Change search
Refine search result
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Blomberg, Gustaf
  et al.
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Ekström, Veronica
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Bidrag och motprestation: En uppföljning av sex stadsdelsområdens aktiveringsprogram för arbetslösa socialbidragstagare2006Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom de flesta av Stockholm stads stadsdelsförvaltningar finns verksamheterdit arbetslösa som ansöker om socialbidrag hänvisas efter attde kontaktat socialtjänsten. De bidragssökande skall sedan under enviss tid delta i daglig verksamhet, så kallade aktiveringsprogram.Syftet med denna studie har varit att beskriva och följa upp arbetet idessa program inom sex stadsdelsförvaltningar. De centrala frågeställningarnai studien är:• Vad säger tidigare svensk respektive utländsk forskning påområdet?• Vilka skillnader och likheter finns mellan de olika stadsdelsområdena?• Hur arbetar man i stadsdelsförvaltningarna med arbetslösa socialbidragstagareoch hur motiverar man sitt arbetssätt?• Vilken syn har personal respektive chefer på verksamheten?• Hur upplever deltagarna i programmen hjälpen de får?• Vad är utfallet för arbetslösa socialbidragstagare som deltagit iaktiveringsprogrammen?För dessa ändamål har fyra enkätundersökningar genomförts och statistikur Stockholms stads register tagits fram och bearbetats.De sex stadsdelsområden som behandlas i studien är Vantör, Skärholmen,Kista, Hässelby-Vällingby, Rinkeby och Spånga-Tensta. Dessastadsdelsområden har i samtliga fall utom Hässelby-Vällingby likheteri form av relativt hög andel utrikes födda, högt bidragstagande,en problematisk arbetsmarknadssituation m.m. i förhållande till genomsnittet 

  i Stockholms stad men skiljer sig också åt. De har, somvisats i studien, till viss del olika utgångslägen, där Rinkeby har den”svåraste” situationen. Jämför man utvecklingen av arbetslöshet ochsocialbidragsstagande över tid i de olika stadsdelsområdena finnerman att den ser ut på samma sätt, d.v.s. kurvorna som beskriver utvecklingenser likadana ut men ligger på olika nivåer. I samtligastadsdelsområden har antalet socialbidragstagare minskat sedan 1998.Men det finns även stora skillnader mellan stadsdelarna inom respektivestadsdelsområde.Verksamheterna för arbetslösa socialbidragstagare som bedrivs av desex stadsdelsförvaltningarna liknar varandra. Alla sex strävar efter attfå sina deltagare ut på arbetsmarknaden alternativt i studier för att nåegenförsörjning. Så skall fullmäktiges mål för minskat bidragstagandeoch ökad sysselsättning i staden förverkligas. Verksamheterna skiljersig åt när det gäller krav, avgränsning av målgrupp, omfattning påverksamheten och val av fokus i arbetet. Samtliga arbetar dock medaktivering via motivationsinsatser, stöd, råd och hjälp med att sökaarbete. I alla verksamheterna ställs krav på aktivt deltagande, mengraden av kontroll och sätt att kontrollera varierar. Bara ett fåtal verksamheterhar satt upp en tidsgräns för aktiveringen. Det går således ide flesta fall att i åtminstone teorin befinna sig i aktivering hur längesom helst som arbetslös socialbidragstagare.Som en del av studien har enkätundersökningar genomförts inom socialtjänstensenheter för ekonomiskt bistånd respektive arbetsmarknad,för att få personalens och chefernas perspektiv på den verksamhetde arbetar inom. Deras inställning sammanfaller i hög grad, enligt våraundersökningar. Det är den arbetslinje som formulerats i måldokumentensom gäller och personalen ser arbetet att motivera deltagarnaatt nå egenförsörjning som centralt. Deltagarnas bristande vilja attbryta sitt bidragstagande ses samtidigt som ett större problem blandpersonalen än bland cheferna.I samtliga sex stadsdelsområden får den som vill ansöka om socialbidragsin första kontakt med socialtjänsten via så kallade mottagningsenheter.I rapporten har en mindre undersökning genomförts för attbland annat se hur stor andel av dem som tar en initial kontakt medmottagningsenheterna som sedan går vidare med sin ansökan. Vår 

