Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Use of explorative scenarios in environmental policy making: Evaluation of policy instruments for management of land, water and the built environment
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Environmental Strategies.ORCID iD: 0000-0002-0218-9746
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Environmental Strategies.
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Environmental Strategies.
2010 (English)In: Futures: The journal of policy, planning and futures studies, ISSN 0016-3287, E-ISSN 1873-6378, Vol. 42, no 10, 1166-1175 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In order to achieve the Swedish Environmental Quality Objectives (EQOs), three action strategies have been adopted by the Swedish parliament. The strategy addressed in this paper deals with the management of land, water and the built environment. The paper reports on a project involving authorities and researchers in which policy measures required for achieving relevant targets for the strategy were gathered, structured and analysed regarding their potential assuming alternative futures. Measures with proposed policy instruments were qualitatively evaluated against one business as usual scenario and four explorative scenarios varying along two dimensions; level of governance and level of embeddedness. The results show a heavy predominance of administrative policy instruments. This policy strategy depends on a future development where such policy instruments are accepted. In order to achieve the EQOs regardless of future developments, more robust packages of measures including a larger variation in policy instruments need to be developed.

Place, publisher, year, edition, pages
2010. Vol. 42, no 10, 1166-1175 p.
Keyword [en]
Explorative scenarios, Environmental objectives, Policy measures
National Category
Civil Engineering
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-25757DOI: 10.1016/j.futures.2010.06.002ISI: 000285823100017ScopusID: 2-s2.0-78649698021OAI: oai:DiVA.org:kth-25757DiVA: diva2:359709
Note
QC 20101124 Uppdaterad från In press till Published (20110317).Available from: 2010-10-29 Created: 2010-10-29 Last updated: 2011-03-17Bibliographically approved
In thesis
1. Two strategies for dealing with uncertainty in social-ecological systems
Open this publication in new window or tab >>Two strategies for dealing with uncertainty in social-ecological systems
2010 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

The scale of environmental problems is increasing. Globalisation and trade haveweakened the links between the ecosystems in which goods are produced and thecommunities in which they are consumed. This, combined with variability anddynamics in ecological and social systems, means that there are great uncertaintiesabout production conditions and about the impact on humans and theenvironment of decisions made at different levels in society. In order to achievesustainable management of ecosystems, more knowledge is needed when possible.In other cases, strategies for dealing with the uncertainties are needed. This thesis,in which ecological and social systems are regarded as integrated, analyses twostrategies for dealing with uncertainties in such social-ecological systems andthereby improving the potential for sustainable management of these systems.The strategies are i) Using futures studies as a method and ii) creating a tighterfeedback loop between society and ecosystems.Of the five studies included in this thesis, Papers I and II explore possibilities toreduce uncertainties through better feedback between ecosystems and society in aglobalised food system. A tighter feedback loop between society and ecosystemscould increase the potential of society to detect negative environmental impacts ofdifferent activities, respond to such signals (feedback) and make changes thatreduce the negative consequences. Papers III, IV and V develop methods andanalyse the use of futures studies as a tool for managing uncertainty inenvironmental policy processes, specifically the Swedish environmental qualityobjectives. It is difficult and sometimes impossible to predict future developmentsand there are also uncertainties because social-ecological systems are constantlychanging, sometimes in unexpected ways. In addition, the apparently most likelydevelopments may not be the most desirable. Futures studies are used in PapersIII-V to deal with these types of uncertainties. Within the context of these futuresstudies, methods for working together with stakeholders to identify actions andchanges needed to achieve environmental goals are also developed and tested.The results show that the potential exists to reduce certain types of uncertainty byreducing the distance between production and consumption (through localisedfood systems and institutions which transmit feedback). Another conclusion isthat a local food market (farmers’ market), which represents a direct link betweenproduction and consumption, could reduce a sense of uncertainty aboutproduction conditions for individual consumers, through the establishment oftrust in their relationship with the producer. However, only a few examples ofincreased ecological knowledge or increased knowledge about productionconditions were found among these consumers. The results also show that futuresstudies were able to serve as a framework for analysing environmental policyprocesses (the environmental quality objectives), as they provide a long-termperspective and help manage uncertainty by increased knowledge of alternativeactions in relation to several possible developments. Futures studies as ananalytical tool can also help identify partnerships and stakeholders that arenecessary to promote change in order to achieve environmental goals.

