kth.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 12) Show all publications
Khodadadi, A. (2024). Electricity Market Design Strategies for Hydro-dominated Power Systems: Exploring Optimal Bidding, Planning, and Strategic Operation through Various Market Design Strategies. (Doctoral dissertation). Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Electricity Market Design Strategies for Hydro-dominated Power Systems: Exploring Optimal Bidding, Planning, and Strategic Operation through Various Market Design Strategies
2024 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

The existing wholesale power markets in Nordic countries play a vital role in ensuring the planned balance between supply and demand. However, these markets do not guarantee real-time operational security of the power system. This responsibility falls on the transmission system operator (TSO), who balances consumption and generation in real-time to maintain a secure state.

To address these issues, a series of research studies have been performed in this thesis to delve into the intricacies of Nordic balancing markets and propose strategies to enhance their efficiency and effectiveness. These studies have been conducted around the hydropower units as the main generation sources in the Nordic electricity markets. These studies recognize the potential benefits of versatile balancing markets and increased trade of flexible resources with Continental Europe. 

Additionally, the research results shed light on the optimal bidding strategies for hydropower plants (HPPs) in the day-ahead energy and manual frequency restoration reserve (mFRR) markets. HPPs play a crucial role as a flexible energy source, and their participation in these markets requires careful planning and decision-making. The studies consider various factors such as market rules, mFRR capacity market, future electricity prices, and the impact of active-time duration of balancing energy market offers on revenue generation. This inclusion provides a more realistic revenue portfolio for the operators based on the possibility of not being dispatched in the balancing market. 

Furthermore, the research explores the concept of flexible stochastic scheduling strategies in hydropower-dominated energy markets. By considering day-ahead energy markets, mFRR markets, and the interaction between different market setups. These strategies provide the necessary flexibility for both the planning and operational stages. The aim is to maximize the profits of the hydropower units while addressing the opportunity cost of saving water and meeting the mFRR capacity requirements imposed by the TSO. Participation in new market setups is an increasingly interesting framework for the operator after the recent introduction of those markets and the results of this section help them to form more profitable decision-making frameworks for their assets. 

Moreover, the optimal strategic portfolio assessment of HPPs in a multi-settlement market is discussed. Recognizing the increasing electricity prices and the growing penetration of renewable energy resources, these studies leverage bilevel programming problems to model the strategic behavior of HPPs in day-ahead and frequency containment reserve markets. The proposed approaches aim to enhance decision-making processes, promote market efficiency, and enable effective asset management in a dynamic and evolving energy landscape to make more informed multi-market trading decisions. 

Also, the research examines the dimensioning of frequency restoration reserves in a multi-area power system, specifically focusing on the Nordic case study. By adopting a sequential dimensioning methodology and employing chance-constrained optimization, the studies allocate reserves based on system needs, optimize line flows, and reduce total reserve requirements. The results highlight the potential for sharing reserves among bidding zones in the Nordic synchronous area, contributing to a more efficient and coordinated power system operation.

Lastly, a thorough investigation has been performed to assess the effectiveness of the current contract-for-difference contracts as the main support schemes for the development of new renewable energy assets. Case studies have been conducted to demonstrate quantitatively the pros and cons of different proposals and provide new hints for policy-makers about their future decisions. 

Abstract [sv]

De befintliga partihandelsmarknaderna för el i nordiska länder spelar en avgörande roll för att säkerställa den planerade balansen mellan utbud och efterfrågan. Dock garanterar dessa marknader inte driftsäkerheten i realtid för elsystemet. Detta ansvar åligger transmissionsnätsoperatören (TSO), som balanserar konsumtion och produktion i realtid för att upprätthålla ett säkert tillstånd.

För att ta itu med dessa frågor har en serie forskningsstudier genomförts i denna avhandling för att fördjupa sig i detaljerna i de nordiska balansmarknaderna och föreslå strategier för att förbättra deras effektivitet och effektivitet. Dessa studier har genomförts kring vattenkraftverk som de huvudsakliga produktionskällorna i de nordiska elmarknaderna. Studierna erkänner de potentiella fördelarna med mångsidiga balansmarknader och ökad handel med flexibla resurser med Kontinentaleuropa.