  begränsade undersökning visar inget utmärkande hos de individer, enfjärdedel av de sökande, som avbryter sin ansökan direkt under denförsta kontakten med mottagningsenheterna. Då alla utom en som fullföljtsin socialbidragsansökan sedan också beviljats bidrag, verkarpersonalen på mottagningsenheterna vara väl insatta i vilka krav somställs för att klienten till sist ska erhålla försörjningsstöd.Efter inskrivning i aktivitet ställs olika krav på individen, exempelvisnärvaro på en viss plats under en viss tid, ett visst antal sökta jobb pervecka m.m. Det är rimligt att anta att individens motivation att delta iverksamheten och dennes syn på aktiviteten har påverkan på resultatetav aktiveringen. Därför har en enkätundersökning genomförts blanddeltagarna. Undersökningen visar i linje med tidigare forskning attdeltagarna har låga förväntningar på programmens förmåga att ökaderas chanser att få ett arbete. Samtidigt skulle en del delta även omprogrammen vore frivilliga, antagligen på grund av andra upplevdapositiva effekter av deltagandet.En del av socialbidragstagarna kommer att få arbete efter att ha genomgåttaktiveringsprogrammen, men det går inte att dra slutsatsen attenskilda deltagare fått arbete bara för att de lämnar verksamheten. Vidtill exempel studier, föräldraledighet eller flytt till ett annat stadsdelsområdelämnar deltagarna även den aktuella insatsen. För att kunnafölja deltagarna över tiden och se vart de tar vägen har Stockholmsstads egen statistik använts i en uppföljande registerundersökning.Undersökningen visar att knappt 21 % av deltagarna gått till egenförsörjningi form av arbete eller studier efter att ha avslutat sin aktivering.Då vår registerundersökning saknar jämförelsegrupper har det inte gåttatt beräkna några effekter av aktiveringen. Tidigare forskning på områdetär sparsam, i synnerhet i Sverige. Att döma av tidigare utvärderingarav aktivering, framförallt gjorda i USA, visar aktiveringsprograminga tydliga effekter för deltagarnas möjligheter att finna varaktigegenförsörjning. Vad som är en stor respektive god effekt förblir islutändan alltid en politisk fråga.Aktiveringsprogram verkar ha vunnit mycket popularitet runtom ivästvärlden genom sin politiska gångbarhet. De empiriskt belagda 

  resultaten ger inget tydligt stöd för aktiveringsinsatserna. Bidragstagandethar minskat i de sex stadsdelsområden som studerats här mendenna trend är generell för Sverige och inleddes redan innan aktiveringsinsatsernasinförande. Dessutom kostar det att driva aktiveringsprogram.Hur stor roll makrofaktorer som högkonjunktur och socialpolitiskareformer spelar är oklart. Det behövs minst sagt mer forskningpå området.Tidigare arbetsmarknadspolitisk forskning visar att arbetsgivare verkarvara mer positivt inställda till dem som deltagit i statliga arbetsmarknadsåtgärder– särskilt till dem som genomgått AMU – än tillarbetssökande som ”bara” gått arbetslösa. Det kan ses som ett argumentför någon form av aktivering. I framtiden kan den centralt styrdaarbetsmarknadspolitiken förväntas flyta ihop med den lokala. En sådantrend kan redan skönjas såväl i Sverige som utomlands. Det kanleda till att alla arbetssökande inlemmas under det statliga arbetsmarknadspolitiskaansvaret. Det skulle i sin tur kunna innebära merresurser till och högre kvalitet på insatserna för framtida arbetssökandesocialbidragstagare.

 • 2. Bowyer, A.
  et al.
  Montague, K.
  Wheater, S.
  McGovern, R.
  Lingam, R.
  Balaam, Madeline
  KTH, School of Electrical Engineering and Computer Science (EECS), Media Technology and Interaction Design, MID.
  Understanding the family perspective on the storage, sharing and handling of family civic data2018In: CHI '18 Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Association for Computing Machinery (ACM), 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Across social care, healthcare and public policy, enabled by the "big data" revolution (which has normalized large-scale data-based decision-making), there are moves to "join up" citizen databases to provide care workers with holistic views of families they support. In this context, questions of personal data privacy, security, access, control and (dis-)empowerment are critical considerations for system designers and policy makers alike. To explore the family perspective on this landscape of what we call Family Civic Data, we carried out ethnographic interviews with four North-East families. Our design-gamebased interviews were effective for engaging both adults and children to talk about the impact of this dry, technical topic on their lives. Our findings, delivered in the form of design guidelines, show support for dynamic consent: families would feel most empowered if involved in an ongoing co-operative relationship with state welfare and civic authorities through shared interaction with their data.

 • 3.
  Collin, Lina
  et al.
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  50+ år – en osynlig grupp?2007In: Vägen till arbete: Om Stockholms stads arbete med olika grupper av arbetslösa socialbidragstagare / [ed] Daniel Rauhut, Stockholm: Fou-enheten, Stockholms stad , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 4.
  Larsson, Tore J
  et al.
  KTH, School of Technology and Health (STH), Centres, Centre for Health and Building, CHB.
  Normark, M
  AFA Insurances Sweden.
  Oldertz, Cecilia
  AFA Insurances Sweden.
  Tezic, K
  AFA Insurances Sweden.
  Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2011: Severe work-related injury and long-term absence from work in 2011 (In Swedish)2011Report (Other academic)
 • 5.
  Rauhut, Daniel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Den besvärliga fattigdomen2006Book (Other academic)
 • 6.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Samhörighet och generositet: Om socialbidrag och krav på motprestationer2007In: Vägen till arbete. Om Stockholms stads arbete med olika grupper av arbetslösa socialbidragstagare / [ed] Daniel Rauhut, Stockholm: Fou-enheten, Stockholms stad , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms Stad.
  Vägen till arbete. Om Stockholms stads arbete med olika grupper av arbetslösa socialbidragstagare.2007Collection (editor) (Other academic)
 • 8.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms Stad.
  Vägen till Sverige. Om Stockholms stads integrationsarbete.2007Collection (editor) (Other academic)
 • 9.
  Rauhut, Daniel
  et al.
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Alander, Nina
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Invandrarföretagande och integration: om främjande kommunala insatser2007In: Vägen till Sverige, Stockholm: Fou-enheten, Stockholms stad , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Rauhut, Daniel
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Hatti, NeelambarDept. of Economic History, University of Lund.Olsson, Carl-AxelDept. of Economic History, University of Lund.
  Economists and Poverty: From Adam Smith to Amartya Sen2005Collection (editor) (Refereed)
 • 11.
  Rauhut, Daniel
  et al.
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Lingärde, Svante
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Alander, Nina
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Om barnfattigdom: Ansvar, insatser och orsaker2006Book (Other academic)
 • 12.
  Singh, Nandita
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering.
  Singh, Om Prakash
  Climate change, water and gender: Impact and adaptation in North-Eastern Hills of India2015In: International Social Work, ISSN 0020-8728, E-ISSN 1461-7234, Vol. 58, no 3, p. 375-384Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Water resources in India are projected to face severe climate-induced stress. In the North-Eastern Hill region, where lifestyles are closely connected to nature, this holds great implications for human development. While scientific knowledge regarding climate change and water is growing at global and regional scales, an equally diverse body of knowledge on the human dimensions of the same at local levels is weak. This article attempts to bridge this knowledge gap by presenting micro-level evidence on the gendered impact of increasing water stress and the innovative gendered local adaptive strategies in this region. It urges for the need to re-think on adaptation planning, basing it on local templates for greater sustainability.

 • 13. Stenberg, Una
  et al.
  Cvancarova, Milada
  Ekstedt, Mirjam
  KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Systems Safety and Management.
  Olsson, Mariann
  Ruland, Cornelia
  Family Caregivers of Cancer Patients: Perceived Burden and Symptoms During the Early Phases of Cancer Treatment2014In: Social work in health care, ISSN 0098-1389, E-ISSN 1541-034X, Vol. 53, no 3, p. 289-309Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigated levels of symptoms, caregiver burden, and changes over time in 278 family caregivers (FC) of cancer patients. FCs experienced high levels of depressive symptoms and sleep disturbance, low levels of fatigue, and low to moderate levels of caregiver burden, yet these symptoms remained relatively stable over time. Being female and not being employed were factors associated with an increased risk of symptoms and caregiver burden. The understanding evolving from this study can enhance social- and health care professionals' awareness of FCs' challenging situation and the potential impact this has on the FCs' ability to provide care to the patient.

 • 14.
  Tahvilzadeh, Nazem
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Dahlstedt, Magnus
  Kings, Lisa
  Orten och stadens demokratisering2018In: Manifest: För ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt, Philip Lalander, Studentlitteratur AB, 2018Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Winberg, Fredrik
  KTH, School of Computer Science and Communication (CSC), Human - Computer Interaction, MDI.
  Contextualizing Accessibility: Interaction for Blind Computer Users2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other scientific)
  Abstract [en]

  Computer usage today is predominantly based on graphical interaction, where the visual presentation of information is essential both for input (hand-eye coordination when using a computer mouse), and output (seeing the information on a computer screen). This can create difficulties for blind computer users, both at an individual level when interacting with a computer, and also when collaborating with other computer users.

  The work presented in this thesis has investigated interaction for blind computer users in three stages. First investigating access to information by making studies on an interactive audio-only game, drawing conclusions about auditory direct manipulation and auditory interface design. Second studying collaboration between blind and sighted computer users in two different contexts, leading to questioning of commonly expressed design principles regarding access to collaboration. Finally studying accessibility in a working environment, finding out how technology, the assistive device used by the blind person, communication with others and professional knowledge interplayed to create an accessible work environment.

  Based on these empirical studies, the main conclusion from this work is a proposal of a research perspective, Assistive interfaces as cooperative interfaces. Here, the context where the interface is going to be used is in focus, and cooperative and social dimensions of interaction are acknowledged and highlighted. The design and analysis of assistive devices should be highly sensitive to the socio-interactional environment, and not just focusing on the single individual using an assistive device.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Winberg, Fredrik
  KTH, School of Computer Science and Communication (CSC), Human - Computer Interaction, MDI.
  Supporting Cross-Modal Collaboration: Adding a Social Dimension to Accessibility2006In: Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, E-ISSN 1611-3349, Vol. 4129, p. 102-110Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a study of cross-modal collaboration, where blind and sighted persons collaboratively solve two different tasks using a prototype that has one auditory and one graphical interface. The results shows the importance of context and the design of tasks for the accessibility of cross-modal collaborative settings, as well as the importance of supporting the participation in a working division of labour.

 • 17.
  Winberg, Fredrik
  et al.
  KTH, Superseded Departments, Numerical Analysis and Computer Science, NADA. KTH, School of Computer Science and Communication (CSC), Centres, Center for Useroriented IT Design, CID.
  Bowers, John
  KTH, Superseded Departments, Numerical Analysis and Computer Science, NADA. KTH, School of Computer Science and Communication (CSC), Centres, Center for Useroriented IT Design, CID.
  Assembling the Senses: Towards the Design of Cooperative Interfaces for Visually Impaired Users2004In: Proceedings of the 2004 ACM conference on Computer supported cooperative work (CSCW 2004), 2004, p. 332-341Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The needs of blind and visually impaired users are seriously under-investigated in CSCW. We review work on assistive interfaces especially concerning how collaboration between sighted and blind users across different modalities might be supported. To examine commonly expressed design principles, we present a study where blind and sighted persons play a game to which the former has an auditory interface, the latter a visual one. Interaction analyses are presented highlighting features of interface design, talk and gesture which are important to the participants’ abilities to collaborate. Informed by these analyses, we reconsider design principles for cooperative interfaces for the blind.

 • 18.
  Winberg, Fredrik
  et al.
  KTH, Superseded Departments, Numerical Analysis and Computer Science, NADA. KTH, School of Computer Science and Communication (CSC), Centres, Center for Useroriented IT Design, CID.
  Hellström, Sten-Olof
  Department of Music, City University, London.
  Qualitative Aspects of Auditory Direct Manipulation: A Case Study of the Towers of Hanoi2001In: Proceedings of the 7th International Conference on Auditory Display (ICAD 2001), 2001, p. 16-20Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents the results from a qualitative case study of an auditory version of the game Towers of Hanoi. The goal of this study was to explore qualitative aspects of auditory direct manipulation and the subjective experience from playing the game. The results show that it is important to provide a way of focusing in the auditory space. Articulatory directness was also an important issue and feedback should support the movement of the objects in the auditory space.

 • 19.
  Winberg, Fredrik
  et al.
  KTH, Superseded Departments, Numerical Analysis and Computer Science, NADA. KTH, School of Computer Science and Communication (CSC), Centres, Center for Useroriented IT Design, CID.
  Hellström, Sten-Olof
  KTH, Superseded Departments, Numerical Analysis and Computer Science, NADA. KTH, School of Computer Science and Communication (CSC), Centres, Center for Useroriented IT Design, CID.
  The quest for auditory direct manipulation: the sonified Towers of Hanoi2000In: Proceedings of the 3rd International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies (ICDVRAT 2000) / [ed] P. Sharkey, A. Cesarani, L. Pugnetti, & A. Rizzo, 2000, p. 75-81Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a study of an auditory version of the game Towers of Hanoi. The goal of this study was to investigate the nature of continuos presentation and what this could mean when implementing auditory direct manipulation. We also wanted to find out if it was possible to make an auditory interface that met the requirements of a direct manipulation interface. The results showed that it was indeed possible to implement auditory direct manipulation, but using Towers of Hanoi as the underlying model restricted the possibilities of scaling the auditory space. The results also showed that having a limited set of objects, the nature of continuos presentation was not as important as how to interact with the auditory space.

1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf