Endre søk
Begrens søket
1 - 46 of 46
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Joella
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Grönstruktur ur ett socialt perspektiv: Planering för ökad folkhälsa2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Urban grönstruktur är en viktig komponent för både ett trivsamt och hälsosamt samhälle. Eftersom 85% av Sveriges befolkning bor i städer och urbana miljöer påverkar stadsmiljöns utformning över 8,5 miljoner människors dagliga liv. Med flertalet politiska mål och krav om en god bebyggd miljö vilar ett stort ansvar på kommunernas planering och stadsutveckling. Idag finns flera forskningsrapporter kring grönskans effekt på folkhälsan och samtliga visar att urban grönstruktur exempelvis kan reducera stress, öka fysisk aktivitet och stärka den sociala gemenskapen. Syftet med denna undersökning är att få en större förståelse för hur grönstruktur kan planeras för att förbättra folkhälsan. Arbetet är avgränsat till den kommunala nivån och en fallstudie har gjorts på Lunds kommun. Underlaget till rapporten har inhämtats genom en dokumentstudie av ett av kommunens styrdokument samt intervjuer med kommunala tjänstepersoner. Empirin analyseras utifrån tidigare forskning och gällande nationella mål och riktlinjer. Studien visar att det finns många kopplingar mellan urban grönstruktur och folkhälsa och kunskapen om dessa börjar öka. I Lunds kommun är det dock främst på en strategisk och övergripande nivå som frågan om grönstruktur och folkhälsa tas upp. Implementeringen i det vardagliga och konkreta arbetet har ännu inte nått någon större utsträckning. Ett systematiskt arbete med frågorna saknas och de kommunala tjänstepersonerna identifierar en metodbrist och önskar ett tydligare ramverk som förenklar arbetssättet. En slutsats som kan dras är att grönstruktur och folkhälsa börjar få uppmärksamhet i Lunds kommuns planeringsarbete, men bör utvecklas vidare och implementeras mer systematiskt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Annadotter, Kerstin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Fastighetsföretagande och finansiella system.
  Knutagård, Marcus
  Socialhögskolan, Lunds universitet.
  Det bostadssociala programmet i Helsingborg: Hur samarbetar Helsingborgs Stad, AB Helsingborgshem och stadens privata fastighetsägare för att lösa bostadsbehovet för människor som står utanför den odinarie bostadsmarknaden?2019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar resultat från en fördjupad studie av det bostadssociala programmet i Helsingborg åren 2017 och 2018. Studien anlägger ett brett angreppssätt då det bostadssociala programmet är komplext. Det hanteras inom ett samarbete mellan fyra av förvaltningarna i Helsingborg stad.Tre av dem: Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Vård- och Omsorgsförvaltningen arbetar med och ger stöd åt många människor och där några av dessa behöver hjälp med att få en bostad. Den fjärde, Fastighetsförvaltningen, arbetar dels med att samla in och registrera tillgängliga bostäder bland stadens fastighetsägare, dels med att matcha det remitterade behovet från de tre andra förvaltningarna mot dessa bostäder. Det är ett komplext arbete och det tar tid att förstå, åtminstone övergripande, hur arbetet i och mellan de fyra förvaltningarna går till.

  Målet är att alla fastighetsägare med hyresfastigheter i Helsingborg ska vara anslutna till det bostadssociala programmet. Programmet syftar till att människor som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden ska kunna få en bostlad med ett eget kontrakt.

  De övergripande frågorna i studien är: Hur arbetar man inom det bostadssociala programmet dels i den egna förvaltningen, dels tillsammans med de övriga förvaltningarna samt AB Helsingborgshem? Hur organiserar man sig? Vilka bostadsresurser har man? Vad är det som gör att människor som inte har stora skulder eller missbruk hamnar utanför den ordinarie bostadsmarknaden?

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Bergström, Henrik
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Calander, Jonas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Att angöra en (socialt hållbar) brygga: Rekommendationer för utvecklandet av en mer socialt hållbar och levande skärgård i Värmdö kommun2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Social hållbarhet har under de senaste åren blivit ett mer använt begrepp och fått ökad uppmärksamhet,inte minst genom de nya hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Trots det finns det ingen enhetlig och allmändefinition av vad social hållbarhet är och begreppet kan innefatta en mängd betydelser. För skärgårdenär denna fråga än mindre studerad och det finns ett behov av att utforska vad social hållbarhet innebär iskärgården. Skärgården i Stockholms län möter utmaningar i form av avfolkning, utarmning av service,höga fastighetspriser, starkt säsongsberoende besöksnäring samt en geografi som försvårar förkommunikationer. Därför ämnar denna studie undersöka hur social hållbarhet kan definieras iskärgården och utforma ett antal rekommendationer till Värmdö kommun om hur de kan skapaförutsättningar för en utveckling mot en mer socialt hållbar och levande skärgård.Frågeställningen har besvarats genom en fallstudie av Värmdö kommun, där empirin har bestått avintervjuer med aktörer aktiva i skärgården, tillsammans med en dokumentstudie av dokument frånRegion Stockholm, Värmdö kommun, samt de fem andra skärgårdskommunerna i Stockholms län.Respondenterna har dels varit tjänstepersoner på Värmdö kommun och boende i Värmdö kommunsskärgård, och dels aktörer som har god insyn i Stockholms skärgård ur ett mer regionalt perspektiv. Denbreda mångfalden av respondenter har gett studien god insyn i de unika förutsättningar skärgården möterför social hållbarhet, samt de begränsningar och möjligheter som finns kopplat till det.En socialt hållbar och levande skärgård kan beskrivas som en skärgård som erbjuder bostäder,kommunikationer, skola och besöksnäring på de fastboendes villkor, men med deltidsboende ochbesökare i åtanke. Dessutom ska social hållbarhet definieras lokalt och präglas av en stark delaktighetfrån de boende. Studien resulterar i ett antal rekommendationer kring hur Värmdö kommun kan arbetaför utvecklandet av mer en socialt hållbar och levande skärgård. Rekommendationerna utgår frånidentifierade teman som är centrala för en socialt hållbar och levande skärgård. Dessa är bostäder, skola,kommunikationer, delaktighet, besöksnäring och mötesplatser.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Blomberg, Gustaf
  et al.
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Ekström, Veronica
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Bidrag och motprestation: En uppföljning av sex stadsdelsområdens aktiveringsprogram för arbetslösa socialbidragstagare2006Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Inom de flesta av Stockholm stads stadsdelsförvaltningar finns verksamheterdit arbetslösa som ansöker om socialbidrag hänvisas efter attde kontaktat socialtjänsten. De bidragssökande skall sedan under enviss tid delta i daglig verksamhet, så kallade aktiveringsprogram.Syftet med denna studie har varit att beskriva och följa upp arbetet idessa program inom sex stadsdelsförvaltningar. De centrala frågeställningarnai studien är:• Vad säger tidigare svensk respektive utländsk forskning påområdet?• Vilka skillnader och likheter finns mellan de olika stadsdelsområdena?• Hur arbetar man i stadsdelsförvaltningarna med arbetslösa socialbidragstagareoch hur motiverar man sitt arbetssätt?• Vilken syn har personal respektive chefer på verksamheten?• Hur upplever deltagarna i programmen hjälpen de får?• Vad är utfallet för arbetslösa socialbidragstagare som deltagit iaktiveringsprogrammen?För dessa ändamål har fyra enkätundersökningar genomförts och statistikur Stockholms stads register tagits fram och bearbetats.De sex stadsdelsområden som behandlas i studien är Vantör, Skärholmen,Kista, Hässelby-Vällingby, Rinkeby och Spånga-Tensta. Dessastadsdelsområden har i samtliga fall utom Hässelby-Vällingby likheteri form av relativt hög andel utrikes födda, högt bidragstagande,en problematisk arbetsmarknadssituation m.m. i förhållande till genomsnittet 