Dessutom kastar forskningsresultaten ljus över de optimala budgivningsstrategierna för vattenkraftverk (HPP) på dagsmarknaden för energi och manuell marknad för återställning av frekvensreserver (mFRR). HPP spelar en avgörande roll som en flexibel energikälla, och deras deltagande på dessa marknader kräver noggrann planering och beslutsfattande. Studierna tar hänsyn till olika faktorer såsom marknadsregler, mFRR-kapacitetsmarknad, framtida elpriser och påverkan av aktiv tidsduration för erbjudanden på balanseringsenergimarknaden på intäktsgenerering. Denna inkludering ger en mer realistisk intäktsportfölj för operatörerna baserat på möjligheten att inte bli dispatchade på balansmarknaden.

Forskningen utforskar även konceptet med flexibla stokastiska schemaläggningsstrategier på energimarknader dominerade av vattenkraft. Genom att beakta dagsmarknaden för energi, mFRR-marknaden och interaktionen mellan olika marknadsuppsättningar. Dessa strategier ger den nödvändiga flexibiliteten för både planerings- och driftsskedena. Målet är att maximera vinsterna för vattenkraftsenheterna samtidigt som man adresserar alternativkostnaden för att spara vatten och uppfylla de mFRR-kapacitetskrav som TSO ställer. Deltagande i nya marknadsuppsättningar är ett alltmer intressant ramverk för operatören efter den senaste introduktionen av dessa marknader och resultaten från detta avsnitt hjälper dem att forma mer lönsamma beslutsramar för sina tillgångar.

Dessutom diskuteras den optimala strategiska portföljbedömningen av HPPs i en multiuppgörelsemarknad. Med tanke på de ökande elpriserna och den växande penetrationen av förnybara energiresurser utnyttjar dessa studier bilevel programmeringsproblem för att modellera det strategiska beteendet hos HPPs på dagsmarknaden och marknaden för frekvensbehållningsreserver. De föreslagna tillvägagångssätten syftar till att förbättra beslutsprocesserna, främja marknadseffektiviteten och möjliggöra effektiv förvaltning av tillgångar i ett dynamiskt och utvecklande energilandskap för att fatta mer informerade multi-marknadshandelsbeslut.

Forskningen undersöker också dimensioneringen av frekvensåterställningsreserver i ett flerområdessystem för kraft, specifikt med fokus på det nordiska fallstudien. Genom att anta en sekventiell dimensioneringsmetodologi och använda chansbegränsad optimering, allokerar studierna reserver baserat på systembehov, optimerar linjeflöden och minskar de totala reservkraven. Resultaten belyser potentialen för att dela reserver mellan budområden i det nordiska synkronområdet, vilket bidrar till en mer effektiv och samordnad drift av kraftsystemet.

Slutligen har en grundlig undersökning genomförts för att bedöma effektiviteten av de nuvarande kontrakten för skillnad (contract-for-difference) som de huvudsakliga stödscheman för utvecklingen av nya förnybara energitillgångar. Fallstudier har genomförts för att kvantitativt demonstrera för- och nackdelar med olika förslag och ge nya ledtrådar för politiska beslutsfattare om deras framtida beslut.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2024. p. 194
Series
TRITA-EECS-AVL ; 2024:34
Keywords
Nordic Balancing Model, Electricity Market Designs, Stochastic Optimization, Contract-for-Difference Contracts, Nordiska Balanseringsmodellen, Design av Elektricitetsmarknader, Stokastisk Optimering, Kontrakt- för-Skillnad Kontrakt
National Category
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Research subject
Electrical Engineering; Economics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-345590 (URN)978-91-8040-899-8 (ISBN)
Public defence
2024-05-15, https://kth-se.zoom.us/j/67779557414, Kollegiesalen, Brinellvägen 6, Stockholm, 10:00 (English)
Opponent
Supervisors
Note

QC 20240415

Available from: 2024-04-15 Created: 2024-04-12 Last updated: 2024-04-24Bibliographically approved
Khodadadi, A., Nordström, H. & Söder, L. (2023). On the Sequential Reserve Dimensioning for a Multi-Area Power System: Nordic Case Study. In: Proceedings of 2023 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe, ISGT EUROPE 2023: . Paper presented at 2023 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe, ISGT EUROPE 2023, Grenoble, France, Oct 23 2023 - Oct 26 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Open this publication in new window or tab >>On the Sequential Reserve Dimensioning for a Multi-Area Power System: Nordic Case Study
2023 (English)In: Proceedings of 2023 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe, ISGT EUROPE 2023, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) , 2023Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper presents a sequential dimensioning methodology for frequency restoration reserves in a multi-area power system based on chance-constrained optimization. In the first stage, the reserves to handle the reference incident in each area are dimensioned. Then, the transmission network usage for providing these reserves is calculated and the remaining transfer capacity is used in the next stage where the reserves to handle normal imbalances are dimensioned. The optimization problem in each stage seeks to allocate reserves such that the total volumes of reserves and the line flows are co-optimized. Reserves are dimensioned for four seasons instead of the current static approach with yearly dimensioning. By adjusting the reserve requirements based on the system’s needs, the total reserves are reduced. Also, the results demonstrate high potential in sharing reserves among bidding zones in the Nordic synchronous area.