Abstract [sv]

Miljöproblemens omfattning ökar. Globalisering och handel har gjort attkopplingen mellan de ekosystem där varor produceras och de samhällen där varorkonsumeras blivit allt svagare. Detta, kombinerat med en variabilitet och dynamiki både ekologiska och sociala system, gör att det finns mycket osäkerheter omproduktionsförhållanden och om konsekvenser för människa och miljö av beslutpå olika nivåer i samhället. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar förvaltningav ekosystem behövs mer kunskap, när det är möjligt, och i andra fall metoder föratt hantera dessa osäkerheter. I denna avhandling ses ekologiska och socialasystem som integrerade. Huvudsyftet med avhandlingen är att analysera tvåstrategier för att hantera osäkerheter i sådana sociala-ekologiska system ochdärmed förbättra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar förvaltning i dessasystem. Den ena strategin är att använda framtidsstudier som metod och denandra är att skapa en starkare återkoppling mellan samhälle och ekosystem.Avhandlingen omfattar fem vetenskapliga artiklar. Artikel I och II utforskarmöjligheter att minska osäkerheter genom bättre återkoppling mellan ekosystemoch samhälle i globaliserade livsmedelssystem. En starkare återkoppling mellansamhälle och ekosystem skulle kunna öka potentialen för samhället att lättare senegativa miljökonsekvenserna av olika aktiviteter, kunna fånga in sådana signaler(feedback) och därmed kunna göra förändringar som minskar de negativakonsekvenserna. I artikel III, IV och V utvecklas metoder och analyserasanvändningen av framtidsstudier som ett verktyg för att hantera osäkerheter imiljöpolitiska processer, särskilt de svenska miljökvalitetsmålen. Det är svårt ochibland omöjligt att veta vad den framtida utvecklingen kommer att bli och detfinns också osäkerheter genom att sociala-ekologiska system är föränderliga ochkan överraska oss. Dessutom kanske det som verkar vara de mest sannolikautvecklingarna inte är de mest önskvärda. Framtidsstudier används i dessa artiklarför att hantera dessa typer av osäkerheter. Inom ramen för framtidsstudiearbetetutvecklas och prövas också metoder för att tillsammans med aktörer identifieraåtgärder och förändringar som behövs för att uppnå miljömål.Avhandlingen visar att det finns potential för att minska vissa typer av osäkerhetgenom minskade avstånd mellan produktion och konsumtion (genom lokalalivsmedelssystem och genom institutioner som överför feedback). En annanslutsats är att en lokal livsmedelsmarknad (bondens marknad), som ett exempel påen sådan direkt länk mellan produktion och konsumtion, kan minska osäkerhethos de enskilda konsumenterna, genom att ett förtroende för producenten skapas.Men, från studien framkom bara några få exempel på minskad osäkerhet kringproduktionsvillkor eller ökad ekologisk kunskap bland konsumenterna.Avhandlingen visar också att framtidsstudier kan fungera som ramverk för attanalysera miljöpolitiska processer (miljökvalitetsmålen), att de bidrar med ettlångsiktigare perspektiv och en ökad kunskap om alternativa åtgärder i förhållandetill flera möjliga omvärldsutvecklingar, och hjälper till att hantera osäkerhet.Ytterligare slutsatser är att framtidsstudier som analysverktyg kan bidra till attidentifiera samarbeten och aktörer som är nödvändiga för att åstadkommaförändring för att uppnå miljömål.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH, 2010. 59 p.
Series
Trita-SOM , ISSN 1653-6126 ; 2010-12
Keyword
Futures studies, social-ecological systems, feedback loops, environmental policy, environmental quality objectives, participation, scenarios
National Category
Other Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-26142 (URN)978-91-7415-791-8 (ISBN)
Public defence
2010-12-17, E1, Osquars Backe 2, KTH, Stockholm, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Note
QC 20101124Available from: 2010-11-24 Created: 2010-11-16 Last updated: 2010-11-24Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text

Other links

Publisher's full textScopus

Search in DiVA

By author/editor
Svenfelt, ÅsaEngström, RebeckaHöjer, Mattias
By organisation
Environmental Strategies
In the same journal
Futures: The journal of policy, planning and futures studies
Civil Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Altmetric score

Total: 89 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link