  i Stockholms stad men skiljer sig också åt. De har, somvisats i studien, till viss del olika utgångslägen, där Rinkeby har den”svåraste” situationen. Jämför man utvecklingen av arbetslöshet ochsocialbidragsstagande över tid i de olika stadsdelsområdena finnerman att den ser ut på samma sätt, d.v.s. kurvorna som beskriver utvecklingenser likadana ut men ligger på olika nivåer. I samtligastadsdelsområden har antalet socialbidragstagare minskat sedan 1998.Men det finns även stora skillnader mellan stadsdelarna inom respektivestadsdelsområde.Verksamheterna för arbetslösa socialbidragstagare som bedrivs av desex stadsdelsförvaltningarna liknar varandra. Alla sex strävar efter attfå sina deltagare ut på arbetsmarknaden alternativt i studier för att nåegenförsörjning. Så skall fullmäktiges mål för minskat bidragstagandeoch ökad sysselsättning i staden förverkligas. Verksamheterna skiljersig åt när det gäller krav, avgränsning av målgrupp, omfattning påverksamheten och val av fokus i arbetet. Samtliga arbetar dock medaktivering via motivationsinsatser, stöd, råd och hjälp med att sökaarbete. I alla verksamheterna ställs krav på aktivt deltagande, mengraden av kontroll och sätt att kontrollera varierar. Bara ett fåtal verksamheterhar satt upp en tidsgräns för aktiveringen. Det går således ide flesta fall att i åtminstone teorin befinna sig i aktivering hur längesom helst som arbetslös socialbidragstagare.Som en del av studien har enkätundersökningar genomförts inom socialtjänstensenheter för ekonomiskt bistånd respektive arbetsmarknad,för att få personalens och chefernas perspektiv på den verksamhetde arbetar inom. Deras inställning sammanfaller i hög grad, enligt våraundersökningar. Det är den arbetslinje som formulerats i måldokumentensom gäller och personalen ser arbetet att motivera deltagarnaatt nå egenförsörjning som centralt. Deltagarnas bristande vilja attbryta sitt bidragstagande ses samtidigt som ett större problem blandpersonalen än bland cheferna.I samtliga sex stadsdelsområden får den som vill ansöka om socialbidragsin första kontakt med socialtjänsten via så kallade mottagningsenheter.I rapporten har en mindre undersökning genomförts för attbland annat se hur stor andel av dem som tar en initial kontakt medmottagningsenheterna som sedan går vidare med sin ansökan. Vår 

  begränsade undersökning visar inget utmärkande hos de individer, enfjärdedel av de sökande, som avbryter sin ansökan direkt under denförsta kontakten med mottagningsenheterna. Då alla utom en som fullföljtsin socialbidragsansökan sedan också beviljats bidrag, verkarpersonalen på mottagningsenheterna vara väl insatta i vilka krav somställs för att klienten till sist ska erhålla försörjningsstöd.Efter inskrivning i aktivitet ställs olika krav på individen, exempelvisnärvaro på en viss plats under en viss tid, ett visst antal sökta jobb pervecka m.m. Det är rimligt att anta att individens motivation att delta iverksamheten och dennes syn på aktiviteten har påverkan på resultatetav aktiveringen. Därför har en enkätundersökning genomförts blanddeltagarna. Undersökningen visar i linje med tidigare forskning attdeltagarna har låga förväntningar på programmens förmåga att ökaderas chanser att få ett arbete. Samtidigt skulle en del delta även omprogrammen vore frivilliga, antagligen på grund av andra upplevdapositiva effekter av deltagandet.En del av socialbidragstagarna kommer att få arbete efter att ha genomgåttaktiveringsprogrammen, men det går inte att dra slutsatsen attenskilda deltagare fått arbete bara för att de lämnar verksamheten. Vidtill exempel studier, föräldraledighet eller flytt till ett annat stadsdelsområdelämnar deltagarna även den aktuella insatsen. För att kunnafölja deltagarna över tiden och se vart de tar vägen har Stockholmsstads egen statistik använts i en uppföljande registerundersökning.Undersökningen visar att knappt 21 % av deltagarna gått till egenförsörjningi form av arbete eller studier efter att ha avslutat sin aktivering.Då vår registerundersökning saknar jämförelsegrupper har det inte gåttatt beräkna några effekter av aktiveringen. Tidigare forskning på områdetär sparsam, i synnerhet i Sverige. Att döma av tidigare utvärderingarav aktivering, framförallt gjorda i USA, visar aktiveringsprograminga tydliga effekter för deltagarnas möjligheter att finna varaktigegenförsörjning. Vad som är en stor respektive god effekt förblir islutändan alltid en politisk fråga.Aktiveringsprogram verkar ha vunnit mycket popularitet runtom ivästvärlden genom sin politiska gångbarhet. De empiriskt belagda 

  resultaten ger inget tydligt stöd för aktiveringsinsatserna. Bidragstagandethar minskat i de sex stadsdelsområden som studerats här mendenna trend är generell för Sverige och inleddes redan innan aktiveringsinsatsernasinförande. Dessutom kostar det att driva aktiveringsprogram.Hur stor roll makrofaktorer som högkonjunktur och socialpolitiskareformer spelar är oklart. Det behövs minst sagt mer forskningpå området.Tidigare arbetsmarknadspolitisk forskning visar att arbetsgivare verkarvara mer positivt inställda till dem som deltagit i statliga arbetsmarknadsåtgärder– särskilt till dem som genomgått AMU – än tillarbetssökande som ”bara” gått arbetslösa. Det kan ses som ett argumentför någon form av aktivering. I framtiden kan den centralt styrdaarbetsmarknadspolitiken förväntas flyta ihop med den lokala. En sådantrend kan redan skönjas såväl i Sverige som utomlands. Det kanleda till att alla arbetssökande inlemmas under det statliga arbetsmarknadspolitiskaansvaret. Det skulle i sin tur kunna innebära merresurser till och högre kvalitet på insatserna för framtida arbetssökandesocialbidragstagare.

 • 5.
  Bottomley, Jane
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Lärande, Språk och kommunikation.
  Cartney, Patricia
  Studying for your Master's Degree in Social Work2024 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  An essential guide for all students studying for a Master's degree in social work, whether they have come directly from their undergraduate studies or after a period of employment. 