Place, publisher, year, edition, pages
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2023
Keywords
Balancing market, chance-constrained, cross-zonal capacity, Frequency restoration reserve, Nordic electricity market
National Category
Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-344028 (URN)10.1109/ISGTEUROPE56780.2023.10407346 (DOI)2-s2.0-85185228668 (Scopus ID)
Conference
2023 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe, ISGT EUROPE 2023, Grenoble, France, Oct 23 2023 - Oct 26 2023
Note

QC 20240229

Part of ISBN 979-8-3503-9678-2

Available from: 2024-02-28 Created: 2024-02-28 Last updated: 2024-02-29Bibliographically approved
Zaker, B., Khodadadi, A. & Karrari, M. (2022). A new approach to parameter identification of generation unit equipped with brushless exciter using estimated field voltage. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 141, Article ID 108122.
Open this publication in new window or tab >>A new approach to parameter identification of generation unit equipped with brushless exciter using estimated field voltage
2022 (English)In: International Journal of Electrical Power & Energy Systems, ISSN 0142-0615, E-ISSN 1879-3517, Vol. 141, article id 108122Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Parameter estimation of power plants is one of the main challenges of power system studies. Among different components of a power plant, excitation system (EXS) has great importance because of its effect on dynamic stability of power systems. Thus, it is vital to have accurate models of EXSs for power system dynamic studies. Since the field voltage and current are not accessible in brushless EXSs, parameter estimation of them is more difficult and challenging. Therefore, a new method is proposed in this paper to estimate field voltage signal using other measurements of the synchronous generator (SG). The proposed method is carried out through three stages; 1) parameter estimation of the SG using load rejection tests, 2) field voltage estimation, and 3) parameter estimation of EXS. The proposed method is applied to a 147 MVA industrial gas unit. The estimated model outputs are compared to the experimental results to show the accuracy and effectiveness of the proposed method.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier BV, 2022
Keywords
Brushless exciter, Field voltage, Parameter estimation, Synchronous generator
National Category
Economics Probability Theory and Statistics Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-313044 (URN)10.1016/j.ijepes.2022.108122 (DOI)000792891400004 ()2-s2.0-85126657512 (Scopus ID)
Note

QC 20220531

Available from: 2022-05-31 Created: 2022-05-31 Last updated: 2022-06-25Bibliographically approved
Khodadadi, A., Söder, L. & Amelin, M. (2022). Flexible Stochastic Bilevel Scheduling Strategy in Hydropower Dominated Energy Markets. In: Proceedings of the 11th International Conference on Innovative Smart Grid Technologies - Asia, ISGT-Asia 2022: . Paper presented at 11th International Conference on Innovative Smart Grid Technologies - Asia, ISGT-Asia 2022, Singapore, Singapore, Nov 1 2022 - Nov 5 2022 (pp. 245-249). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Open this publication in new window or tab >>Flexible Stochastic Bilevel Scheduling Strategy in Hydropower Dominated Energy Markets
2022 (English)In: Proceedings of the 11th International Conference on Innovative Smart Grid Technologies - Asia, ISGT-Asia 2022, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) , 2022, p. 245-249Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper presents an electricity market that in-cludes day-ahead energy and manual frequency replacement reserve (mFRR) markets and consists of cascaded hydropower plants (HPs) offering their aggregated capacity to these markets. The proposed model is a two-stage bilevel offering strategy to show the hierarchical decision-making process in the European electricity market. The upper-level describes the day-ahead profit maximization optimization considering the opportunity cost of saving water which is controlled through the real-time dispatch in the operation day and mFRR capacity requirements imposed from TSO. In the lower-level, the mFRR energy market with their corresponding active-time duration is modeled to control the real-time discharge of water and upward or downward offering strategies. The new approach provides the flexibility for the planning and operational stages to define their own objective functions, maximize their profits and conserve the proper interaction between them through linking variables.

Place, publisher, year, edition, pages
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2022
Keywords
Bilevel optimization, Hydropower, Nordic electricity market, Optimal planning and operation
National Category
Energy Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-333442 (URN)10.1109/ISGTAsia54193.2022.10003497 (DOI)2-s2.0-85146849532 (Scopus ID)
Conference
11th International Conference on Innovative Smart Grid Technologies - Asia, ISGT-Asia 2022, Singapore, Singapore, Nov 1 2022 - Nov 5 2022
Note

Part of ISBN 9798350399660

QC 20230802

Available from: 2023-08-02 Created: 2023-08-02 Last updated: 2023-08-02Bibliographically approved
Khodadadi, A., Hesamzadeh, M. R. & Söder, L. (2022). Multimarket Trading Strategy of a Hydropower Producer Considering Active-Time Duration: A Distributional Regression Approach. IEEE Systems Journal, 1-11
Open this publication in new window or tab >>Multimarket Trading Strategy of a Hydropower Producer Considering Active-Time Duration: A Distributional Regression Approach
2022 (English)In: IEEE Systems Journal, ISSN 1932-8184, E-ISSN 1937-9234, p. 1-11Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article presents a new approach for finding the optimal multimarket trading strategy of cascaded hydropower plants (HPPs) in the sequential electricity markets. These markets are day-ahead energy market, the market for frequency containment reserve in normal mode (FCR-N), and manual frequency restoration reserve markets for both energy production and capacity reserve. The active-time duration (ATD) of an mFRR energy offer is an important required parameter and it is uncertain at the time of day-ahead offer-function submission. Hence, we suggest a distributional regression approach for ATD modeling in an optimal multimarket setup. Also, a modified machine learning approach is proposed to generate price scenarios for the mFRR energy market taking into account uncertain ATD parameters. To illustrate our proposed approach, various numerical experiments are performed. Our numerical results show how proper modeling of ATD parameters can lead to a more realistic multimarket offer-function for cascaded HPPs. Furthermore, the results show how the inclusion of FCR-N and mFRR capacity markets change the optimal day-ahead offer-function.

Place, publisher, year, edition, pages
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2022
Keywords
Cascaded hydropower plants (HPPs), Deep learning, distributional regression, electricity market, Electricity supply industry, Europe, Hydroelectric power generation, machine learning, Predictive models, Production, Real-time systems, Hydroelectric power, Hydroelectric power plants, Interactive computer systems, Learning algorithms, Power markets, Regression analysis, Scheduling, Uncertainty analysis, Cascaded hydropower plant, Hydropower plants, Machine-learning, Real - Time system, Time duration, Real time systems
National Category
Energy Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-331256 (URN)10.1109/JSYST.2022.3205142 (DOI)000857351200001 ()2-s2.0-85139381542 (Scopus ID)
Note

QC 20230706

Available from: 2023-07-06 Created: 2023-07-06 Last updated: 2023-07-06Bibliographically approved
Manzanares Casla, I., Khodadadi, A. & Söder, L. (2022). Optimal Day Ahead Planning and Bidding Strategy of Battery Storage Unit Participating in Nordic Frequency Markets. IEEE Access, 10, 76870-76883
Open this publication in new window or tab >>Optimal Day Ahead Planning and Bidding Strategy of Battery Storage Unit Participating in Nordic Frequency Markets
2022 (English)In: IEEE Access, E-ISSN 2169-3536, Vol. 10, p. 76870-76883Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The current energy transition needed to meet the world climate objectives is causing stability challenges in all the power systems. As a consequence, finding solutions that allow dealing with those frequency stability issues is critical to achieving the sustainability objectives. In this context, batteries can find new revenue opportunities by being part of the solution to this problem. This paper develops a mathematical model that provides the optimal bidding strategy and the most convenient operational planning for batteries participating in balancing markets. More specifically, this project is focused on the Swedish frequency markets whose minimum bid size is smaller than 5 MW. The proposed optimization problem is a two-stage stochastic mixed-integer and linear optimization from the battery operator's point of view that includes a novel step-by-step process for properly selecting the bid prices by the quantification of the risks, control costs and amortization of the battery. The originality of the work resides in the aforementioned process that allows risk assessment together with the linear modelling of paid-as-bid markets, commonly solved through non-linear problems. As a result, not only the profitability of this application for batteries is demonstrated, but it is also possible to observe the seasonal differences when it comes to revenue and power requirements. The model is tested with data from Sweden, but it is designed to be adjustable to other balancing markets.

Place, publisher, year, edition, pages
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2022
Keywords
Batteries, Economics, Risk management, Optimization, Costs, Planning, Power system stability, Frequency control, balancing markets, stochastic optimisation, battery energy storage
National Category
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering Energy Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-316239 (URN)10.1109/ACCESS.2022.3192131 (DOI)000832941100001 ()2-s2.0-85135242599 (Scopus ID)
Note

QC 20220818

Available from: 2022-08-18 Created: 2022-08-18 Last updated: 2022-08-18Bibliographically approved
Khodadadi, A., Söder, L. & Amelin, M. (2022). Stochastic adaptive robust approach for day-ahead energy market bidding strategies in hydro dominated sequential electricity markets. Sustainable Energy, Grids and Networks, 32, Article ID 100827.
Open this publication in new window or tab >>Stochastic adaptive robust approach for day-ahead energy market bidding strategies in hydro dominated sequential electricity markets
2022 (English)In: Sustainable Energy, Grids and Networks, E-ISSN 2352-4677, Vol. 32, article id 100827Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper presents a novel methodological approach for the optimal day-ahead energy market bidding behavior of a cascaded hydropower plants (HPPs) portfolio in the sequential electricity markets. The understudy markets are day-ahead energy market and manual frequency restoration reserve (mFRR) markets in both capacity and energy setups. The introduction of the mFRR capacity market ensures transmission system operators (TSOs) about the availability of energy bids in the real-time market, which acts as binding constraints in the mFRR energy markets. As a determining factor, the active-time duration of mFRR energy bids is uncertain at the time of day-ahead bidding, which is modeled as the intervals in our robust optimization, while the electricity prices are considered as the scenarios in the stochastic optimization. Hence, we have proposed a novel stochastic adaptive robust optimization to address the bidding problem in the face of uncertainties accurately. The results show a considerable improvement compared to the conventional fully-stochastic approach in the case study of Swedish cascaded hydropower plants.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier BV, 2022
Keywords
Hydropower planning and operation, Stochastic adaptive robust optimization, Day-ahead energy market, Manual frequency restoration reserve (mFRR)
National Category
Computer Sciences Energy Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-316028 (URN)10.1016/j.segan.2022.100827 (DOI)000830902800001 ()2-s2.0-85134316335 (Scopus ID)
Note

QC 20220809

Available from: 2022-08-09 Created: 2022-08-09 Last updated: 2022-08-09Bibliographically approved
Nazari, M. H., Sanjareh, M. B., Khodadadi, A., Torkashvand, M. & Hosseinian, S. H. (2021). An economy-oriented DG-based scheme for reliability improvement and loss reduction of active distribution network based on game-theoretic sharing strategy. Sustainable Energy, Grids and Networks, 27, Article ID 100514.
Open this publication in new window or tab >>An economy-oriented DG-based scheme for reliability improvement and loss reduction of active distribution network based on game-theoretic sharing strategy
Show others...
2021 (English)In: Sustainable Energy, Grids and Networks, E-ISSN 2352-4677, Vol. 27, article id 100514Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper presents a techno-economic strategy for reliability improvement and loss reduction in active distribution networks and microgrids including distributed generations (DGs). This approach is a theoretical method stand on the determination of locational marginal price in each bus including DGs. In this method, each DG is a player of game theory considering its effect on mitigated loss and enhanced reliability. In this proposed approach, each player receives an economic incentive in case of incremental price using a fair method based on the game theory. To illustrate, DGs that vary their generations with the desired objectives of the network will receive incentives in terms of incremental price in selling energy and obtaining more benefits. Moreover, to attain a feasible realistic structure, the uncertainties of loads are studied. In addition, as an approach for controlling the operation of the network, the suggested approach should supervise the contribution of DGs in incentives allocation which leads to meeting each network's goals based on their contributions in the pricing approach. Validation of the proposed method is performed based on testing the Taiwan Power Company (TPC) network. The significant outcomes show that the lines loss of the network are reduced by 56% and the reliability improvement percentage is 14%.

Place, publisher, year, edition, pages
ELSEVIER, 2021
Keywords
Loss reduction, Reliability improvement, Energy pricing, Microgrid, Game theory
National Category
Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-300826 (URN)10.1016/j.segan.2021.100514 (DOI)000687444900014 ()2-s2.0-85111057186 (Scopus ID)
Note

QC 20210929

Available from: 2021-09-29 Created: 2021-09-29 Last updated: 2022-07-11Bibliographically approved
Khodadadi, A. & Söder, L. (2021). On the Optimal Coordinated Hydropower Bidding Strategy in Day-Ahead Energy and Manual Frequency Restoration Reserve Markets. In: 2021 IEEE Madrid PowerTech, PowerTech 2021 - Conference Proceedings: . Paper presented at 2021 IEEE Madrid PowerTech, PowerTech 2021, Madrid, 28 June 2021through 2 July 2021 (pp. 1-6). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Article ID 9494813.
Open this publication in new window or tab >>On the Optimal Coordinated Hydropower Bidding Strategy in Day-Ahead Energy and Manual Frequency Restoration Reserve Markets
2021 (English)In: 2021 IEEE Madrid PowerTech, PowerTech 2021 - Conference Proceedings, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) , 2021, p. 1-6, article id 9494813Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Hydropower plants (HPs) is an important source of flexibility in the electricity market and need operation and planning strategies to participate in various market setups. Due to lacking enough bids in the balancing market, manual frequency restoration reserve (mFRR) capacity market is going to be announced in the near future in Nordic electricity market. This paper develops a two-stage stochastic optimization framework that maximizes the revenue of the HP owners participating in mFRR capacity market beside their bidding in day-ahead and mFRR energy market. The impact of various mFRR capacity and future electricity prices have been considered. Furthermore, we show the influence of active time of mFFR energy bids on the revenue obtained from different markets. The results show a moderate increase in total revenue when participating in mFRR capacity market and considerable impacts from variable active time on the revenue obtained from each market setups.

Place, publisher, year, edition, pages
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2021
Keywords
capacity market, coordinated bidding, Hydropower plant, manual frequency restoration reserve (mFRR), Nordic electricity market
National Category
Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-306696 (URN)10.1109/PowerTech46648.2021.9494813 (DOI)000848778000064 ()2-s2.0-85112372937 (Scopus ID)
Conference
2021 IEEE Madrid PowerTech, PowerTech 2021, Madrid, 28 June 2021through 2 July 2021
Note

QC 20220927

Part of proceedings: ISBN 978-1-6654-3597-0

Available from: 2021-12-20 Created: 2021-12-20 Last updated: 2022-09-27Bibliographically approved
Torkashvand, M., Khodadadi, A., Sanjareh, M. B. & Nazary, M. H. (2020). A Life Cycle-Cost Analysis of Li-ion and Lead-Acid BESSs and Their Actively Hybridized ESSs With Supercapacitors for Islanded Microgrid Applications. IEEE Access, 8, 153215-153225
Open this publication in new window or tab >>A Life Cycle-Cost Analysis of Li-ion and Lead-Acid BESSs and Their Actively Hybridized ESSs With Supercapacitors for Islanded Microgrid Applications
2020 (English)In: IEEE Access, E-ISSN 2169-3536, Vol. 8, p. 153215-153225Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The combination of supercapacitors (SCs) with Li-ion Batteries (LIBs) and Lead-Acid Batteries (LABs) as hybrid ESSs (HESSs) have widely been proposed for Microgrid (MG) applications. The SCs of HESSs eliminate the stress of surge currents on LIBs and LABs, which increases their life cycles, and decreases their life cycle costs and hence decreases the HESSs operational costs. However, the active topology of HESS, which is the most commonly used configuration, requires an extra SC and an extra DC/DC converter in comparison to the Battery Energy Storage (BESS) topology, which increases the HESS capital cost. This paper tries to investigate that the hybridization of LABs and LIBs with SCs is economically effective or not for applications in islanded MG. In this regard, an energy management and frequency control (EMFC) scheme is proposed for the operation of MG in islanded mode. Using the simulations of the proposed EMFC scheme for islanded MG, the size of main components of LIB ESS (LIBESS), LAB ESS (LABESS), LIB-SC HESS (LISHESS) and LAB-SC HESS (LASHESS) are calculated. The numerical results show that for a 10-year period operation in islanded MG, the LISHESS and LASHESS impose less cost than LIBESS and LABESS. Also, the LISHESS is cheaper (almost 11%) than LASHESS.

Place, publisher, year, edition, pages
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2020
Keywords
Microgrid, li-ion battery, lead-acid battery, supercapacitor
National Category
Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering Materials Chemistry
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-282271 (URN)10.1109/ACCESS.2020.3017458 (DOI)000568107900001 ()2-s2.0-85090598254 (Scopus ID)
Note

QC 20201009

Available from: 2020-10-09 Created: 2020-10-09 Last updated: 2022-06-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4791-8380

Search in DiVA

Show all publications