Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (6 of 6) Show all publications
Nordberg, O. (2016). Väsentliga regler kring markanvändning: En introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen (2ed.). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Väsentliga regler kring markanvändning: En introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2016. p. 104 Edition: 2
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-231916 (URN)9789172236554 (ISBN)
Note

QC 20180810

Available from: 2018-07-05 Created: 2018-07-05 Last updated: 2018-08-10Bibliographically approved
Berggren, B., Fili, A. & Nordberg, O. (2015). EXPERIENCE OF DIGITAL EXAMINATION IN SWEDEN - SOME PRELIMINARY FINDINGS FROM THREE DIFFERENT PERSPECTIVES. In: Chova, LG Martinez, AL Torres, IC (Ed.), INTED2015: 9TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE. Paper presented at 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED), MAR 02-04, 2015, Madrid, SPAIN (pp. 4001-4007). IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT
Open this publication in new window or tab >>EXPERIENCE OF DIGITAL EXAMINATION IN SWEDEN - SOME PRELIMINARY FINDINGS FROM THREE DIFFERENT PERSPECTIVES
2015 (English)In: INTED2015: 9TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE / [ed] Chova, LG Martinez, AL Torres, IC, IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT , 2015, p. 4001-4007Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Assessment through new technology has gained a firm foothold within the university system in the last decade. This paper summarizes the experiences that have been made during the introduction of digital examination over the past two years. The experiences are divided between three different perspectives; the teachers, the students and the administrators. From the teachers perspective the experiences have been very positive - less time have been allocated to grading written exams, the grades are perceived as more just and the saved time can be spent on increasing the quality on other parts of the course. From a student perspective the experiences have been positive - most students are positive in that they get the results much quicker, that they can edit their answers on the exam easier and that the grades are more just. The experiences from the final perspective - that from the administrators' point of view - are far more complex. Some parts of the administrative system encouraged the projects, whereas other parts tried to stop it, using different measures. The paper concludes with some advice on implementing changes in written exams, based on the experiences from the Swedish case.

Place, publisher, year, edition, pages
IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT, 2015
Series
INTED Proceedings, ISSN 2340-1079
Keywords
Digital examination, change, assessment, incentives, efficiency in education
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-243730 (URN)000398586304006 ()978-84-606-5763-7 (ISBN)
Conference
9th International Technology, Education and Development Conference (INTED), MAR 02-04, 2015, Madrid, SPAIN
Note

QC 20190226

Available from: 2019-02-26 Created: 2019-02-26 Last updated: 2019-02-26Bibliographically approved
Nordberg, O. (2014). Outnyttjade byggrätter i detaljplaner för bostäder: Myt eller faktum?.
Open this publication in new window or tab >>Outnyttjade byggrätter i detaljplaner för bostäder: Myt eller faktum?
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med detta PM är att göra en sammanställning och inledande analys av de karteringar som finns över outnyttjade byggrätter för att möjliggöra en bedömning om hur frekvent förekommande dessa byggrätter är samt vad som kan vara anledningen till att de inte är utnyttjade. För att göra detta behandlas följande frågeställningar:

1. Vad menas med outnyttjade byggrätter i detaljplaner?

2. Hur frekvent förekommande är dessa outnyttjade detaljplaner?

3. Vad är möjliga orsaker till att detaljplanerna inte tas i anspråk?

Publisher
p. 13
Keywords
detaljplan, byggrätt, bostadsbrist, PBL, byggherrar, bostadsförsörjning
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-154589 (URN)
Note

PM:et är i huvudsak en sammanfattning av andra genomförda kartläggningar över outnyttjade byggrätter med en inledande analys över vad som egentligen går att veta med hjälp av dessa. Sammanfattningen är gjord för att kunna ligga som bas för vidare analys men även som inlägg i debatten om ehuruvida byggherrar "håller på mark" eller inte.

QC 20150116

Available from: 2014-10-24 Created: 2014-10-24 Last updated: 2015-01-19Bibliographically approved
Nordberg, O. (2014). Väsentliga regler kring markanvändning: en introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster och hur de samverkar med plan- och bygglagen. Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Väsentliga regler kring markanvändning: en introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster och hur de samverkar med plan- och bygglagen
2014 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2014. p. 82
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-161911 (URN)978-91-7223-561-8 (ISBN)
Note

QC 20150413

Available from: 2015-03-19 Created: 2015-03-19 Last updated: 2015-04-13Bibliographically approved
Nordberg, O. (2013). En internationell jämförelse av plan- och tillståndssystem: Har Sverige någonting att lära?. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>En internationell jämförelse av plan- och tillståndssystem: Har Sverige någonting att lära?
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Huvudsyftet med denna rapport är att göra en internationell jämförelse avplaner och tillstånd för byggprojekt samt se om det finns idéer att ”hämtahem” och applicera på det svenska lagsystemet. Förutom beskrivningarav plan- och bygglagstiftningarna i Sverige, Danmark, Norge, Finland,Storbritannien och Tyskland finns en sammanfattande jämförelse mellande olika länderna. Dessutom en slutkommentar där några aktuella förslagtill förändringar i Sverige jämförs med de studerade länderna och ytterligareförslag lämnas på möjliga förändringar i den svenska lagstiftningen.Sveriges plan- och tillståndssystem uppvisar i grunden många likhetermed grannländerna Norge, Danmark och Finland men även med Tysklandoch Storbritannien (England). Samtliga studerade länder har exempelvisett system som möjliggör prövning av projekt i två steg i likhetmed Sveriges detaljplan och bygglov, efter den översiktliga planeringen.Undersökningen visar dock att flera länder har ett flexiblare system änSverige genom att prövningen vid behov kan ske i färre eller fler steg.Det noteras även att i både England och Tyskland ligger valet av att prövaprojekt i ett steg i hos byggherren.Bland skillnaderna kan noteras att Sverige är det enda land där kommunenutan inskränkningar kan frångå översiktsplanen, trots att översiktsplanentill sitt omfång och utformning till stora delar liknar de övrigastuderade ländernas översiktsplaner.Det finns även skillnader i möjliga regleringar i detaljplan. I Finland ochEngland, till skillnad mot Sverige, specificeras inte i lag vad som går attreglera utan en reglering är möjlig förutsatt att den är lämplig.Sverige har den längsta överklagandekedjan för planer och bygglov avalla studerade länder. Flera av länderna har en markant kortare överklagandekedjaän Sverige genom att överklagande avgörs av enbart en instans.Detta förhållande kan vara intressant att notera vid diskussioner ommöjligheter att korta ned instanskedjan vid överklagande.I slutkommentaren noteras även att flera av de nu aktuella förslagen tillförändringar i Sverige har motsvarigheter internationellt.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2013. p. 127
Series
TRITA-FOB ; 2013:8
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-146026 (URN)978-91-85783-37-3 (ISBN)
Note

QC 20140613

Available from: 2014-06-05 Created: 2014-06-05 Last updated: 2014-06-13Bibliographically approved
Nordberg, O. (2013). Väsentliga regler kring markanvändning: vid sidan av plan- och bygglagen, 2 a reviderade upplagan. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Väsentliga regler kring markanvändning: vid sidan av plan- och bygglagen, 2 a reviderade upplagan
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2013
Series
TRITA-FOB ; Rapport 2012:3
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-132180 (URN)978-91-85783-35-9 (ISBN)
Note

QC 20150417

Available from: 2013-10-22 Created: 2013-10-22 Last updated: 2015-04-17Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7418-0142

Search in DiVA

Show all publications