  This book focuses specifically on the skills needed to study social work at Master's level, helping students get to grips with the academic rigour required at this higher level of study. This includes research skills, writing style, tone, the emphasis on self-reflection and the need to communicate in both academic and professional contexts. Pedagogical features and activities provide opportunities to explore, analyse and reflect on what has been learnt. The book will help cultivate a social practice approach to writing, raise awareness of the choices available, and aid understanding so that readers can produce the types of discourse required at Master’s level in social work. 

 • 6.
  Bottomley, Jane
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Lärande.
  Cartney, Patricia
  Pryjmachuk, Steven
  Studying for your social work degree2018 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 7. Bowyer, A.
  et al.
  Montague, K.
  Wheater, S.
  McGovern, R.
  Lingam, R.
  Balaam, Madeline
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Människocentrerad teknologi, Medieteknik och interaktionsdesign, MID.
  Understanding the family perspective on the storage, sharing and handling of family civic data2018Inngår i: CHI '18 Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Association for Computing Machinery (ACM), 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Across social care, healthcare and public policy, enabled by the "big data" revolution (which has normalized large-scale data-based decision-making), there are moves to "join up" citizen databases to provide care workers with holistic views of families they support. In this context, questions of personal data privacy, security, access, control and (dis-)empowerment are critical considerations for system designers and policy makers alike. To explore the family perspective on this landscape of what we call Family Civic Data, we carried out ethnographic interviews with four North-East families. Our design-gamebased interviews were effective for engaging both adults and children to talk about the impact of this dry, technical topic on their lives. Our findings, delivered in the form of design guidelines, show support for dynamic consent: families would feel most empowered if involved in an ongoing co-operative relationship with state welfare and civic authorities through shared interaction with their data.

 • 8.
  Brouwers, Leo
  et al.
  KTH.
  Maria Ellegård, L.
  Lund University, Sweden.
  Janlöv, N.
  Swedish Agency for Health Care Services Analysis, Sweden.
  Johansson, P.
  Ministry of Health and Social Affairs, Sweden View full profile.
  Mossler, K.
  Ministry of Health and Social Affairs, Sweden.
  Ekholm, A.
  Ministry of Health and Social Affairs, Sweden.
  Simulating the need for health- and elderly care in Sweden - A model description of SESIM-LEV2014Inngår i: New Pathways in Microsimulation, Ashgate Publishing Ltd , 2014, s. 41-59Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 9.
  Collin, Lina
  et al.
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  50+ år – en osynlig grupp?2007Inngår i: Vägen till arbete: Om Stockholms stads arbete med olika grupper av arbetslösa socialbidragstagare / [ed] Daniel Rauhut, Stockholm: Fou-enheten, Stockholms stad , 2007Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 10.
  Comber, Robert
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Människocentrerad teknologi, Medieteknik och interaktionsdesign, MID.
  Laing, Mary
  Strohmayer, Angelika
  Justice-oriented ecologies: A framework for designing technologies with sex work support services.2018Inngår i: Routledge International Handbook of Sex Industry Research / [ed] Susan Dewey, Isabel Crowhurst, Chimaraoke Izugbara, Routledge, 2018Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Technologies and digital infrastructures can provide new opportunities for charities to rethink organizational control or potentials for justice. Furthermore, technologies can themselves generate new infrastructure to challenge existing structures. In order for newly adopted technologies to be useful for service delivery and not to simply reinforce existing power imbalances to amplify exclusion, they need to be embedded in the service, to follow “just sustainabilities” where attention is drawn to systemic rather than individual concerns, and be accessible for all. National Ugly Mugs (NUM) is a charity whose aim is to end violence against sex workers. They do this by providing access to justice and protection for sex workers in the UK through a digitally facilitated peer-alerting system, training police and other service providers, and through consensual sharing of intelligence with police forces. This chapter aims to look beyond digital technologies that are employed in sex work support services as “silver bullets” to solving complex socio-cultural, socio-ethical, and socio-technical problems.

 • 11.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Socialt arbete.
  Fejes, Andreas
  Linköpings universitet, Pedagogik och vuxnas lärande.
  Olson, Maria
  Högskolan Dalarna.
  Rahm, Lina
  Linköpings universitet, Pedagogik och vuxnas lärande.
  Sandberg, Fredrik
  Linköpings universitet, Pedagogik och vuxnas lärande.
  Medborgarskapandets paradoxer [Paradoxes of citizen formation]: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid. [Citizenship positioning in stories about belonging in an era of migration]2017Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 54, nr 1-2, s. 31-50Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

   This article analyzes the formation of citizenship in today’s multi-ethnic Sweden with a particular focus on how migration renders visible existing citizenship ideals, defined in terms of similarity and difference on the basis of ethno-cultural background. Analysing three individual stories of women who have migrated to Sweden, with different biographies and stories of how they ended up in Sweden, the article focuses on negotiations of the boundaries and contents of citizenship in multi-ethnic Sweden. The point of departure for the analysis is a post-structuralist and discursive approach. In all, the stories address the crucial question of who should be included into the social community and on what conditions – and who should be left out? This particular question is also at the very centre of the political debate in today’s Europe. On the one hand, there are strong arguments about the ’death of multiculturalism’ and demands for new forms of ethno-culturally graduated citizenship – also in Sweden. On the other hand, in Sweden as well as in other European countries, claims for the development of a new and more inclusive societal community have been raised, expanding the rights of citizens to accommodating also those who have been excluded from them.

 • 12.
  Engel, Julia
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Ramstedt, Emma
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Behöver ytterstaden bli innerstaden för att vara socialt hållbar?: En fallstudie av Husbys utemiljöer2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Miljonprogramsområden karaktäriseras i många fall av en enformig bebyggelse, storabostadsgårdar, trafikseparering och mycket grönska. Dessa områden är i behov avupprustning, både invändigt men även i den offentliga miljön. Idag råder ett stadsmässigtideal inom stadsplanering. Det innebär att man vill eftersträva innerstadens kvaliteter ochstruktur med tät bebyggelse, levande bottenvåningar och urbana stråk. Ett argument fördetta är att det är hållbart, och därmed även socialt hållbart.

  Social hållbarhet är ett begrepp som saknar en entydig definition och måste därför anpassastill varje enskild situation. Inom stadsplanering är det därför svårt att hitta en modell försocialt hållbar stadsutveckling som går att applicera på stadens alla delar. En faktor i socialhållbar stadsutveckling är en trivsam utemiljö. Syftet med studien är att undersökamiljonprogrammets utemiljöer utifrån ett socialt hållbart perspektiv, både på lokal och på enstorskalig nivå. Arbetet undersöker även huruvida en stadsmässighet är lämpligt attapplicera på storskaliga miljonprogramsområden eller inte.

  Genom att göra en litteraturstudie om social hållbarhet och offentliga rum definieras ensocialt hållbar utemiljö. Vidare görs en fallstudie på Husbys utemiljöer, där analysen baseraspå ovan nämnda teori för att ta reda på vilken roll fysisk utformning har inom socialhållbarhet. Vidare diskuteras potentiella konsekvenser av Stockholms stads fokus på attskapa en stadsmässighet i Husby.

  Analysen visar att en socialt hållbar utemiljö möjliggör för en tillgänglig miljö, trygg miljöoch en miljö som skapar förutsättningar för utförande av aktiviteter. Detta betyder attstadsplanering kan med hjälp av sina verktyg skapa förutsättningar för att en miljö skakunna bli socialt hållbar, men huruvida den är social hållbar är upp till fler samhällsorgan änenbart stadsplanerare. Socialt hållbar stadsutveckling ur ett större perspektiv ställer ävenkrav på goda samband mellan stadens olika delar för ökad integration och gemenskap.Analysen pekar även på att stadsmässighet troligtvis inte är det enda sättet att skapa ensocialt hållbar stad. Istället kan en anpassning till varje områdes unika förutsättningar varamer lämpligt, där området kan kompletteras med kvaliteter som skulle förbättraboendemiljön för områdets invånare. Arbetets slutsats kan vara användbart för attproblematisera hur miljonprogramsområden ska hanteras i framtidens stadsutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Jing, Jing
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Dahlberg, Lena
  School of Health and Welfare, Dalarna University, Falun Sweden; Aging Research Center, Karolinska Institutet and Stockholm University, Stockholm Sweden.
  Canter, David
  Liverpool Hope University, Liverpool UK.
  Plater-Zyberk, Elizabeth
  School of Architecture, University of Miami, Coral Gables, FL USA.
  The Role of Third Place concerning Loneliness in the Context of Ageing in Place: Three Neighbourhoods in Stockholm2024Inngår i: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 2024, artikkel-id 4172682Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There is an increasing recognition of the impact of built environment in the neighbourhood on healthy ageing, especially in the context of ageing in place. This study examines perceptions of third place and its potential value for mitigating loneliness in older adults. Thirty participants aged 65-89, living in ordinary housing across three neighbourhoods in the city of Stockholm, Sweden, conducted the interview-based sorting procedures, namely, Multiple Sorting Tasks (MST). In each individual MST procedure, the participant was asked to sort twenty pictures into groups using his or her own categories. The data were analysed using Multidimensional Scalogram Analysis, integrating qualitative data input and quantitative statistical analysis of the categorisations. Accessible local third places, which facilitate physical activities (especially walking) and community building (meaningful social connections) and provide options for food (a medium for social interactions), were seen as vital resources to combat loneliness. Thus, these places are supportive built environment elements of healthy ageing and ageing in place. The management aspect in third places operated by municipalities, including designing diverse public programs and services, and the service mentality of the staff members play an important role in making these places feel safe, at home, and potentially lessen the experience of loneliness to some extent. This study adds an urban design and planning perspective that can be integrated into environmental approaches to combat loneliness among older adults living in the community.

 • 14.
  Karlsson Wickman, Lisa
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE).
  Karlsson Wickman, Maja
  The Square’s Social role in Society: Karlstad: A Study focused on Social Sustainability around Stora torget and Våxnäs torg2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this work is to investigate how the urban planning in Karlstad worksand to study how they work with common areas, specifically squares. To investigatethis and how the square contributes to social sustainability, two case studies havebeen done on two selected squares, Stora torget and Våxnäs torg. A literature studyhas also been done to achieve the purpose of the work. The literature study describesdifferent theories that focus on sustainable public spaces, including important aspectsregarding the design of the square.

  In our case studies two methods were used: On-site observations and an online survey.The survey was also partly answered by the people who were on the square. Duringthe observation the design of the square was analyzed and also how the square wasused by the people. Many people were waiting for the bus at Stora torget, but somepeople were also sitting down on the benches around the fountain having their lunch.At Våxnäs torg some people were sitting on the benches, but in general it was very fewpeople at the square.

  Our on-site observations at Stora torget and Våxnäs torg showed that many peopleseem to pass the square on their way to other things. However, our survey showed thatmany people want to use the square environment in several different ways, forexample for events and as a marketplace. Further more, based on the survey, it wasconsidered that the most important aspects for creating a functioning square areseating, lighting, greenery and market trade, which is something that both Stora torgetand Våxnäs torg partially fullfill but it is also somehing that can be improved.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Kumar, Manish
  et al.
  Univ Petr & Energy Studies, Sch Engn, Sustainabil Cluster, Dehra Dun 248007, Uttarakhand, India..
  Jiang, Guangming
  Univ Wollongong, Sch Civil Min & Environm Engn, Wollongong, NSW, Australia.;Univ Wollongong, Illawarra Hlth & Med Res Inst IHMRI, Wollongong, NSW, Australia..
  Thakur, Alok Kumar
  Indian Inst Technol Gandhinagar, Discipline Earth Sci, Gandhinagar 382355, Gujarat, India..
  Chatterjee, Shreya
  Encore Insoltech Pvt Ltd, Gandhinagar 382307, Gujarat, India..
  Bhattacharya, Tanushree
  Birla Inst Technol, Dept Civil & Environm Engn, Mesra 835215, India..
  Mohapatra, Sanjeeb
  Natl Univ Singapore, NUS Environm Res Inst, Singapore, Singapore..
  Chaminda, Tushara
  Univ Ruhuna, Dept Civil & Environm Engn, Matara, Sri Lanka..
  Tyagi, Vinay Kumar
  Indian Inst Technol Roorkee, Dept Civil Engn, Environm BioTechnol Grp EBiTG, Roorkee, Uttarakhand, India..
  Vithanage, Meththika
  Univ Petr & Energy Studies, Sch Engn, Sustainabil Cluster, Dehra Dun 248007, Uttarakhand, India.;Univ Sri Jayewardenepura, Fac Appl Sci, Ecosphere Resilience Res Ctr, Nugegoda 10250, Sri Lanka..
  Bhattacharya, Prosun
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Vatten- och miljöteknik.
  Nghiem, Long D.
  Univ Technol Sydney, Ctr Technol Water & Wastewater, Ultimo 2007, Australia..
  Sarkar, Dibyendu
  Stevens Inst Technol, Dept Civil Environm & Ocean Engn, Hoboken, NJ 07030 USA..
  Sonne, Christian
  Univ Petr & Energy Studies, Sch Engn, Sustainabil Cluster, Dehra Dun 248007, Uttarakhand, India.;Aarhus Univ, Dept Ecosci, DK-4000 Roskilde, Denmark..
  Mahlknecht, Jurgen
  Tecnol Monterrey, Escuela Ingn & Ciencias, Campus Monterey, Monterrey 64849, Nuevo Leon, Mexico..
  Lead time of early warning by wastewater surveillance for COVID-19: Geographical variations and impacting factors2022Inngår i: Chemical Engineering Journal, ISSN 1385-8947, E-ISSN 1873-3212, Vol. 441, artikkel-id 135936Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The global data on the temporal tracking of the COVID-19 through wastewater surveillance needs to be comparatively evaluated to generate a proper and precise understanding of the robustness, advantages, and sensitivity of the wastewater-based epidemiological (WBE) approach. We reviewed the current state of knowledge based on several scientific articles pertaining to temporal variations in COVID-19 cases captured via viral RNA predictions in wastewater. This paper primarily focuses on analyzing the WBE-based temporal variation reported globally to check if the reported early warning lead-time generated through environmental surveillance is pragmatic or latent. We have compiled the geographical variations reported as lead time in various WBE reports to strike a precise correlation between COVID-19 cases and genome copies detected through wastewater surveillance, with respect to the sampling dates, separately for WASH and non-WASH countries. We highlighted sampling methods, climatic and weather conditions that significantly affected the concentration of viral SARS-CoV-2 RNA detected in wastewater, and thus the lead time reported from the various climatic zones with diverse WASH situations were different. Our major findings are: i) WBE reports around the world are not comparable, especially in terms of gene copies detected, lag-time gained between monitored RNA peak and outbreak/peak of reported case, as well as per capita RNA concentrations; ii) Varying sanitation facility and climatic conditions that impact virus degradation rate are two major interfering features limiting the comparability of WBE results, and iii) WBE is better applicable to WASH countries having well-connected sewerage system.

 • 16.
  Kuoppamäki, Sanna
  et al.
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Medicinteknik och hälsosystem, Hälsoinformatik och logistik.
  Hänninen, Riitta
  University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Taipale, Sakari
  University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland; University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia.
  Enhancing Older Adults’ Digital Inclusion Through Social Support: A Qualitative Interview Study2022Inngår i: Vulnerable People and Digital Inclusion: Theoretical and Applied Perspectives, Springer Nature , 2022, s. 211-230Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A lack of social support can hinder older adults’ digital inclusion. This chapter examines the connection between social and digital inclusion by focusing on the process of acquiring social support for digital technology use among older adults in Finland. Building on the concept of warm expert, the chapter shows that acquiring support for digital technology use is a reciprocal process that both enhances and requires digital inclusion. A qualitative analysis of 22 participant-induced elicitation interviews was conducted with older adults aged between 57 and 89. The chapter shows that social support reinforces digital inclusion by (a) ensuring older adults’ access to technology, (b) catering for their positive approach towards technology and (c) improving their skills to use technology independently. The connection between social and digital inclusion also operates the other way round. Digital inclusion is required to gain social support that is more readily at hand in a technology-mediated manner.

 • 17.
  Larsson, Tore J
  et al.
  KTH, Skolan för teknik och hälsa (STH), Centra, Centrum för hälsa och byggande, CHB.
  Normark, M
  AFA Insurances Sweden.
  Oldertz, Cecilia
  AFA Insurances Sweden.
  Tezic, K
  AFA Insurances Sweden.
  Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2011: Severe work-related injury and long-term absence from work in 2011 (In Swedish)2011Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 18.
  Lazpita, Eneko
  et al.
  Univ Politecn Madrid, Sch Aerosp Engn, E-28040 Madrid, Spain..
  Martinez-Sanchez, Alvaro
  Univ Politecn Valencia, Inst Matemat Pura & Aplicada, Camino Vera, Valencia 46024, Spain..
  Corrochano, Adrian
  Univ Politecn Madrid, Sch Aerosp Engn, E-28040 Madrid, Spain..
  Hoyas, Sergio
  Univ Politecn Valencia, Inst Matemat Pura & Aplicada, Camino Vera, Valencia 46024, Spain..
  Le Clainche, Soledad
  Univ Politecn Madrid, Sch Aerosp Engn, E-28040 Madrid, Spain..
  Vinuesa, Ricardo
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Centra, Linné Flow Center, FLOW. KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Teknisk mekanik, Strömningsmekanik och Teknisk Akustik.
  On the generation and destruction mechanisms of arch vortices in urban fluid flows2022Inngår i: Physics of fluids, ISSN 1070-6631, E-ISSN 1089-7666, Vol. 34, nr 5, s. 051702-, artikkel-id 051702Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study uses higher-order dynamic mode decomposition to analyze a high-fidelity database of the turbulent flow in an urban environment consisting of two buildings separated by a certain distance. We recognize the characteristics of the well-known arch vortex forming on the leeward side of the first building and document this vortex's generation and destruction mechanisms based on the resulting temporal modes. We show that the arch vortex plays a prominent role in the dispersion of pollutants in urban environments, where its generation leads to an increase in their concentration; therefore, the reported mechanisms are of extreme importance for urban sustainability.& nbsp;Published under an exclusive license by AIP Publishing

 • 19.
  Markowski, Peter
  KTH. Stockholm University.
  Digital transformation of the home help service sector through welfare technology2021Inngår i: Technological Change and Industrial Transformation, Taylor and Francis Inc. , 2021, s. 74-90Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 20.
  Martins, Nuno
  et al.
  Instituto de Investigação em Design Media e Cultura, Escola Superior de Design, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Barcelos, Portugal.
  Brandão, Daniel
  Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, Braga, Portugal.
  Guimarães, Leonor
  Instituto de Investigação em Design Media e Cultura, Escola Superior de Design, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Barcelos, Portugal.
  Penedos-Santiago, Eliana
  Instituto de Investigação em Design Media e Cultura/Unexpected Media Lab, Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, Porto, Portugal.
  Brandão, Emílio
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of Technology, Gotemburgo, Suécia.
  The Importance of Communication Design in the Process of Disseminating Community Practices in Social Neighbourhoods: The Balteiro2023Inngår i: Comunicacao e Sociedade, ISSN 1645-2089, Vol. 43, artikkel-id e023010Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article aims to demonstrate how research in communication design can contribute to disseminating community practices in economically disadvantaged contexts, such as in social housing neighbourhoods. This study stems from the ECHO research project, where the main mission is to understand and document two self-initiated community practices in the social housing neighbourhood of Balteiro, in Vila Nova de Gaia, Portugal, to disseminate them and foster their replication in similar social contexts. It begins with a literature review on the role of design on behalf of communities, focusing, in particular, on the concepts of social design and universal design, which substantiate the relevance and pertinence of the issue under study. Then, it describes the case study of Balteiro. It presents the methodologies adopted in this research, namely the interviews conducted to learn about the history of the two community practices. This provided the basis for developing a preliminary study for an online platform and a series of documentary films. This study proved the importance of involving designers in this dissemination process through multidisciplinary teams. The research work in the field should be close to the community, the institutions and the different social actors involved to understand the complexity of the study context and define how design should operate. The empirical experience from this study has shown that work in the social area should be developed locally, focused on small communities or informal organisations, and aware that results are achieved slowly and gradually.

 • 21. Nilsson, Birgitta
  et al.
  Pousette, Sandra
  Forsman, Mikael
  Bernmark, Eva
  Mathiassen, SvendErik
  Kan förpackningsproducenter bidra till en förbättrad förpackningshantering för kvinnor i livsmedelsindustrin?: Tre fallstudier2011Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 22. Olsson, L. E.
  et al.
  Sinha, Rajib
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Frostell, B.
  Friman, M.
  What Can Be Done to Change?—The Environmental and Behavioral Consequences of Interventions for Sustainable Travel2022Inngår i: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 14, nr 3, artikkel-id 1345Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 23.
  Popova, Kristina
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Människocentrerad teknologi, Medieteknik och interaktionsdesign, MID.
  Standardization and professionalism in the work of call center operators2021Inngår i: Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsial'nye Peremeny, ISSN 2219-5467, nr 3, s. 105-133Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article focuses on the work of a call center operating as an inquiry service in a major Russian city. Despite there are multiple studies of call centers within the critical studies of work, their focus traditionally lies on the managerial practices of control, while the “productive” part of work - its content and the professionalism of operators - often remains unstudied. This article examines a key part of the call center work: answering the callers' questions. Utilizing the methodology of conversation analysis to analyze the transcripts of calls, we demonstrate that the operators' work includes much more than simply reading a ready-made text from the database of answers. The operator performs the function of an interpreter, whose key task consists in establishing correspondence between the abstract information of the database and the unique life situations of the callers seeking help in the inquiry service. A professional operator is able to perform this job while balancing between often contradictory norms of everyday communication and the internal rules of the call center. Even though professionals in many spheres approach rules with flexibility, the specific of call center work implies that the professionalism of operators exists under the threat of being punished for deviating from the workplace instructions; the professionalism of operators cannot be institutionalized because of the requirement of standardization in a call center.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Rauhut, Daniel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Den besvärliga fattigdomen2006Bok (Annet vitenskapelig)
 • 25.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Samhörighet och generositet: Om socialbidrag och krav på motprestationer2007Inngår i: Vägen till arbete. Om Stockholms stads arbete med olika grupper av arbetslösa socialbidragstagare / [ed] Daniel Rauhut, Stockholm: Fou-enheten, Stockholms stad , 2007Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 26.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms Stad.
  Vägen till arbete. Om Stockholms stads arbete med olika grupper av arbetslösa socialbidragstagare.2007Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 27.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms Stad.
  Vägen till Sverige. Om Stockholms stads integrationsarbete.2007Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 28.
  Rauhut, Daniel
  et al.
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Alander, Nina
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Invandrarföretagande och integration: om främjande kommunala insatser2007Inngår i: Vägen till Sverige, Stockholm: Fou-enheten, Stockholms stad , 2007Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 29.
  Rauhut, Daniel
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Hatti, NeelambarDept. of Economic History, University of Lund.Olsson, Carl-AxelDept. of Economic History, University of Lund.
  Economists and Poverty: From Adam Smith to Amartya Sen2005Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
 • 30.
  Rauhut, Daniel
  et al.
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Lingärde, Svante
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Alander, Nina
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Om barnfattigdom: Ansvar, insatser och orsaker2006Bok (Annet vitenskapelig)
 • 31.
  Salla, Jako
  et al.
  Ministry of Justice - Estonia Criminal Policy Department, Estonian Ministry of Justice, Tallinn, EstoniaDepartment of Sociology, University of Tallinn, Tallinn , Estonia.
  Ceccato, Vania
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö.
  Ahven, Andri
  Ministry of Justice - Estonia.
  Homicide in Estonia2011Inngår i: Handbook of European Homicide Research: patterns, explanations, and country studies / [ed] M. Liem and W A Pridemore, New York: Springer, 2011, s. 421-437Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Homicide is a topic of particular interest in Estonia since level of violent deaths is well above the European average. In 2006-2008 the average rate per 100000 population in Estonia was 6.6, in the EU it was second highest rate after Lithuania in these years. At the same time Estonia has experienced a rapid decrease in homicide during last 15 years – the rate of homicide used to be more than four times higher in the middle of 1990s.

  High rate of violent death is not something that has evolved during last decades, it has been a problem through very different state orders and social conditions, including Soviet era from 1940ies to 1980ies. In broadest sense lethal violence in Estonia should be analyzed in relation to alcohol consumption behavior and cultural traditions. Estonia shares drinking patterns with its neighbors Finland and Russia, it also has a remarkable immigrant population whose rates of homicide and violence in general have been and are still higher in comparison to Estonians.

  The problems that arise from heavy drinking are also visible in other areas where unnatural deaths occur: Estonia has lead EU rankings of fire deaths and deaths caused by drowning and traffic accidents.

  Despite high rates of homicide, it has not become a topic of special interest for public in Estonia. Although each week a person or two are being killed on average in recent years, media covers only a few exceptional cases during the year. This has probably contributed to rational criminal policy but has not drawn enough attention to social and economic policy areas such as alcohol policy.

 • 32. Seifollahi-Aghmiuni, S.
  et al.
  Kalantari, Zahra
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Vatten- och miljöteknik. Department of Physical Geography and Bolin Centre for Climate Research, Stockholm University, 106 91, Stockholm, Sweden; Navarino Environmental Observatory, Costa Navarino, 24001, South-west Messenia, Greece.
  Egidi, G.
  Gaburova, L.
  Salvati, L.
  Urbanisation-driven land degradation and socioeconomic challenges in peri-urban areas: Insights from Southern Europe2022Inngår i: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 51, nr 6, s. 1446-1458Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Climate change and landscape transformation have led to rapid expansion of peri-urban areas globally, representing new ‘laboratories’ for the study of human–nature relationships aiming at land degradation management. This paper contributes to the debate on human-driven land degradation processes by highlighting how natural and socioeconomic forces trigger soil depletion and environmental degradation in peri-urban areas. The aim was to classify and synthesise the interactions of urbanisation-driven factors with direct or indirect, on-site or off-site, and short-term or century-scale impacts on land degradation, focussing on Southern Europe as a paradigmatic case to address this issue. Assuming complex and multifaceted interactions among influencing factors, a relevant contribution to land degradation was shown to derive from socioeconomic drivers, the most important of which were population growth and urban sprawl. Viewing peri-urban areas as socio-environmental systems adapting to intense socioeconomic transformations, these factors were identified as forming complex environmental ‘syndromes’ driven by urbanisation. Based on this classification, we suggested three key measures to support future land management in Southern European peri-urban areas.

 • 33.
  Singh, Nandita
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Singh, Om Prakash
  Climate change, water and gender: Impact and adaptation in North-Eastern Hills of India2015Inngår i: International Social Work, ISSN 0020-8728, E-ISSN 1461-7234, Vol. 58, nr 3, s. 375-384Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Water resources in India are projected to face severe climate-induced stress. In the North-Eastern Hill region, where lifestyles are closely connected to nature, this holds great implications for human development. While scientific knowledge regarding climate change and water is growing at global and regional scales, an equally diverse body of knowledge on the human dimensions of the same at local levels is weak. This article attempts to bridge this knowledge gap by presenting micro-level evidence on the gendered impact of increasing water stress and the innovative gendered local adaptive strategies in this region. It urges for the need to re-think on adaptation planning, basing it on local templates for greater sustainability.

 • 34. Stenberg, Una
  et al.
  Cvancarova, Milada
  Ekstedt, Mirjam
  KTH, Skolan för teknik och hälsa (STH), Hälso- och systemvetenskap, Systemsäkerhet och organisation.
  Olsson, Mariann
  Ruland, Cornelia
  Family Caregivers of Cancer Patients: Perceived Burden and Symptoms During the Early Phases of Cancer Treatment2014Inngår i: Social work in health care, ISSN 0098-1389, E-ISSN 1541-034X, Vol. 53, nr 3, s. 289-309Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigated levels of symptoms, caregiver burden, and changes over time in 278 family caregivers (FC) of cancer patients. FCs experienced high levels of depressive symptoms and sleep disturbance, low levels of fatigue, and low to moderate levels of caregiver burden, yet these symptoms remained relatively stable over time. Being female and not being employed were factors associated with an increased risk of symptoms and caregiver burden. The understanding evolving from this study can enhance social- and health care professionals' awareness of FCs' challenging situation and the potential impact this has on the FCs' ability to provide care to the patient.

 • 35.
  Tahvilzadeh, Nazem
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Dahlstedt, Magnus
  Kings, Lisa
  Orten och stadens demokratisering2018Inngår i: Manifest: För ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt, Philip Lalander, Studentlitteratur AB, 2018Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 36.
  Tiftikci Celep, Helin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Hur Stockholm stad främjar tillgänglighet för personer med funktionshinder i den byggda miljön2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I början av 2000-talet hade svenska politiker som mål att göra Stockholm till världens mest tillgänglighetsanpassade huvudstad till år 2010. Projektet kallades tillgänglighetsprojektet. Stockholms stad hade då som uppdrag att bygga om och utforma kommunen till att göra den så tillgänglig som möjligt för alla individer. Detta genom exempelvis enskilt avhjälpta hinder och nya riktlinjer. Man vet dock inte om målet blev uppfyllt eller inte, då det inte har hållits någon diskussion eller nåtts en slutsats om det. Utöver detta så råder det en generell enighet om att man har gjort ombyggnationer och därmed skapat en så pass tillgänglighetsanpassad stadsstruktur som möjligt. Trots de befintliga lagkraven och riktlinjerna, samt hållbarhetsmålen som Sverige har utlovat att uppfylla, så byggs det fortfarande fel. Det har gått över 13 år sedan tillgänglighetsprojektet avslutades, men man bygger fortfarande fel. Varför bygger man fel? Varför blir det fortfarande en hel del brister, där man inte har tagit hänsyn till funktionsnedsatta individer i stadsstrukturen? Varför fortsätter vi inte bygga Stockholm som världens mest tillgänglighetsanpassad huvudstad? Enligt diskrimineringslagen ska personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ha lika mycket värde och delaktighet i samhället med lika villkor såsom icke-funktionsnedsatta individer har. De ska ha lika rätt att kunna röra och orientera sig runt i ett samhälle obehindrat, såsom icke-funktionsnedsatta individer kan.

  Syftet med denna studie är att få en inblick i hur Stockholm stad jobbar med tillgänglighetsfrågan för funktionsnedsatta individer inom stads- och trafikplanering; att kunna bidra kunskap om vilka brister det finns samt hur man kan förbättra sig på det. För att kunna uppfylla syftet så har man använt sig av kvalitativa studier genom litteratur- och fallstudier. Fallstudien består av 6 intervjuer som ägde rum i Tekniska nämndhuset samt styrdokument som Stockholm stad har tagit fram som underlag för tillgänglighetsanpassning och utformning av gatuplanering. Denna studie fokuserar endast på startfasen för projekt. Genom intervjuerna fick man en inblick på hur kommunen jobbar med tillgänglighetsfrågan för funktionsnedsatta individer inom stads- och trafikplaneringen. Vilka hinder dem möts av under projektfasen, samt hur de arbetar med för att kunna förbättra sina brister.

  Första delen av fallstudien består av granskning och analys av två olika styrdokument som Stockholm stad har tagit fram och använder sig av vid planering av byggnation och underhåll vid allmänna platser. Denna rapport fokuserar på två handböcker som Stockholm stad har skapat och använder sig av. Tekniska handbok för byggande, drift och underhåll på offentlig mark och Stockholm- en stad för alla. Tekniska handboken är inte specifikt inriktad på krav för anpassningar för tillgänglighet och framkomlighet, men innehåller typritningar och krav på utformning som ska följas. Det är en bashandbok som ställer krav och riktlinjer. Den andra handboken, Stockholm- en stad för alla, är en handbok som är specifikt inriktad och utformad för tillgänglighet och framkomlighet på allmän platsmark. Handboken innehåller lösningar och åtgärder av utformning i ute-och innemiljö för funktionsnedsatta individer, men inget krav.

  Resultaten visar att det finns en del kunskapsbrist och dålig kommunikation mellan kommunen och konsulterna, vilket leder till att man inte tar hänsyn till tillgänglighetsaspekten för funktionshindrade i början av projektfasen. Ett annat problem är att funktionsnedsatta individer är en minoritetsgrupp, vilket innebär att intresset inte är lika aktiv jämfört med de andra utmaningarna såsom miljöfrågor och mobilitetsfrågor. Det leder till med att i slutändan anpassar projekten efter den klassiska normen i slutändan, på grund av låg intresse och behov. Styrdokumenten är bra till grund och tar till hänsyn efter lagkraften, dock krävs det justeringar; både för att kunna styrka betydelsen att det är allas ansvar att ta hänsyn till tillgänglighetsfrågan och involvera funktionsnedsatta individer inom stads-och trafikplaneringen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Toma, Charbel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Tillämpning av principer om kollektiv förmåga i det lokala trygghetsarbetet i Farsta strand2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En fallstudie har genomförts för att undersöka Farsta stadsdelsförvaltnings arbete med att tillämpa kollektiv förmåga i trygghetsarbetet i stadsdelen Farsta strand i Stockholms län för att bidra till förståelsen för begreppet och hur det relaterar till trygghet samt kan praktiseras i Sverige. En dokumentstudie av kommunala hemsidor och dokument samt en fallstudie om konkreta insatser i stadsdelen har genomförts och analyserats för att undersöka hur väl insatserna överensstämmer med teoretiska kriterier kring kollektiv förmåga och vilka lärdomar som kan dras av dem. Studien fann att insatserna verkade stämma överens väl med teorin och att olika lärdomar kring anpassning efter lokala förutsättningar, samverkan med andra aktörer och förtroendeingivande insatser möjligtvis kunde dras av stadsdelsförvaltningens arbete. Studien fann också viss utvecklingspotential hos insatserna gällande fördjupning av det praktisk arbetet, större inkludering av boende och diversifiering av insatsernas innehåll. Överlag ska resultaten tolkas med försiktighet på grund av begränsningar i studiens omfattning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Troje, Daniella
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Improving social value through facilities management: Swedish housing companies2023Inngår i: Buildings and Cities, E-ISSN 2632-6655, Vol. 4, nr 1, s. 749-766Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Housing companies create, maintain and develop an important part of the built environment. Besides their core activity of providing housing, they can increasingly also mitigate societal problems and contribute to social, environmental and financial sustainability. One contribution to sustainability by housing companies is to create meaningful activities for tenants that benefit their employability, skills, careers, and physical and mental wellbeing. These ‘activity interventions’ are used as a vehicle to create social value. However, it is unclear what sort of impact these interventions have, and how they affect housing companies’ financial value. This paper investigates: (1) Swedish housing companies’ initiatives to provide meaningful ‘activity interventions’ for tenants; (2) what value these interventions create; and (3) how social value creation relates to financial value. Observations and interviews (n = 23) with Swedish housing companies are mapped onto a social value creation framework. The findings reveal several types of employment, educational and leisure activities that have been created for tenants, and the areas in which these initiatives create the most social value. Social value creation is often used as risk management to mitigate issues related to criminality, welfare-dependent tenants and decreased property values.

