverkar detta samhället och i synnerhet hur påverkar det oss som studenter? Finns det även en skillnad mellan kommunala och privata bostadsföretag i Stockholmsområdet?För att finna svar på frågeställningarna undersökte vi 13 olika privata- och kommunala bostadsföretag; HSB, Ikano Bostad, Wallenstam, Byggvesta, Rikshem, Willhem, HEBA Fastigheter AB, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder, Micasa Fastigheter, Stadsholmen samt Stockholms Studentbostäder. Vi studerade hur företagens respektive uthyrningspolicy var utformade på deras hemsidor samt hur lättillgängligt det var att hitta viss väsentlig information som bostadssökande. Detta blev en jämförelse företagen sinsemellan vilket gav oss en överskådlig bild på vad som bör förbättras inom området.Det visade sig finnas en betydlig skillnad mellan privata- och kommunala bostadsföretag där den största skillnaden var att privata bostadsföretag reglerar sina uthyrningspolicy hårdare än vad de kommunala gör. Alla hemsidor var mer eller mindre dåligt utformade gällande tillgänglighet och språkmöjligheter. Vi behandlade även våra studiefrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv då det anses vara betydande för ett fortsatt fungerande samhälle.Avslutningsvis gavs rekommendationer för bostadsföretagen för att förbättra sina hemsidor och policys. Störst vikt bör läggas på att förbättra möjligheten för alla individer på bostadsmarknaden för att få en bostad. Samt att förbättra bostadsföretagens hemsidor i fråga om transparens och språkmöjligheter, för att utveckla bostadsmarknaden ur ett socialt och teknologiskt perspektiv.

 • Paul, Sourav
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Sarkar, Saranik
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Integration of Cryogenic Machining Technologies in Advance Manufacturing Systems2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konventionella skärvätskor är en absolut nödvändighet inom dagens tillverkningsdomän, men de är en förorenande och icke-hållbar del av moderna tillverkningsprocesser. Dessa konventionella skärvätskor kan ersättas med kryogen kylning, som är en innovativ och hållbar metod som framgångsrikt har implementerats för att producera flyg- och rymdprodukter och har gett stor framgång och hög kvalitet på färdiga produkter. Men implementeringen är den största utmaningen eftersom produktionsvolymen för flyg- och bilkomponenter är ganska stor och implementering av kryogen kan utgöra ett hinder för att bibehålla produktionsflödet. Detta ger oss ett stort outforskat område för forskning speciellt vid implementeringen av systemet i det befintliga systemet, vilket kan hjälpa oss att få en sömlös övergång från konventionell till kryogen kylning. Några av de viktige punkterna som man måste undersöka innan man går vidare med implementeringen är fabrikslayout, spånborttagning, utbildning av personal, säkerhet, övervakningssystem, kostnad, tid, implementering och integration, underhåll, källans placering, storskalig produktion och kvalitet. I den första delen av detta arbete har en omfattande litteraturstudie gjorts för att lära alla aspekter av kryogen kylning och dess genomförande och faktorer som måste beaktas. I den andra har en diskussion om målgruppen inom industrin genomförts där användning av kryogen kylning är relevant. Dessutom har en liten diskussion förts om de befintliga företagen som tillhandahåller dessa system. Möjligheten till improvisation är mycket stor och mycket testning måste genomföras innan tekniken kan implementeras framgångsrikt.

 • Rickfält, Tea
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  From linear to circular water management: A case study of Sandön/Sandhamn2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vatten är en livsnödvändig resurs, ändå förvaltas vattenresurser ofta på ett linjärt sätt vilket har medfört att städer delvis kunnat koppla ifrån det lokala hydrologiska systemet. Detta leder till att vattenresurser överutnyttjas. Ett cirkulärt vattensystem, vilket återanvänder vatten inom det tekniska systemet, kan potentiellt förbättra miljöförhållanden och minska belastningen på naturliga vattenresurser. På grund av detta ökar uppmärksamheten för cirkulära vattentekniker. Den här studien syftar till att undersöka hur cirkulärt vattenförvaltning kan minska dricksvattenanvändningen och det mänskliga trycket på vattenresurser genom en fallstudie av ön Sandön/Sandhamn i Stockholms skärgård. En litteraturöversikt som identifierar cirkulära vattenhanteringsstrategier har utförts tillsammans med en situationsanalys av Sandön. För att identifiera och utvärdera olika alternativ för vattenåteranvändning har ramverket för strategisk miljöbedömning använts. När det gäller Sandön, som har en hög efterfrågan på vatten under sommaren, rekommenderas decentraliserade lösningar för en av de största vattenkonsumenterna. Återvinning av vatten från avloppsreningsverket för att bland annat spola toaletter skulle också vara gynnsamt. Enskilda fastighetsägare kan också på ett fördelaktigt sätt återanvända vatten genom att spola toaletter med vatten som används för att tvätta händerna eller duschar. Studien visar att cirkulär vattenförvaltning innebär möjligheter att minska trycket på vattenresurser samt att använda dem på ett mer effektivt sätt. Det mest avgörande kriteriet för en framgångsrik cirkulär vattenförvaltning är acceptans från allmänheten, och i synnerhet de som använder lösningarna. Det är även viktigt att noggrant kartlägga lokala förhållanden för att identifierade bäst lämpade återanvändningsåtgärderna. Detta eftersom varje plats är unik.

 • Friefeldt, William
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Lärande.
  Gullberg, Philip
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Lärande.
  Nätcoaching som ett komplement till lösningsförslag: En undersökning av en ny digital lärmiljö genomundersökande relation2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den tekniska utvecklingen har varit storskalig i världen och människors vardagsliv harändrats mycket det senaste seklet. I kontrast till detta har den svenska skolan inte sett sammahastiga tekniska utveckling. Samtidigt visar resultat från PISA att elevers resultat i matematiksjunker. Här identifieras två problem som måste lösas. Därför syftade denna undersökningtill att underlätta elevers matematikstudier genom att skapa en ny digital lärmiljö. Lärmiljönkom att kombinera matematiska lösningsförslag med nätcoaching. Det gjordes med hjälp avdet digitala läromedlet Mathleaks och lärplattformen TalkMath. Därefter analysera hur entill-en nätcoaching fungerade i denna nya lärmiljö. Undersökningen syftade även ta reda påhur elever uppfattar lärmiljön och om den kan vara ett komplement till lösningsförslag.Lärmiljön skapades med grund i pedagogiska teorier såsom Vygotskijs sociokulturellaperspektiv, teorier om coaching, synkron kommunikation samt teorier om en-till-ennätcoaching. Två metoder användes för att samla denna data. För det första sparades allakonversationer automatiskt i en databas. För det andra så användes en enkät för att samlaelevernas uppfattning av lärmiljön. Ramverket Undersökande relation användes för attanalysera alla konversationerna mellan elev och coach. Studenterna valdes ut från en svenskgymnasieskola där en av författarna jobbar, eleverna var i åldrarna 15-18 år. Resultatenindikerade att denna nya lärmiljö var ett bra komplement till lösningsförslag. Det drogs ävenslutsatsen att lärmiljön hjälpte elevers kognitiva progression. Undersökningen visar att endigital lärmiljö kan vara ett bra komplement för elever som studerar matematik medlösningsförslag.

 • Occhinero, Marco
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Hydrogen production from automotive waste via integrated plasma gasification and water gas shift.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den växande mängden avfall kan bli ett problem i många delar av världen på grund av brist på deponeringsutrymme och miljöproblem. I synnerhet har avfall från fordonsslipningsrester (ASR), en biprodukt från nedmontering av fordon (ELV), visat sig utgöra ett problem i EU, där länderna kämpar för att tvinga sig till de direktiv som reglerar denna typ av avfall. Samtidigt ökar intresset för väteproduktionsmetoder inom industrin på grund av framstegen inom bränslecellsteknologi för transport och för kraftproduktion.

  Syftet med denna studie är att utvärdera prestandan hos ett integrerat plasmaförgasningväteproduktionssystem drivet av ASR-avfall genom simulering av processen i ASPEN Plus.

  Undersökningen fokuserar på potentialen för väteproduktion från ASR-avfall när det gäller energieffektivitet och mängd väte som produceras. Det integrerade systemet består av en uppdaterad plasmaförgasare för att skapa ren syntesgas med högt väteinnehåll, en water gas shift reaktor för att ytterligare berika gasen med väteinnehåll och en PSA-enhet för att utvinna väte från gasströmmen. Plasmaförgasningsdelen i modellen har delats upp i fyra undersystem som är torkning, pyrolys, kolförbränning och förgasning, och smältning. Dessa fyra undersystem används för att modellera plasmaförgasningen med hjälp av equilibrium metoden. Å andra sidan har water gas shift reaktorn och PSA-enheten modellerats kring experimentella data. En mass- och energibalans har producerats för att förstå mass- och energi-flödena i systemet.

  Resultaten visar att systemet kan producera 238,5 kg / h rent väte från ett råmaterial på 2231 kg / h ASR-avfall blandat med 89,2 kg / h koks och 30 kg / h kalksten, vilket uppnår en 48% energieffektivitet. Således kan det integrerade systemet uppnå produktionen av rent väte. Parameterstudien på ER visar att väteproduktion och energieffektivitet är högre vid lägre ER. Å andra sidan leder ökning av SBR, samtidigt som man ökar väteinnehållet i syntesgas, inte till högre väteproduktion vid systemets output, vilket orsakar en skadlig effekt på energieffektiviteten. Resultaten av studien antyder att ASR-avfall har potential för väteproduktion när man använder en lämplig behandlingsprocess.

 • Sverrisdóttir, Sunna Mjöll
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Stream Restorationand Mitigation of Nitrogen in the Hyporheic zone: Interpretation of tracer tests from Tullstorps brook2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Streams and rivers have been modified in the past centuries for agricultural purposes. The Baltic Sea suffers from problems regarding eutrophication. Regulations of point-sources have decreased nutrient levels, but for a scattered source of nutrient pollution, streams are important. One way of mitigating nitrogen is with coupled denitrification and nitrification processes when stream water is transported through flow paths in the hyporheic zone, an area in the stream sediments where groundwater and stream water mix. Tullstorps brook is an agricultural stream that flows into the Baltic Sea. It has had problems with high nutrient loads and poor water quality and has therefore been restored. The fieldwork in this project was conducted in Tullstorps brook in May 2019, where Rhodamine WT (RWT) tracer test and Hydraulic Conductivity (HC) measurements were done in 3 reaches, and compared to similar fieldwork since before restorations, during the summer of 2015. Two reaches in an agricultural setting that have been restored, Reach 4 and Reach 6, were measured, as well as a control reach, Reach 5, which is in a natural setting. The tracer tests indicated a significant decrease in the velocity in remediated reaches. The results of exchange velocity between the stream flow and the hyporheic zone suggest an increase after remediation of the reaches and the residence time seems to be decreasing simultaneously. When comparing the hydraulic characteristics, different stream flow during measurements was considered in a qualitative manner. The results of HC measurements show a decrease from 2015 to 2019 in the remediated reaches. In Reach 4 it decreased from 1.20E-03 m/s to 5.0E-4 m/s and in Reach 6, HC decreased from 7.70E-04 m/s before remediations to 5.6E-04 m/s after remediation actions. All the measurements have uncertainties, especially since homogeneity is assumed to some extent and the natural environment will always be heterogeneous.

 • Zeidler, Jacob
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Lättkonstruktioner.
  Conceptual Design Study of a Foil-Trailer to AUV 62-AT2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Svenska flottan har länge använt AUV62-AT för ubåtsjaktträning, det har upptäckts att den största nackdelen med användandet är att transporten är resurskrävande. Försvaretsmaterielverk har därför fått uppdraget att utveckla ett sätt att transportera den, en bärplanstrailer har blivit förslagen som en möjlig lösning. Den här uppsatsen presenterar designprocessen samt vilka utmaningar samt hur dessa kan lösas. För att utveckla en välfungerande design har både tidigare användande av bärplansbåtar så väl som anpassningar av dessa undersökts. Detta projekt är gjort i samarbete med Simon Källerfelt Korall, som har under arbetes gång väl genomfört en studie om bärplanstrailerns rullningsstabilitet, detta är presenterat i rapporten, "Utveckling av en bärplanstrailerför transport av AUV62-AT"[1] som hanterar hur väl den skapade modellen överensstämmer med experimentresultat. Resultatet av studien är en slutgiltig konstruktion av en bärplans-trailer bestående av fleradelsystem som kommer förbättra konceptet. Slutsatsen kunde dras att konceptet är gångbart och om vidare utvecklat kan det spara mycket tid i användandet av AUV62-AT.

 • Dettmann, Aaron
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Lättkonstruktioner.
  Loosely coupled, modular framework for linear static aeroelastic analyses2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver en beräkningsmodell för linjära, statisk aeroelastiska analyser. Modellen kan användas för konceptuella designstudier av flygplan. En partitionerad metod används, d v s separata lösare för aerodynamik- och strukturanalyser kopplas på ett lämpligt sätt, och bildar tillsammans en modell för aeroelastiska simulationer. Aerodynamik modelleras med hjälp av en så kallad vortex-lattice method (VLM), en enkel modell för beräkningsströmningsdynamik (CFD) som är baserad på friktionsfri strömning. Strukturen representeras av en tredimensionell (3D) Euler-Bernoulli-balkmodell implementerad med hjälp av en finita elementmetod (FEM). Ovannämnda modeller har utvecklats med fokus på modularitet och lös koppling. Kärnan i den aeroelastiska modellen har abstraherats så att den inte beror på specifika detaljer i de underliggande aerodynamik- och strukturmodulerna. Aeroelasticitetsmodellen i sin helhet består av separata mjukvaruprogram för VLM och balk-FEM, såväl som ett ramverk som möjliggör den aeroelastiska kopplingen. Dessa olika program har utvecklats som en del av examensarbetet. Ett vindtunnelförsök med en enkel vingmodell presenteras som ett valideringstest. Dessutom beskrivs en analys av ett elastiskt obemannad flygplan (OptiMale) och resultaten jämförs med en befintlig studie som har genomförts med modeller av högre trovärdighet.

 • Ankarsköld-Flück, Kevin
  et al.
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Lättkonstruktioner.
  Wiskman, Erik
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Lättkonstruktioner.
  Development of a motion platform for the G1X radar2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Giraffe 1X är en mobil kortdistans 3D-radar från Saab som används för att till exempel upptäcka hot och skapa skydd i ett markbaserat luftförsvarssystem. Den kan också användas på marina plattformar för luft och markövervakning. Under utvecklingen av radarn testas systemet till sjöss och på fordonsapplikationer för att verifiera dess prestanda i den slutliga applikationsmiljön. Den primära platsen är dock på Saab’s tak i Göteborg. Där finns hissar som kan föra radarn till taket där det är utsikt över Landvetter flygplats och havet. För att stödja framtida verifieringsexperiment av radarsystemet startades detta projekt för att utveckla och konstruera en rörlig plattform som används för att simulera rörelser från sjön och fordon. Arbetet skedde under 6 månader och startade med en grundlig undersökning av rörliga plattformar för att genomföra preliminära konceptstudier. Dessutom ritades koncepten som 3D- CAD -modeller i Creo Parametric för att visualisera de olika lösningar och presentera dem för tillverkarna. Rapporten täcker även monteringav de producerade delarna, såväl som utvecklingen utav ett användargränssnitt för styrningav den rörliga plattformen. Slutligen är resultatet av produktutvecklingen en rörlig plattformmed 2 frihetsgrader (DOF) som är influerad av det gyroskopiska gimbal-konceptet. Radarn G1X är monterad på en gimbalplattform som är gjord av två plattformar av aluminium, medan den yttre plattformen roterar runt en horisontell axel medan den inre plattformen roterar runt en tvärmonterad horisontell axel monteradpå den yttre plattformen. Varje aluminiumram är fäst vid en länkarm som är monterad på en motor som används för att luta ramen. Plattformen kan lutas (+,-) 22 o i pitch och (+,-) 22 o i roll. Gimbalen stöds av en stålkonstruktion för att möjliggöra markfrigång och för att höja radarn till en bekväm arbetshöjd.

 • Busseti, Gabriele
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Lättkonstruktioner.
  Modal and Fatigue Analysis of the Stratotimer2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   En utmattningsanalys har utförts av ett kretskort (printed circuit board” PCB) i en avioniskt kronograf, kallad Stratotimer. Egenfrekvenser och överföring har uppskattats analytiskt, nummeriskt med finita element i SolidWorks samt experimentellt. Utmattningsrisk har predikterats med tre metoder: Steinbergs spänningskriterium, Steinbergs relativa förskjutningskriterium och Dirlikmetod. Analysen indikerar att den lödning som håller fast CPUn på kontrollenheten är kritisk för utmattningslivet. Resultaten från de ollika metoderna skiljer sig något men samtliga metoder indikerar en stor marginal till det kritiska design indexet (CDI) på 0,7. Därmed bör det finnas utrymme för optimering av Stratotimern.

 • Wehtje, Ernst
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Rymdteknik.
  Development of miniaturized fill and drain system for propellant tanks on small satellites2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har rymdindustrin förändrats markant av bland annat inflödet av privat finansiering och tillgängligheten av ny teknologi, vilket har resulterat i att mindre och billigare satelliter finns på marknaden. GomSpace Sweden, som är en del av GomSpace Group, är en aktör på denna marknad och utvecklar framdrivningssystem för mindre satelliter, så kallade CubeSats. En av deras miniatyriserade produkter är ett framdrivningssystem av kall gas, som passar för 3-unit CubeSats. Med dagens design kan bränsletanken fyllas genom en ingångsport men endast tömmas genom munstyckena, vilket skapar flertalet problem. Detta arbete avser att utveckla en lösning på dessa problem och skapa ett fullständigt fyllnings- och tömningssystem för GomSpace produkt. En konceptuell lösning av ett fyllnings- och tömningsverktyg utvecklades, för att sedan designas och slutligen tillverkas. Verktyget testades, och resultaten uppfyllde de initialt ställda kravspecifikationerna. Efter fler utförda tester uppstod möjligheter till förbättringar vilket ledde till att en andra digital version av verktyget utvecklades. Ett förslag till en mergenerell lösning för fyllnings- och tömningssystem utvecklades också, vilket kan användas som en modul i framtida utvecklingsprocesser av små framdrivningssystem. Sammanfattningsvis visar detta arbete en lösning på problemet med fyllnings- och tömningssystemet av det nuvarande framdrivningssystemet för 3-unit CubeSats. Ett verktyg både tillverkades och testades med framgång. En förbättrad version av verktyget, som minskar riskerna för skador och slitage samt förenklar användningen, skapades som en digital modell. Slutligen, designades en generell lösning för fyllnings- och tömningssystem, vilket skulle kunna användas i flertalet av GomSpace’ framtida produkter och därmed minska bådekostnader och tid för produktutveckling.

 • Söderlund, Johanna
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Marina system.
  A study of risk management for serie produced vessels, in relation to the IMO risk perspective2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den internationella sjöfartsorganisationen, IMO, vill i större utsträckning utveckla sina standarder och rekommendationer med avseende på riskhantering. I denna rapport undersöks det hur dagens IMO-standarder stämmer överens med generella riskhanteringsmetoder.

  “The Formal Safety Assessment”, FSA, representerar i denna rapport IMOs perspektiv på riskhantering. FSAn skapades som ett verktyg för att utvärdera och jämföra nya regleringar och standarder ur ett kostnadsperspektiv samt administrativ och lagstiftande börda, och syftet med FSAn är att förbättra sjösäkerheten. FSAn är en riskanalysmetod och inkluderar både det tekniska och operativa perspektivet, samt kostnadskalkyler.

  I denna rapport jämförs IMOs riskperspektiv med generella riskhanteringsmetoder och den praktiska användningen av FSA analyseras genom att utreda hur man hade kunnat använda FSAn för att påverka utfallet av tre maritima olyckor. Målet med detta arbete är att hitta likheter och skillnader mellan de två perspektiven och undersöka om det finns lärdomar att dra från de båda perspektiven.

  Slutsatsen av detta arbete är att FSAn stämmer bra överens med generella riskhanteringsmetoder. Skillnaden som upptäcktes var att generella riskhanteringsmetoder inkluderar alla faser i utvecklingen och användandet av ett fartyg, från konceptfasen till den operativa fasen, men FSAn huvudsakligen fokuserar på det operativa perspektivet inom designfasen samt den operativa fasen. Det konstaterades också att en förutsättning för att en riskanalys ska vara effektiv och tillförlitlig är närvaron av en bra företagskultur och att den största bristen i FSAn är avsaknaden av uttryckliga krav på säkerhetskultur inom företaget som utvecklar eller använder båten, samt avsaknaden krav på en plan för hur företagen hanterar avvikelser. Utan en bra företagskultur, inklusive en säkerhetskultur, ökar risken för att avvika från designkrav och standardrutiner, vilket i sig ökar risken för olyckor.

 • Miao, Tianlei
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Marina system.
  Generation of a full-envelope hydrodynamic database for hydrobatic AUVs: Combining numerical, semi-empirical methods to calculate AUV hydrodynamic coefficients2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The next generation of Autonomous Underwater Vehicles (AUV) can impact our observation of the world. The flight simulation and full-envelope hydrodynamics modeling can improve the performance of AUVs in terms of control, navigation and positioning. In order to achieve agile maneuverability, a more accurate database of full-envelope hydrodynamic coefficients is supposed to be generated.

  Two semi-empirical methods, Jorgensen and DATCOM, and two numerical method, Computational Fluid Dynamics (CFD) and XFLR5 are used to push the boundaries of hydrodynamic coefficients: lift, drag and moment coefficients for flight-style AUVs at the Swedish Maritime Robotics Center (SMaRC). A comparison of different approaches and tools, and an analysis of the most appropriate approaches for different regions of a defined maneuver has been conducted in this thesis. A data confidence level was proposed as a way to estimate the accuracy of the data and a structured database was built in terms of data confidence level. Different components of the AUV such as the hull body and wings were analyzed separately. The new database is input to a 3DOF Simulink model and the 6DOF SMaRC hydrobatics simulator for flight dynamics simulations. Simulations show that the new database has a good applicability.

 • Cirillo, Giovanni
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Rymdteknik.
  Space Surveillance and Tracking Tool: Implementation and Test of New Methods​2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I mars 2019 uppgick antalet konstgjorda föremål större än 1 mm i omloppsbana runt jorden till över 170 miljoner. Av dessa är endast en mycket liten andel (0.03%) katalogiserade. En kollision mellan en operativ satellit och ett annat föremål i bana kan helt eller delvis förstöra satelliten. För att reducera risken för kollisioner är det därför viktigt att katalogisera så många föremål som möjligt. Detta görs genom att använda programvaran "Space Object Observations and Kalman Filtering" (SPOOK), som utvecklats av företaget Airbus Defence and Space i Friedrichshafen, Tyskland. Målet med detta examensarbete var att skapa nya funktioner i programvara samt att förbättra de befintliga funktionerna. Tre huvudmål har uppnåtts:

  • En ny modell för ljusförhållandet har skapats för att ta hänsyn till ocklutationen av solen på grund av en täckande kropp (till exempel jorden eller månen) och dess påverkan på solstrålningstrycket på rymdfarkosten, vilket är nödvändigt för att ha en bra modell för hur omloppsbanan fortplantas

  • En algoritm för s.k. tracklets, flera observationer av samma föremål längs dess omlopp, har skapats i syfte att skilja mellan olika tracklets som utgångspunkt för bestämma vilka mätningar som tillhör samma föremål vid avlägsna epoker. Detta är nödvändigt för att korrekt kunna uppdatera katalogen över rymdföremål.

  • Modellen för att ta hänsyn till processbruset har förbättrats och förslag ges om hur man ställer in olika parametrar för olika slags omloppsbanor.

 • Chan, Charlotte
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Lättkonstruktioner.
  Compaction Simulation for Prepreg-AutoclaveManufacturing: Improvements and Simplifications of Two Compaction Simulation Methodologies2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Aerospace industrin måste ständigt möta upp mot höga kvalitetskrav samtidigtsom den är utsätts för hård konkurrens från andra aktörer. Användningenav processimulering är viktig för ett företags konkurrenskraft genom att detger minskad uppstartstid tid, skapar robusta tillverkningsmetoder och minskarverktygskostnaderna. I autoklavprocessen, vilken används för tillverkning avavancerade strukturella kompositkomponenter, är det exempelvis av yttersta viktatt med hjälp av modeller förstå och prediktera materialkonsolideringen. Olikametoder har presenterats under de senaste decennierna för att kunna bestämma gradav konsolidering, men de har samtliga varit begränsade till ganska enkla geometrieroch/eller studier på små detaljer. Vid Airbus Helicopters Tyskland behöver sådanasimuleringar tex kunna förutsäga slutlig materialtjockled, porhalt, veckbildningoch tjockleksvariationer vid tillverkning av stora och komplexa geometrier. De tvåexisterande simuleringsmetodiker som används av företaget idag är för komplicerade,kostsamma (kräver mycket datorkraft) och omständliga att sätta igång även försimulering av ganska enkla delar. Forskningen som presenteras i denna avhandlingsyftar till att förbättra och optimera den existerande simuleringsmetodiken påföretaget. En jämförelse mellan de två metoderna är genomförd för att undersökavilken metod är att föredra för olika typer av problem. Vid jämförelsen studerasmetodernas applicerbarhet, noggrannhet, uppstartningstid och beräkningskostnad.Verkliga komponenter som fanns tillgängliga sedan tidigare eller som har tillverkatsvid Airbus Helicopters under tiden för uppsatsen har använts för kalibrering ochvalidering.Den första metoden är baserad på en soil approach och parametrar såsom autoklavens processcykel, fibermaterialets skjuvstyvhet, portryck, antalkontaktpunkter, storlek på beräkningsnätet och beräkningsradiernas diskretisation ärundersökta. Metoden gör det möjlig att prediktera slutlig komponenttjocklek samttjockleksvariationer för plana och krökta delar. Emellertid minskar noggrannheten vidsimuleringar av låga processtryck. Dessutom kräver metodiken långa uppstartstidersamt simuleringstider. Genom att kalibrera metoden för halverad modell eller grövreberäkningsnät kan dock både CPU-tid och uppstartstid reduceras.För den andra metoden, som är baserad på skalelement och bortser frånmatrisflödeseffekter, har arbetet i uppsatsen handlat om att kalibrera kontaktvillkoren.Kontaktstyvheten har anpassats för att passa de tjockleksvariationerna som uppstårunder tillverkning. Dessvärre uppstår veck i den härdade, dubbelkrökta komponentenvilket inte korrelerar med beräkningarna. Detta måste utvärderas vidare genomförbättrad beräkningskalibrering. Metoden visar upp resultat med god noggrannhetför samtliga simulerade tillverkningscykler, samtidigt som detta sker med kortareuppstartstid än den första metoden samt till lägre beräkningskostnad. Dessutommöjliggör metoden att veck kan visualiseras direkt i simuleringarna och att bådehoneycomb- och skumkärnor kan inkluderas och tas hänsyn till i beräkningarna.Metoden verkar mycket lovande men kräver vidare utredning.

 • Berhouni, Ilyès
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Flygdynamik.
  Flow transition prediction approaches evaluated on a single-aisle type aircraft2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nuförtiden, eftersom efterfrågan på bränsleeffektivitet ökar och tillverkningstekniker förbättrats för att tillåta utformningen av laminära vingar, de laminära begrepp att återupplivas och studeras och ses som en av de mest lovande teknikerna för att minska ytfriktionen och därmed den totala motståndet hos skrovet. För att förutsäga den typ av fördelar som kan erhållas från sådana begrepp, computational fluid dynamics (CFD) beräkningar kan nu utföras men det är nödvändigt att kunna förutse övergångsflöde från laminär till turbulent runt lyftytorna hos flygplanet , såsom kanterna och det horisontella stjärtplan.

  En sådan förmåga har utvecklats under de senaste åren av den franskaAerospace Laboratory (ONERA) med sin CFD kod Elsa och av den tyska Aerospace Center (DLR) med sin CFD kod Tau. Dessa två koder används allmänt i Airbus i deras CFD kampanjer och denna studie syftar till att bedöma förmågan hos de olika metoder för att förutsäga övergång och fördelarna med laminärt flöde i den totala drag. De metoder som används, de begränsningar och de förslag till ytterligare förbättring av de koder kommer att beskrivas i detalj i detta dokument.

 • Charpigny, Noé
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Rymdteknik.
  An Executable System Model for Behavioural Analyses of the LISA Mission2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete presenteras modelleringsprocesserna av nyckelelementen i rymduppdraget LISA (Laser Interferometer Space Antenna) inom modellbaserad systemteknik (Model-based systems engineering MBSE) med SysML (Systems Modeling Language). Modellen implementerar en vald uppsättning av uppdragets funktioner genom exekverbara grafiska representationer, kallade diagram. Jag visar hur dessa exekverbara representationer kan vara fördelaktiga för rymduppdraget genom att jämföra detta informationsutbyte med traditionella text-baserade modelleringsprocesser. Modellen representerar hur uppdraget är strukturerat och hur den beter sig i ett system av lager. Ju djupare ett lager är desto mer detaljerad insyn ger det i olika delar av systemet. Varje lager kan ses från olika perspektiv, antingen med fokus på strukturen, på beteendet eller på prestationen av de relaterade systemdelarna.

 • Abrahamsson, Erik
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Marina system.
  En övergripande studie av undervattensdockning med obemannade farkoster i ubåt A262019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten behandlas ett Systems Engineering arbete där en undersökning har utförts på möjligheten att docka en autonom undervattensfarkost med den nya generationens ubåt A26. I arbetet har fokus legat på de tidiga stegen inom Systems Engeineering disciplinen. En litteraturstudie på befintlig forskning och arbete inom området har utförts för att kartlägga idag möjliga tekniska lösningar. Intressenter har identifierats och personer med nyckelbefattningarinom sitt respektive område har intervjuats för att kunna sammanställa en behovsbild. Utifrån behoven har förmågor som systemet behöver möta kartlagts. I syfte att underlätta analysen av dockningssystemet har en definition samt en zonuppdelning av dockningsförfarandets olika faser utförts. En beskrivning av olika tekniker för undervattenskommunikation redovisas och diskuteras. En utvärdering och riskanalys av ett dockningssystem har utförts för att belysa de olika kommunikationsteknikernas för- och nackdelar under ett dockningsförfarande.Slutligen har två mekaniska system för slutfasen i en dockning jämförts mot varandra.

 • Disputation: 2019-11-07 13:00 F3, Stockholm
  Åsberg, Per
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.).
  Brand Architecture from Above: Understanding the Customer Disconnect2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Internationellt företagande håller på att förändras. Informationsteknologi i allmänhet, och Internet i synnerlighet, har bidragit till att globalisera företag och därmed gett konsumenten mer information och fler valmöjligheter än någonsin tidigare. Akademisk forskning kring varumärkesportföljer och varumärkesarkitektur står inför nya utmaningar för att återspegla denna förändrade verklighet.

  Traditionell forskning kring varumärkesportföljer och dess strukturella utförande genom varumärkesarkitektur har närmat sig dessa koncept från varumärkesägarens/företagets perspektiv. Exempelvis har portföljen kartlagts baserat på enbart juridiskt ägarskap, vilket kritiserats för att vara ett alltför smalt tillvägagångssätt som utesluter centrala delar av portföljens marknadsvärde. Även i de fall där partnervarumärken erkänns som en del av portföljen så baseras resonemanget ofta på inkomstströmmar eller en länk i distributionskedjan snarare än associationer. Forskning om varumärkesarkitektur har därför fokuserat på strukturella modeller baserade på hierarkiska träd sett ur företagets perspektiv utan att nödvändigtvis undersöka om den planerade strukturen fungerar som förväntat.

  Den saknade pusselbiten är istället själva marknaden där portföljen och dess arkitektur verkar. Associativa länkar mellan varumärken är beroende av portföljens mentala representation så som den ser ut i konsumenternas huvud. En koppling som inte uppmärksammas av målgruppen är ett luftslott i marknadsföringschefernas huvuden, och ett historiskt samarbete som avbröts för flera år sedan kan fortsätta att påverka varumärkesportföljen genom kvarvarande associativa länkar i det kollektiva konsumentminnet.

  Forskningen som presenteras i denna avhandling utvidgar aktuell teori inom varumärkesportföljer och varumärkesarkitektur genom att aktivt inkludera konsumentperspektivet. Denna avhandling klassificerar portfölj- och arkitekturkonceptet som perceptuella konstruktioner vars effektivitet bestäms av den mentala överensstämmelsen mellan företagets representanter, i egenskap av skapare av den avsedda betydelsen, och kunderna som uttolkare, eller till och med medskapare, av densamma. Forskningsresultaten som presenteras visar på ett betydande associativt glapp mellan olika intressentgrupper men också mellan individer inom respektive grupp. Fenomenet existerar till och med hos kollegor som arbetar tillsammans med samma varumärkesportfölj dag efter dag. Avhandlingen utvidgar nuvarande hierarkiska modeller med hjälp av en perceptuell dimension, och en ny varumärkesportföljsmodell, som segregerar varumärken baserat på graden av perceptuell inkludering i portföljen, presenteras.

  Införandet av den perceptuella dimensionen i både varumärkesportföljshantering och varumärkesarkitektur representerar ett nytt sätt att se dessa abstrakta koncept, en konceptuell idé som har implikationer inom områden som associationsöverföring mellan varumärken, varumärkesallianser och portföljriskhantering.

 • Liu, Lida
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Kommunikationssystem, CoS.
  Hardware-Efficient WDM/SDM Network: Smart Resource Allocation with SDN Controller2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Optiskt nätverk har utvecklats i årtionden och våglängdsdelningsmultiplexering (WDM) är den viktigaste tekniken som används för att bära signaler i fiberoptiska kommunikationssystem. Utvecklingen har dock minskat eftersom den närmar sig Shannon-gränsen för olinjär fiberöverföring. Forskare letar efter flerdimensionell multiplexering. Space-division multiplexing (SDM) är ett idealiskt sätt att skala nätverkskapacitet. Kapaciteten för WDM / SDM-nätverk kan utökas till flera gånger WDM-nätverkets kapacitet, men de aktiva hårdvaraenheterna kan också öka med flera gånger.

  Projektet syftar till att svara på en praktisk fråga: Hur konstruerar jag ett WDM / SDM-nätverk med mindre hårdvara? Det finns ingen mogen forskning om WDM / SDM-nätverk än. Därför kan problemet delas in i två delar: (1) hur man bygger ett WDM / SDM-nätverk och (2) hur man fördelar resurser och beräknar rutter i ett sådant nätverk för att minimera hårdvaruressurser.

  Först föreslår denna avhandling en WDM / SDM-nod som har förbikopplingsanslutningar mellan olika fibrer och arkitektur på begäran (AoD) för att effektivt minska antalet aktiva hårdvaraenheter inom noden. Sedan konstruerades två typer av nätverk: en med bypass-anslutningar i varje nod och en annan utan några bypass-anslutningar. Dessa nätverk kontrollerades av en mjukvarudefinierad nätverkskontroller (SDN). Styrenheten visste våglängdsresurserna i nätverket. Flera algoritmer applicerades på dessa nätverk för att utvärdera effekten av ett förbikopplingsnätverk och för att identifiera de önskade egenskaperna (för att hitta en kort längdväg och minska sannolikheten för spektrumfragmentering) av en algoritm som är lämplig för ett nätverk med bypass-anslutningar. Resultaten av att tillämpa de föreslagna algoritmerna i två nät visade att förbikopplingsförbindelserna ökade blockeringssannolikheten i liten topologi men inte påverkade resultaten i stor topologi. Resultaten i ett storskaligt nätverk med bypass-nätverk var nästan samma som resultaten i ett nätverk utan bypass-anslutningar. Bypassanslutningar är således lämpliga för storskaliga nätverk.

 • Miri, Majid
  et al.
  Ashtari, Elmira
  KTH.
  The Applicability of a Newly Developed Revit Add-in for Architects and Urban Designers When Doing Daylight Study from Early Stages to the End of Architectural/Urban Design2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Including daylighting strategies from early to the end in the building and urban design process is crucial when it comes to the compliance of environmental certification systems or when the aim is to simply create an interior or exterior space with sufficient access to natural light while still thermally comfortable. Therefore, in this paper, we are going to introduce and discuss a new tool that is an add-in for Autodesk Revit and newly developed by the authors to help architects or urban designers/planners to evaluate daylight condition of exterior or interior spaces by calculating different daylight metrics in different design stages. Since, in a BIM model, most of the information that is needed for daylight analysis are already included in the model, lots of time and human errors can be reduced, if there is a possibility to make direct communication between the BIM model and Radiance that is a physically valid lighting and daylighting simulation software and works as the main calculation core for doing different types of daylight simulations in this add-in. Thus, by saving time and minimizing the mistakes and associated problems when exporting the model for analysis directly from Revit to Radiance and importing the results vice versa, this new add-in makes its users free from using any other third- party software. All in all, the main goal of this add-in is to work as a supportive decision-making tool for those dealing with indoor or outdoor quantity and quality of daylight and its associate threats during architectural design process. Moreover, its results can be used for other assessments such as when doing a thermal comfort analyses or electrical energy consumption in a building. Therefore, it can be helpful for architects, urban designers/planners, and engineers in their everyday works.

 • Waldau, Leonard
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Marina system.
  Development of an aquatic UAV capable of vertical takeoff from water2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport sammanfattar ett examensarbete som utförts under projektet Maribot Petrel. Projektet omfattar utvecklingen av en obemannad, vatten anpassadoch långdistans drönare kapabel till vertikal start från vattnet med uppgiftatt hoppa mellan olika positioner och utföra mätningar i skärgårdsmiljö. Initialt utfördes en utvärdering av olika drönarkoncept som kunde användas. Detta resulterade i att idén om en flygande vinge med roterbar motor i nosen ansågs vara bäst lämpad att fortsatt investera i. Efter detta byggdes två prototyperi olika storlekar som sedan testades med positiva resultat. Detta koncept visade sig vara en lovande plattform för fortsatt utveckling av projektet.

 • Pavlovic, Boban
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Flygdynamik.
  Dynamic Performance Analysis of a Fighter Jet with Nonlinear Dynamic Inversion2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A modern view of aircraft performance analysis, is to quantify aircraft manoeuvrability with agility metrics. There are several different agility metrics, which can be seen as indexing of the aircraft agility performance. The quantified unit is the time it takes for the aircraft to perform a specific manoeuvre relevant to a given agility metric. In this thesis, estimations are done of two agility metrics, the CCT (Combat Cycle Time) and the T90 (Time to capture 90◦ bank angle) for the F-18 HARV aircraft.Estimations of the agility metrics were obtained by simulating a six-degree-of-freedom aircraft model of the F-18 HARV aircraft performing the specific manoeuvres. To control the aircraft model during the simulation a control sys-tem was developed based on the NDI (Nonlinear Dynamic Inversion) method with time scale separation assumption. The method uses the feedback from the controlsystem for linearizing the aircraft system, which results in that simple linear controllers can be applied to the nonlinear aircraft model.In this case simple proportional controllers were implemented and in the case of estimating the T90 agility metric additional gain scheduling as functions of altitude and Mach number was required to extract maximum performance. Although the control system was developed for these two specific agility metrics, results indicates that the NDI method provides an effective way to implement controllers for complex systems, especially when considering a high nonlinear flight regime.

 • Ekman, Fanny
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Marina system.
  Operationalizing the SDGs in a Systems Engineering Framework for ship design concept studies2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbara transporter involverar fler val och möjligheter än någonsin tidigare och ämnet är mycket omdiskuterat inom den maritima industrin. Till stor del så finns redan innovationerna och teknologin som krävs för en hållbar omställning, men trots ett driv och en medvetenhet kring förändring så är hållbarhet fortfarande inte en grundsten i beslutsfattandeprocessennär nya fartyg och transportlösningar utvecklas. Gapet mellan hållbarhetsambitioner och faktiska handlingar är fortfarande stort.Den här masteruppsatsen introducerar ett nytt ramverk kallat systemteknik för hållbar skeppsdesign (SE4SS) som baseras på en systemteknisk metodik för konceptutveckling där FNs globala mål (SDGna) för hållbar utveckling har använts för att operationalisera hållbarhet. Detta nya ramverk gör hållbarhets aspekter till en grundläggande del i konceptutvecklingen av fartyg och den efter följande beslutsprocessen.SE4SS-ramverket inkluderar en applicering av SDGna på produktnivå (fartyg) och föreslår lämpliga verktyg & metoder för hållbarhetsanalyser, där hänsyn tas till att olika ambitionsnivåer samt tillgängliga resurser projekt kan ha.Ramverket har validerats gentemot tre fallstudier av konceptstudier inom fartygsdesign som genomförts av det uppdragsbeställande företaget SSPA. Resultatet visar att det föreslagna ramverket är användbart med avseende på; (1) skapar en holistisk medvetenhet när det gäller hållbarhetsaspekter inom fartygsprojektering där möjligheter och ansvar betonas,(2) skapar en mer transparent avvägningsanalys där prioriteringar måste fastställas, vilket försvårar grönmålning, (3) strukturerar utvecklingsprocessen vilket underlättar både integreringen av hållbarhetsfrågor från början och kommunikationen mellan projektledaren/skeppsdesignern och olika intressenter. Fullskalig applicering av SE4SS behövs för att stärka valideringen kring användarbarhet och generaliserbarhet, emellertid så argumenterar denna uppsats för att det introducerade ramverket kan vara ett värdefullt verktyg när det gäller att både belysa och minska ambition-handlingsgapet inom den maritima branschen.

 • Díaz Vázquez, Guillermo
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Flygdynamik.
  Case Data Analysis Tool for PowerFLOW2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Strömningsmekaniska beräkningar (CFD) området växer exponentiellt med avseende på prestanda, robusthet och tillämpningar. Expansionen av CFD bidrar även till er användare och simuleringar, vilket i sin tur leder till er mänskliga fel och misstag i uppsättningen av simuleringar. Eftersom simuleringsuppsättningen behöver vara korrekt för att återskapa önskade fenomen, behöver sådana fel undvikas för att kunna öka simuleringens tillförlitlighet och robusthet. Med avseende på detta utvecklades ett verktyg i CFD mjukvaran SIMULIA PowerFLOW. Verktyget extraherar och analyserar inställningarna före simulering och rapporterar resultaten till användaren för feldetektering. Det här arbetet redogör för utvecklingen, tillämpningen och fördelarna med framställda verktyget.

 • Chea, Ming Kai
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Lättkonstruktioner.
  Investigating In-plane Shear Behaviour of Uncured Unidirectional Prepreg Tapes2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Automated Fibre Placement (AFP) är en automatiserad metod för tillverkning av högpresterande fiberkompositkomponenter inom främst flygindustrin. AFP gör det möjligt att styra fiberupplägget genom att följa den geodetiska vägen ¨over dubbelkrökta ytor. Detta ger effektiva kompositstrukturer där fibrerna tillåts ligga i precis de rätta, skräddarsydda riktningarna för bästa möjliga mekaniska prestanda. Det finns dock begränsningar, speciellt när det gäller kritiska styrradier där defekter som fiberbuckling och fiber-släpp lätt uppstår. Dessa defekter påverkar den färdiga produktens mekaniska egenskaper. Skjuvegenskaperna i planet hos de ohärdade prepregens fiberbuntar och buckling ut ur planet har visat sig ha stor inverkan på kvalitén hos fiberuppläggen.

  I denna avhandling undersöks skjuvegenskaperna hos ohärdad IMA-M21 enkelriktad (UD) prepreg med hjälp av ett icke-axiellt dragprov. Syftet ¨ar att ta fram materialdata för simulering av fiberuppläggets begränsningar, för att kunna bestämma hur AFPn bör styras. Modellerna ska ¨aven prediktera de defekter som uppstår. Testparametrar så som skjuvhastigheter och temperaturer undersöks för att efterlikna den verkliga AFP-processen. Resultaten fångar det förväntade skjuvhastighet- och temperaturberoende som ges av matrisens viskoelastiska egenskaper. Baserat på dessa modeller tas en nya mikromekanisk modell fram som implementerad i Finita Element (FE) ger kvalitativ inblick i den komplexa reologin som inverkar. Modellen påvisar tydligt hur fiberfriktion, matrisens viskositet- och skjuvhastighet påverkar kraftföreningen mellan fiber och matris, så väl som förflyttningen av fibrer under skjuvprocessen. Resultaten banar väg för framtida utveckling av robusta materialmodeller för att kunna prediktera kritiska parametrar för att åstadkomma högkvalitativa

 • Källgren, Tom
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Nordling, Olof
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Community Supported Agriculture” i Sverige: Modellens bidrag till ett hållbart livsmedelssystem2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Runtom i världen finns många modeller, mål och visioner för en hållbar utveckling, och många av dessa kan kopplas till jordbruk. Livsmedelsproduktion är en av de viktigaste industrierna vi har och är även källan till en stor del av utsläpp, färskvattenanvändning, övergödning och annan problematik kring miljö, ekonomi, levnadsvillkor och mycket mer. För att säkra en hållbar utveckling för samhället i stort är alltså produktionen av mat en viktig pusselbit, men utvecklingen de senaste hundra åren har gått mot en intensifiering, globalisering och mekanisering av jordbruket utan dess like.

  Som en motreaktion på detta har flera alternativa livsmedelssystem utvecklats med olika skalor, utgångspunkter och resultat. Ett av dessa system är konceptet Community Supported Agriculture (CSA), eller andelsjordbruk som det kallas på svenska. Konceptet utvecklades redan på 60-talet i Europa och Japan och kom till USA på 80-talet där det sedan dess har expanderat enormt, men i Sverige är det fortfarande relativt nytt och kunskapen kring andelsjordbruk är liten. De flesta av det 50-tal CSA-gårdar som finns i landet har tillkommit de senaste åren och för konsumenter, lagstiftare och jordbrukare finns ännu inte det forskningsunderlag som krävs för att fatta beslut kring och släppa fram utvecklingen av konceptet.

  Detta arbete ämnar att lyfta fram de sätt som CSA-modellen kan bidra till en hållbar utveckling. Detta genom att genomföra en litteraturstudie om modellen och hållbara livsmedelssystem i allmänhet och sedan koppla resultaten till de uppsatta målen för hållbar utveckling som finns på global, nationell och lokal nivå. Från resultaten görs även jämförelser med en fallstudie-referens, CSA-gården Under Tallarna i Södertälje. Resultaten indikerar att CSA har mycket att bidra med i flera aspekter av hållbar utveckling. Utöver hållbar produktion av livsmedel finns det nyttor bland annat inom hälsa, ekonomi, utveckling av landsbygd, lokalsamhällen och kultur. För att uppnå de satta hållbarhetsmålen krävs en omställning av livsmedelssystemet och det konventionella jordbruket i dess kärna. Resultatet av studien visar att CSA-konceptet, med stöd från intressenter i och kring livsmedelssystemet, har potential att möjliggöra en sådan omställning.

 • Tegbrant, Kerstin
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH).
  Cost-effectiveness of ergonomic interventions - Evaluation of a calculation model2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett flertal studier har visat att arbetsmiljön påverkar företags effektivitet. Företagsledningen är sällan medveten om till vilken grad arbetsmiljö-problem påverkar produktivitet, kvalitet och sjukfrånvaro. Litteraturstudien i detta projekt visade att förbättringar inom ergonomi generellt sett är kostnadseffektiva. Det är mest gynnsamt att arbeta proaktivt samt participativt, det vill säga i samarbete med medarbetarna på den lokala avdelningen. Ett effektivt, systematiskt arbete med riskbedömningar och interventioner minskar behovet av att göra en beräkning av lönsamheten. Propositioner för egenskaper hos kostnadseffektiva beräkningsmetoder togs fram i denna studie. Dessa propositioner var; ” Enkelhet och god användbarhet”, ”rätt innehåll för målgruppen”, ”hög förmåga att bedöma risk”, ”personalfokus”, ”korrekta standardiserade värden”, ”rätt fokus” och ”optimal design”. Scania CV, producent av lastbilar och bussar, har tagit fram en beräkningsmodell för kostnadseffektivitet hos ergonomiska interventioner. Utvärderingen av denna modell med semistrukturerade intervjuer visar god samstämmighet i att det behövs enkla kalkylmetoder som grundar sig på systematiska riskbedömningar.

 • Zec, Kenan
  et al.
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Medicinteknik och hälsosystem.
  Hansson, Sofia
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Medicinteknik och hälsosystem.
  Home Care Logistics: A Monitoring System with a Communication Unit for the Elderly2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människor blir allt äldre vilket är en utmaning för sjukvården. En lösning som tillåter individer att fortsätta bo i sina hem, trots åldersrelaterade svårigheter, är ett sensorba- serat övervakningssystem. Sådana system kan övervaka ett flertal parametrar, exemåelvis rörelse eller temperatur. Om vissa gränser överskrids kan systemet underrätta anhöriga eller hemtjänsten. Syftet med det här projektet var att bygga en prototyp av ett sådant system, som även skulle vara billig och enkel att installera och underhålla. Den slutgiltiga prototypen består av en rörelsedetektor i badrummet, en temperatursensor vid köksspisen och en sensor som mäter den omgivande temperaturen i ett rum. Varje sensor är kopp- lad till en egen Arduino och de är alla programmerade med olika gränsvärden. Sensorerna kommunicerar trådlöst med en centralenhet genom kommunikationsprotokollet LoRa. När centralenheten, som består av en Raspberry Pi, tar upp en LoRa-signal skickar den ett email till en vald adress.

 • Storfeldt, Joakim
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Flygdynamik.
  Design benefits with Additive Manufacturingfrom a convective heat transfer perspective2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Numera utvecklas tillverkningsprocesser snabbt. Saltbadslödning är en tillverkningsmetod som vanligen används av Saab AB för att foga aluminiumkomponenter i ett saltbad med hög temperatur. Dock har konventionella tillverkningsmetoder visat vissa begränsningar. Additiv Tillverkning eller 3D printing är andra tekniker som har blivit mycket populära i industrin på grund av dess många fördelar med avseende på produktionstid, storlek och bland andra aspekter strukturkomplexitet. I det här arbetet undersöks det om Additiv Tillverkning kan användas för att öka prestanda på kylflänsar jämfört med Saltbadslödning. Geometriska former av kylflänsar studerades genom empirisk forskning för att jämföra deras egenskaper i luftflöde, konvektion och tryckfall. Åtta olika geometriska former skapade utifrån Additiv Tillverkning har studerats och jämförts med en kontroll som representerar saltbadslödning. Det upptäcktes att NACA 0010-fenor och kvadratiska rutnäts-geometrier gav den bästa prestandan med en minskning i tryckfall på 63% respektive 64% per avledd energi jämfört med kontrollfenorna.

 • Disputation: 2019-11-06 10:00 Kollegiesalen, Stockholm
  Song, Meng
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elkraftteknik.
  Planning and Operation of Demand-Side Flexibility2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Elkraftsystemet förändras med ökad förnybar produktion och ökad efterfrågan på elektrisk energi. Mer produktions-, transmissions- och distributionskapacitet behövs för att balansera varierande produktion och högre konsumtion. Förbrukningsflexibilitet kan vara en del i lösningen på dessa utmaningar. Genom att ändra tid för elanvändningen och tillfälligt öka eller minska lasten kan förbrukningsflexibilitet bidra till att integrera mer vind- och solkraft i systemet, undvika tillfällig överbelastning av nätet och minska behovet av nyinvesteringar i nätet. Därför pågår i många länder en utveckling av både teknik och regelverk för att uppmuntra förbrukningsflexibilitet och engagera konsumenterna.

  Å andra sidan medför ökad flexibilitet större komplexitet och osäkerhet på förbrukningssidan. Detta resulterar i svårigheter för olika aktörer i elsystemet och på elmarknaden att fatta optimala beslut om planering och drift. Denna avhandling studerar detta problem genom att föreslå metoder för att stödja beslutsprocessen för aktörer på förbrukningssidan. Till att börja med föreslås modeller för att underlätta planeringen av den flexibla elförbrukningen för hushållskunder och elbilpooler så att kostnaderna minimeras. Hänsyntas till hushållens villighet att anpassa sig till varierande elpriser. Resultat från Norra Djurgårdsstaden i Stockholm analyseras för att få en indikation på kundernas beteende. Vidare utvecklas korttidsplaneringsmodeller för att optimera budgivningen för elhandlare och balansansvariga. Olika metoder föreslås för pristagare respektive prissättare. Planeringen beaktar slutkundernas priskänslighet samt riskerna som är förenade med olika budstrategier. Slutligen föreslås modeller för att koordinera och aggregera laddning av elbilar för att tillhandahålla kapacitet till reglermarknaden. Modellerna omfattar beslutsprocessen från planeringen dagen före till realtid. De föreslagna modellerna baseras på reglerna för den nordiska elmarknaden och kan vidareutvecklas för att anpassas till andra marknadsregler. Stokastisk programmering tillämpas för att hantera osäkerheten om förbrukning och marknadens beteende. Dessutom diskuteras hur förbrukningsflexibilitet påverkar produktionskostnader, systemets tillförlitlighet och marknadspris. Avhandlingen visar att om förbrukningsflexibilitet genomförs i stor skala så kan leveranssäkerheten förbättras och elpriserna reduceras.

 • Disputation: 2019-12-03 10:00 Kollegiesalen, Stockholm
  Ahmed, Laeeq
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST).
  Scalable Analysis of Large Datasets in Life Sciences2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vi upplever just nu en flodvåg av data inom både vetenskaplig forskning och färetagsdriven utveckling. Detta gäller framfärallt inom livsvetenskap på grund av utveckling av bättre instrument och framsteg inom informationsteknologin under de senaste åren. Det finns dock betydande utmaningar med hanteringen av sådana datamängder som sträcker sig från praktisk hantering av de stora datavolymerna till färståelse av betydelsen och de praktiska implikationerna av dessa data.

  I den här avhandlingen presenterar jag metoder fär att snabbt och effektivt hantera, behandla, analysera och visualisera stora biovetenskapliga datamängder. Stärre delen av arbetet är fokuserat på att tillämpa de senaste Big Data ramverken fär att på så sätt skapa effektiva verktyg fär virtuell screening, vilket är en metod som används fär att säka igenom stora mängder kemiska strukturer fär läkemedelsutvecklings. Vidare presenterar jag en metod fär analys av stora mängder elektroencefalografidata (EEG) i realtid, vilken är en av de huvudsakliga metoderna fär att mäta elektrisk hjärnaktivitet.

  Färst utvärderar jag lämpligheten att med Spark (ett parallellt ramverk fär stora datamängder) genomfära parallell ligand-baserad virtuell screening. Jag applicerar metoden fär att klassificera samlingar med molekyler med hjälp av färtränade modeller fär att selektera de aktiva molekylerna. Jag demonstrerar även en strategi fär att skapa molnanpassade fläden fär strukturbaserad virtuell screening. Den huvudsakliga färdelen med den här strategin är äkad produktivitet och häg hastighet i analysen. I det här arbetet visar jag att Spark kan användas fär virtuell screening och att det även i allmänhet är en lämplig läsning fär parallell analys av stora mängder data. Dessutom visar jag genom ett exempel att Big Data analys kan vara värdefull vid arbete med biovetenskapliga data.

  I den andra delen av mitt arbete presenterar jag en metod som ytterligare minskar tiden fär den strukturbaserade virtuella screening genom användning av maskininlärning och en iterativ modelleringsstrategi baserad på Conformal Prediction. Syftet är att endast docka de molekyler som har en hägre sannolikhet att binda till ett målprotein, vid säkning efter molekyler som potentiellt kan användas som läkemedelskandidater. Med användning av maskininlärningsmodellerna från detta arbete har jag byggt en webbtjänst fär att färutsäga en profil av en molekyls olika interaktioner med olika målprotein. Dessa prediktioner kan användas fär att indikera sekundära interaktioner i tidiga skeden av läkemedelsutvecklingen.

  I den tredje delen presenterar jag metoder fär att detektera anfall med långtidsEEG - den här metoden fungerar i realtid genom att ta pågående mätningar som datasträmmar. Metoden mäter utmaningarna med att fatta beslut i realtid att lagra stora mängder data i datorns minne och uppdatera färutsägelsemodellen ny data som produceras i snabb takt. Den resulterande algoritmen klassificerar inte bara anfall i realtid, den lär sig också gränsvärdet i realtid. Jag presenterar också ett nytt mått, “topp-k amplitudmått” fär att klassificera vilka delar of data som motsvarar anfall. Utäver detta hjälper måttet till att minska mängden data som behäver behandlas i efterfäljande steg.

 • Putra, Ramadhani Pamapta
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH).
  Implementation and Evaluation of WebAssembly Modules on Embedded System-based Basic Biomedical Sensors2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  WebAssembly är ett nytt binärt maskinkodsformat, ursprungligen skapat för att komplettera JavaScript i webbapplikationer.  WebAssemblys kod är liten och kan lätt användas på flera plattformar. Därför kan WebAssembly-moduler skapas för att stödja inbyggda system för biomedicinska sensorer. WebAssembly har dock sina egna begränsningar på grund av sin portabilitet.  I denna avhandling visar vi hur WebAssembly-moduler kan användas på enkla biomedicinska mätningar av kroppstemperatur, hjärtfrekvens och andningsmönster. Vi visar hur implementeringen genomfördes och vilka utmaningar som möttes under utvecklingen. Slutsatsen är att WebAssembly kan tillämpas för att skapa säkra och effektiva biomedicinska sensorenheter, även om det finns en del begränsningar.

 • Rahgozar, Parastu
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH).
  Evaluation of a Radiomics Model for Classification of Lung Nodules2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Lung cancer has been a major cause of death among types of cancers in the world. In the early stages, lung nodules can be detected by the aid of imaging modalities such as Computed Tomography (CT). In this stage, radiologists look for irregular rounded-shaped nodules in the lung which are normally less than 3 centimeters in diameter. Recent advancements in image analysis have proven that images contain more information than regular parameters such as intensity, histogram and morphological details. Therefore, in this project we have focused on extracting quantitative, hand-crafted features from nearly 1400 lung CT images to train a variety of classifiers based on them. In the first experiment, in total 424 Radiomics features per image has been used to train classifiers such as: Random Forest (RF), Support Vector Machine (SVM), Decision Tree (DT), Naive Bayes (NB), Linear Discriminant Analysis (LDA) and Multi-Layer Perceptron (MLP). In the second experiment, we evaluate each feature category separately with our classifiers. The third experiment includes wrapper feature selection methods (Forward/Backward/Recursive) and filter-based feature selection methods (Fisher score, Gini Index and Mutual information). They have been implemented to find the most relevant feature set in model construction. Performance of each learning method has been evaluated by accuracy score, wherewe achieved the highest accuracy of 78% with Random Forest classifier (74% in 5-fold average) and 0.82 Area Under the Receiver Operating Characteristics (AUROC) curve. After RF, NB and MLP showed the best average accuracy of 71.4% and 71% respectively.

 • Nicolle, Mathias
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Rymdteknik.
  Mechanical and structural conceptof the ISS microgravity experimentpayload: AtmoFlow2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport presenterar den mekaniska utformningen av ett mikrogravitationsexperiment som studerar strömningsmekaniska fenomen och som planeras att skickas till den internationella rymdstationen om ungefär fem år. Experimentet heter AtmoFlow och syftar till att studera komplexa flödesfenomen som förekommer i olika planeters atmosfärer genom att implementera en nerskalad modell av en planets atmosfärssystem i mikrogravitation. Utformningen av experimentet som presenteras här fokuserar på flera av experimentets system: rotationsbordet (ett roterande system med en strömningscellhopsättning), ett termiskt reglersystem samt två rotationsdrivsystem. Utformningsmetoder, huvudsakliga val och utformningssteg presenteras. Dimensioneringen av komponenter och deras urval motiveras. Modeller och analyser av den valda konstruktionen har utförts för att säkerställa att den uppfyller kraven på störningar i mikrogravitation, struktur och rotationsegenskaper som specificerats under tidigare faser i utformningen av experimentet. CAD-modellen av den slutliga utformningen av konstruktionen av experimentet presenteras och diskuteras.

 • Wanner, Svenja
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Lättkonstruktioner.
  Systematic approach on conducting fatigue testing of unidirectional continuous carbon fibre composites2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lastbilsindustrin tvingas öka ansträngningarna för omfattande viktbesparingar med lättviktskonstruktioner då dessa har konkurrenskraftiga fördelar med potential att minska bränsleförbrukningen samt öka den lastbärande kapaciteten. Genom att ta sig an denna utmaning kommer materialkarakterisering, provning och simulering av kompositmaterial vara av stor betydelse för att kunna konstruera produkter utsatta för cykliska laster från väginducerade vibrationer. Vid utmattningsprovning är det viktigt att kunna generera acceptabla och reproducerbara resultat. I denna rapport presenteras hur man kan undvika och eliminera problem vid utmattningsprovning, samt ett systematiskt tillvägagångsätt vid genomförande av utmattningsprovning med konstant amplitud för belastningen drag-drag på ett kompositmaterial med enkelriktad fiberorientering. Ett kolfiber/epoximaterial är karakteriserat och flertal kombinationer av tab-konfiguration och provstavsgeometri har testats, med avseende på lämplighet för utmattningsprovning. Slutligen har kolfiber/epoximaterialet provats med framgång under cyklisk drag-drag belastning i fiberriktningen. Slutsatsen för utmattningsprovning är att använda sig av raka aluminium tabbar helt fastklämda inuti greppen. Tabbarna limmas fast på provstaven med 3M DP420 lim. Ventilation är också rekommenderat under provning för att undvika en ökning av temperatur i provstaven.

 • Shwan Kurdi, Mir
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Flygdynamik.
  Nonlinear Attitude Control ofa Generic Aircraft2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Determining suitable controllers for the process of evaluating dynamic per-formance of multiple versions of an aircraft’s aerodynamical, geometric and propulsive properties in its conceptual stage is an expensive task.In this report a proposition is made to utilize a generalized feedback lin-earizing controller that o˙ers the aircraft designer valuable insight into the manoeuvre performance of their aircraft. This is carried out by first estab-lishing fundamental requirements for a controller capable of treating a generic airframe, and formulating the resulting control laws.It is shown in this report, that with a suÿciently simple aerodynamic and propulsive model explicit feedback linearization is possible with satisfactory performance and robustness. Whereas it would be necessary to implement INDI if explicit inverse mappings are not obtainable. Which in turn would introduce additional tuning parameters.Robustness verification is performed in two stages, firstly by introducing a high model uncertainty within the flight control system and showing, via simulation, that the control system successfully performs desired multi-axial manoeuvres whilst managing to maintain the induced side slip below 0.1◦. Secondly by disturbing the aircraft with a discrete side slip. Critical side slip disturbance angle was found to be considerably larger than that for regular aircraft entailing that the used case study may be somewhat over dimensioned with respect to yaw control authority.

 • Philippe, Alexis
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Flygdynamik.
  Optimisation of an aeronautic production line through the managementof tools and the shortage of items2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna avhandlingsarbetet en del av en process för att säkerställa produktion ramp-up av A320neo-flygplanets pyloner på Airbus Saint-Eloi-fabriken (Toulouse). Syftet med projektet var att optimera produktionshanteringen för att upprätthålla övergången till en serieproduktion av monteringslinjerna. Målet med avhandlingsarbetet var att utveckla en modell för att förhindra driftstopp av produktionslinjerna som orsakats av bristen på artiklar eller om verktyg på arbetsstationerna.

  För det första undersöker arbetet de befintliga modellerna för att första° orsakerna till lagerförändringar. Utförandet av verktyg bestämdes med Markovchain-modellen. Sedan ger arbetet en metod för att förutse produktionsbehov i termer av artiklar och verktyg. En algoritm utvecklades för att samla och bearbeta data på befintliga resurser för att jämföra den med de prognostiserade behoven. Lösningar utformades för att identifiera brist till bristerna på produktionslinjerna. Genom att analysera trenderna om brist på lager och tillgången till verktyg på arbetsstationen ¨ar det dessutom möjligt att prognostisera långsiktiga produktionsbegränsningar. Metoden visade lovande resultat att identifiera och hantera de saknade artiklarna och verktygen på arbetsstationerna.

 • Lejon, Alexander
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Flygdynamik.
  Creation and Validation of Early Stage Conceptual Design Methodology for Blended WingBody Aircraft2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den befintliga konstruktionsmetodiken för utveckling och design av flygfarkoster är väl dokumenterad i tidigare publicerad litteratur. Detta arbete ämmar utveckla och validera en liknande metodologi som redan existerar för de väl etablerade flygplansgeometrier som baseras på cylinder/vingar-principen. Metoden som utvecklades inkluderade sammansättaning och validering av tidigare existerande lågupplösta samt lågkomplexa aerodynamiska modeller avsedda för beräkning av flödesekvationer för inkompressibel, friktionsfri och stationär strömning. Detta var avsett att möjliggöra ögonblicksvalidering av en föreslagen sammansmält kropp/vinge-geometri med speciell fokus på vissa prestationsbaserade nyckeltal. För cylinder/vinge-geometrier är dessa lågupplösta metoder i litteraturen väletablerat inexakta på grund av en avsaknad av stötvågsmodellering, men då stora delar av de lyftkraftsgenererande ytorna för-ändrats på en sammansmält kropp/vinge är inte nödvändigtvis detta sant för den typen av flygplan också. Då de högupplösta, mer komplexa höghastighetssimuleringarna inte konvergerade inom den utsatta tiden kan den föreslagna metodiken endast anses giltig för det intervall av flödeshastighet vari PrandtlGlauerts korrektionsfaktor stämmer väl överens med verkligheten.

 • Lagemann, Benjamin
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Marina system.
  Efficient seakeeping performance predictions with CFD2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tack vare den stadigt ökande beräkningskraften kan beräkningsuiddynamik (CFD) idag användas på beräkningsintensiva problem som sjöegenskapssimulationer. Den här rapporten undersöker användning

  av CFD på sjöegenskapsprestanda och syftar till att foreslå ett best-practice förfaringssätt för effektiv sjöegenskapssimulationer.

  Forskningsskrovet KVLCC2 fungerar som ett testfall för denna rapport och FINE—/Marine-mjukvarupaketet används för CFD-beräkningar. Viktiga parametrar, såsom ödestyp, beräkningsnät och tidssteg varierars

  systematiskt. Resultaten jämförs med experiment gjorda vid SSPA. Baserat på resultaten förelås en best-practice.

  Den föreslagna best-practice användas vidare för berökningar av sjöegenskaper i sneda vågor. Jämförelse av resultaten med liknande studier visar god överensstämmelse.

  Genom att använda det föreslagna förfarandet för best-practice kan CFD-sjöegenskapssimulationer användas på fall där viskösa krafter måste beaktas, till exempel rörelseregleringsanordningar.

 • Kjelldorff, Maria
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, Marina system.
  Water Current Measurements using Oceanographic Bottom LanderLoTUS?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  oTUS is a Long Term Underwater Sensing, bottom landing, node for observations of ocean water temperatures. LoTUS measures temperature (moored to the seafloor) according to a spec-ified time schedule until, at the end of the mission, it surfaces to transmit the collected data to on shore recipients using an Iridium link. The paper presents an extension of the sensing capability to include water current velocity (speed and direction) using a robust, reliable and inexpensive Eulerian method. The method is based on the "tilting stick" principle where a combination of inertia measurement data and magnetic sensor data is used. The paper discusses the principal technique, the modeling of the system, practical considerations, and optimization of the setup for specific flow conditions along with verifying experimental data.

 • Janson, Rebecca
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet.
  A simplified model for the design of floor structures with vibrating sources for architectural applications2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När en byggnad designas är ljud ett av problemen som behöver tas hänsyn till. Vibrereande maskiner, så som ventilationsfläktar, vattenpumpar och kompressorer genererar strukturburet ljud. Det strukturburna ljudet färdas upp genom strukturen i byggnaden och generarear ljud i närliggande rum. För att kunna förutspåljudavstrålningen i de närliggande rummen när en byggnad designas, har en semianalytisk model tagits fram. Genom att använda infalland vibrationer från golvplattan där den vibrerande maskinen står, kan transmissionsförlusterna i förbindelsen mellan golvplatttorna och väggplattorna beräknas. Detta kan göras för samtliga förbindelser i byggnaden och skapar då en system för flera förbindelser. Ljudalstringen till de närliggande rummen kan sedan beräknas genom att använda hasitgheten av de vibrerandeplattorna.Modellen verifieras med hjälp av mätningar i två fallstudier. Dessa visar att modellen har god potential för att förutspå de normala accelerations amplituderna i de relevanta plattorna som studeras. Båda studierna har olika geometriska egensakper samt olika vibrations källor. Jämförelse mellan modellen och mätningen visar liknade resultat. Modellen analyserar de utgående böjvågorna eftersom det är dessa som kommer alstra ljud. Däremot är longitudinalvågor närvarande i modellen. Med endast två fallstudierär det för tidigt att säga om modellen fungerar för alla typer av system, men den kananvändas som ett första synsätt när problematiken uppstår. För närvarande är modellenbegränsad till isotropisk och homogenisk material utan förluster. En parametrisk studie visar att transmissionsförlusten är beroende av förhållandet mellan tjockleken av golvplattan och väggplattan. Förhålladet mellan dem ska vara så stort som möjligt för att få en hög transmissionsförlust, men den är också beroende på hur själva förbidelsen ser ut.