 • 39.
  Tuncer, Sylvaine
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Robotik, perception och lärande, RPL.
  Gillet, Sarah
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Robotik, perception och lärande, RPL.
  Leite, Iolanda
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Robotik, perception och lärande, RPL.
  Robot-Mediated Inclusive Processes in Groups of Children: From Gaze Aversion to Mutual Smiling Gaze2022Inngår i: Frontiers in Robotics and AI, E-ISSN 2296-9144, Vol. 9, artikkel-id 729146Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Our work is motivated by the idea that social robots can help inclusive processes in groups of children, focusing on the case of children who have newly arrived from a foreign country and their peers at school. Building on an initial study where we tested different robot behaviours and recorded children's interactions mediated by a robot in a game, we present in this paper the findings from a subsequent analysis of the same video data drawing from ethnomethodology and conversation analysis. We describe how this approach differs from predominantly quantitative video analysis in HRI; how mutual gaze appeared as a challenging interactional accomplishment between unacquainted children, and why we focused on this phenomenon. We identify two situations and trajectories in which children make eye contact: asking for or giving instructions, and sharing an emotional reaction. Based on detailed analyses of a selection of extracts in the empirical section, we describe patterns and discuss the links between the different situations and trajectories, and relationship building. Our findings inform HRI and robot design by identifying complex interactional accomplishments between two children, as well as group dynamics which support these interactions. We argue that social robots should be able to perceive such phenomena in order to better support inclusion of outgroup children. Lastly, by explaining how we combined approaches and showing how they build on each other, we also hope to demonstrate the value of interdisciplinary research, and encourage it.

 • 40.
  Winberg, Fredrik
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Människa-datorinteraktion, MDI.
  Contextualizing Accessibility: Interaction for Blind Computer Users2008Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Computer usage today is predominantly based on graphical interaction, where the visual presentation of information is essential both for input (hand-eye coordination when using a computer mouse), and output (seeing the information on a computer screen). This can create difficulties for blind computer users, both at an individual level when interacting with a computer, and also when collaborating with other computer users.

  The work presented in this thesis has investigated interaction for blind computer users in three stages. First investigating access to information by making studies on an interactive audio-only game, drawing conclusions about auditory direct manipulation and auditory interface design. Second studying collaboration between blind and sighted computer users in two different contexts, leading to questioning of commonly expressed design principles regarding access to collaboration. Finally studying accessibility in a working environment, finding out how technology, the assistive device used by the blind person, communication with others and professional knowledge interplayed to create an accessible work environment.

  Based on these empirical studies, the main conclusion from this work is a proposal of a research perspective, Assistive interfaces as cooperative interfaces. Here, the context where the interface is going to be used is in focus, and cooperative and social dimensions of interaction are acknowledged and highlighted. The design and analysis of assistive devices should be highly sensitive to the socio-interactional environment, and not just focusing on the single individual using an assistive device.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Winberg, Fredrik
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Människa-datorinteraktion, MDI.
  Supporting Cross-Modal Collaboration: Adding a Social Dimension to Accessibility2006Inngår i: Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, E-ISSN 1611-3349, Vol. 4129, s. 102-110Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents a study of cross-modal collaboration, where blind and sighted persons collaboratively solve two different tasks using a prototype that has one auditory and one graphical interface. The results shows the importance of context and the design of tasks for the accessibility of cross-modal collaborative settings, as well as the importance of supporting the participation in a working division of labour.

 • 42.
  Winberg, Fredrik
  et al.
  KTH, Tidigare Institutioner (före 2005), Numerisk analys och datalogi, NADA. KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Centrum för användarorienterad IT-Design, CID.
  Bowers, John
  KTH, Tidigare Institutioner (före 2005), Numerisk analys och datalogi, NADA. KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Centrum för användarorienterad IT-Design, CID.
  Assembling the Senses: Towards the Design of Cooperative Interfaces for Visually Impaired Users2004Inngår i: Proceedings of the 2004 ACM conference on Computer supported cooperative work (CSCW 2004), 2004, s. 332-341Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The needs of blind and visually impaired users are seriously under-investigated in CSCW. We review work on assistive interfaces especially concerning how collaboration between sighted and blind users across different modalities might be supported. To examine commonly expressed design principles, we present a study where blind and sighted persons play a game to which the former has an auditory interface, the latter a visual one. Interaction analyses are presented highlighting features of interface design, talk and gesture which are important to the participants’ abilities to collaborate. Informed by these analyses, we reconsider design principles for cooperative interfaces for the blind.

 • 43.
  Winberg, Fredrik
  et al.
  KTH, Tidigare Institutioner (före 2005), Numerisk analys och datalogi, NADA. KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Centrum för användarorienterad IT-Design, CID.
  Hellström, Sten-Olof
  Department of Music, City University, London.
  Qualitative Aspects of Auditory Direct Manipulation: A Case Study of the Towers of Hanoi2001Inngår i: Proceedings of the 7th International Conference on Auditory Display (ICAD 2001), 2001, s. 16-20Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents the results from a qualitative case study of an auditory version of the game Towers of Hanoi. The goal of this study was to explore qualitative aspects of auditory direct manipulation and the subjective experience from playing the game. The results show that it is important to provide a way of focusing in the auditory space. Articulatory directness was also an important issue and feedback should support the movement of the objects in the auditory space.

 • 44.
  Winberg, Fredrik
  et al.
  KTH, Tidigare Institutioner (före 2005), Numerisk analys och datalogi, NADA. KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Centrum för användarorienterad IT-Design, CID.
  Hellström, Sten-Olof
  KTH, Tidigare Institutioner (före 2005), Numerisk analys och datalogi, NADA. KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Centrum för användarorienterad IT-Design, CID.
  The quest for auditory direct manipulation: the sonified Towers of Hanoi2000Inngår i: Proceedings of the 3rd International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies (ICDVRAT 2000) / [ed] P. Sharkey, A. Cesarani, L. Pugnetti, & A. Rizzo, 2000, s. 75-81Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents a study of an auditory version of the game Towers of Hanoi. The goal of this study was to investigate the nature of continuos presentation and what this could mean when implementing auditory direct manipulation. We also wanted to find out if it was possible to make an auditory interface that met the requirements of a direct manipulation interface. The results showed that it was indeed possible to implement auditory direct manipulation, but using Towers of Hanoi as the underlying model restricted the possibilities of scaling the auditory space. The results also showed that having a limited set of objects, the nature of continuos presentation was not as important as how to interact with the auditory space.

 • 45.
  Östlund, Britt
  et al.
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Medicinteknik och hälsosystem, Teknisk vårdvetenskap.
  Frennert, Susanne
  How have user representations been sustained and recreated in the design of technologies between 1960 and 2018?2020Inngår i: Socio-Gerontechnology – Interdisciplinary critical studies of age and technology. / [ed] Peine Alexander, Marshall Barbara, Neven, L, Routledge, 2020Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 46.
  Östlund, Britt
  et al.
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Medicinteknik och hälsosystem, Teknisk vårdvetenskap.
  Håkansson, Ulla
  Design och Diakoni2007Inngår i: Svensk Kyrkotidning, Vol. 103, nr 34-35, s. 415-417Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
1 - 46 of 46
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf