Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 20 av 20
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bradley, Karin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Fauré, Eléonore
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Fuehrer, Paul
  Gunnarsson Östling, Ulrika
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Hagbert, Pernilla
  Hornborg, Alf
  Isaksson, Karolina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö.
  Malmqvist, Tove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Svenfelt, Åsa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Öhlund, Erika
  Därför är ekonomisk tillväxt en risk2016Ingår i: Dagens samhälle, ISSN 1652-6511, artikel-id 9 marsArtikel, forskningsöversikt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 2.
  Fauré, Eléonore
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Sharing the doughnut: Exploring sustainable and just futures2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  När de negativa miljötrenderna av t.ex. ökad koncentration av växthusgaser eller förlust av biologisk mångfald fortsätter trots flertalet internationella samtal och toppmöten om behovet av att radikalt minska dem, är det viktigt att diskutera alternativa framtider för att styra om samhället i en mer hållbar och rättvis riktning.

   Det övergripande målet med den här avhandlingen är att utveckla framtidsscenarier och undersöka hur hållbara och rättvisa framtider i Sverige skulle kunna se ut.

   Resultat för den nuvarande miljöpåverkan från svensk konsumtion i Sverige och utomlands presenteras genom åtta indikatorer för utsläpp av växthusgaser och andra utsläpp till luft samt för resursanvändning som visar var i världen utsläppen eller resursanvändningen sker och för vilka produktgrupper. Detta ger en utgångspunkt för var Sverige står idag vad gäller dessa miljöutmaningar.

   Då radikala minskningar av Sveriges miljöpåverkan behövs, undersöks sedan alternativa framtider som kan utmana nuvarande ohållbara trender genom utvecklingen av fyra framtidsbilder för Sverige, år 2050. Dessa så-kallade backcasting eller långsiktiga transformativa scenarier måste alla uppfylla fyra hållbarhetsmål: två miljömål och två sociala mål. Dessutom förutsätter inte scenarierna en fortsatt BNP-tillväxt. De belyser olika strategier för att nå de fyra valda hållbarhetsmålen.

   Sådana strategier kan emellertid ha olika konsekvenser både för de fyra valda målen men också för andra hållbarhetsaspekter och för olika grupper i samhället. Därför måste de utvärderas gentemot flera hållbarhetsmål. Befintliga metoder för att utvärdera framtida scenarier diskuteras i denna avhandling samt behovet av att utveckla nya metoder för att omfatta alla relevanta hållbarhetsaspekter.

  En kombination av metoder och data tillämpas för att utvärdera vad det skulle innebära, när det gäller minskad varukonsumtion och förändrade konsumtionsmönster i Sverige, om scenarierna skulle uppfylla ett klimatmål för svensk konsumtion i linje med den i det globala Parisavtalet föreslagna ambition att begränsa den globala uppvärmningen till maximum 1,5°C som också understryks i senaste IPPC rapport (IPCC 2018).

   Denna avhandling betonar behovet av att klargöra de antaganden som görs när man formulerar mål, t.ex. om ett perspektiv på intergenerationell rättvisa (dvs. rättvisa mellan olika generationer) och intragenerationell rättvisa (inom den nuvarande generationen) har beaktats. Den belyser också behovet av att identifiera och diskutera potentiella målkonflikter som nödvändigtvis uppstår när man överväger flera hållbarhetsmål samtidigt, oavsett om de kan undvikas eller innebär potentiella kompromisser. Dessa kompromisser måste lyftas fram. Den här avhandlingen understryker även vikten av att synliggöra de antaganden och underliggande värderingar som är inbäddade i bedömningsmetoder. Syftet med att lyfta fram målkonflikter, värderingar eller implicita antaganden är inte att komma överens utan snarare att se till att beslut fattas på ett transparent och medvetet sätt.

  Detta innebär att gå från en första nivå och en ganska vag definition av begreppet hållbarhet som alla är överens om men som inte ger någon konkret och praktisk vägledning till en annan nivå där konflikter uppstår och värderingar skiljer sig åt.

 • 3.
  Fauré, Eléonore
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Sustainability goals combining social and environmental aspects2016Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Utsläpp av växthusgaser (GHG) och andra miljöproblem, såsom förlust av biologisk mångfald, markanvändning och övergödning av sötvatten och marina kustekosystem, är stora utmaningar för mänskligheten. De planetära gränser för dessa områden har redan överskridits. Av de 16 svenska miljömålen för 2020, vars syfte är att lösa dessa ödesfrågor, bedöms bara ett – "Ett skyddande ozonskikt" – uppnås i tid. Vad gäller sociala mål på global nivå fram till 2015 – FN:s Milleniemål – har visserligen betydande framsteg gjorts på en del områden, t.ex. jämställdhet i utbildningen, men utfallet skiljer sig mellan länder och inom länder med avseende på socioekonomisk grupp och kön.

  Denna avhandling undersöker hur man kan ta hänsyn till både miljömässiga och sociala hållbarhetsmål som ska användas i framtidsscenarier eller som underlag till beslutsfattande.

  I artikel I väljs fyra hållbarhetsmål i en tvärvetenskaplig process. Målen ska uppfyllas 2050 i s.k. normativa framtidsscenarier (backcasting) för Sverige i en kontext av nedväxt eller låg tillväxt. De två första målen handlar om klimatförändringar och markanvändningsfrågor. De två andra är sociala mål och omfattar delaktighet och inflytande i samhället samt tillgång till resurser och fördelning av dessa. För att uppnå de valda miljömålen, kommer drastiska minskningar av växthusgasutsläpp (GHG) och markanvändning att behövas, jämfört med dagens situation. Båda de sociala målen är inom räckhåll i dag, även om graden av uppfyllelse skiljer sig mellan olika grupper i samhället.

  I artikel II genomförs en kvalitativ dokumentanalys för att samla information om befintliga och föreslagna klimat- och energimål på global, nationell och lokal nivå. Vi letar också efter rättviseperspektiv i befintliga klimat- och energimål samt förslag till sådana perspektiv i föreslagna mål i den vetenskapliga litteraturen liksom i rapporter från miljöorganisationer. En slutsats är att rättvisa inte är uttryckligen formulerat i befintliga klimat- och energimål. Vi använder en teoretisk ram för social rättvisa som skiljer mellan vem som ger och får det som fördelas, vad som fördelas (rättvisevaluta) och hur det fördelas (distributionsprinciper). Utifrån vår analys fann vi att en egalitär princip används för de flesta föreslagna målen, exempelvis för globala mål om utsläpp av växthusgaser per capita. Samtliga av de granskade målen omfattar endast rättvisa mellan människor och exkluderar därmed andra levande varelser.

  I artikel III analyserar vi hur fyra olika backcastingscenarier för markanvändning i ett svenskt sammanhang år 2060 påverkar andra hållbarhetsmål när ett klimatmål om noll CO2-utsläpp är uppfyllt. Med hjälp av en matris gör vi en målkonfliktanalys med de övriga svenska miljömålen, jämställdhetsmål och mål för folkhälsan med dess 11 tillhörande målområden. Analysen visar att de potentiella målkonflikterna är fler i scenarier utan globalt klimatavtal. Detta beror främst på att vissa miljöfrågor måste behandlas på global nivå, samt att minskningen i miljöpåverkan kommer att bero på åtgärder som inte bara vidtagits i Sverige utan också globalt.

  Utifrån dessa tre artiklar diskuterar jag sedan olika aspekter som måste beaktas vid fastställandet av mål. Eftersom hållbarhetsmål är långsiktiga och kännetecknas av en hel del osäkerhet diskuterar jag behovet av att sätta upp "försiktigt utopiska mål" (cautiously utopian goals), det vill säga mål som kan vara omöjliga att uppnå, men möjliga att närma sig. Sådana mål kan få till stånd de djupgående förändringar som krävs för en hållbar och rättvis framtid samtidigt som de är acceptabla för de intressenter som berörs. Mål är ofta otydliga vad gäller vad som ingår eller inte. Vad gäller klimatmålen, exempelvis, är det ofta otydligt huruvida utsläpp från handel är inkluderade eller ej och vilket referensår en viss utsläppsminskning baseras på. Sådana avgränsningar bör synliggöras och helst diskuteras med avseende på hur de kan påverka till exempel andra länders utsläppsminskningar. Det finns också ett behov att skilja mål från medel för att uppnå målen, eftersom det gör det möjligt att formulera mål som kan uppnås på olika sätt. Ekonomisk tillväxt ses ofta som ett mål i sig, såsom i FN:s nya hållbarhetsmål (SDGs). Tillväxt borde dock betraktas som ett rent verktyg för att uppnå egentliga mål rörande, exempelvis, välbefinnande. Mål är också normativa och återspeglar både olika kulturella och etiska perspektiv på vad en god hälso- och sjukvård eller bostadsstandard bör vara. De underliggande värdena bör därför också synliggöras och ifrågasättas. Både inter- och intragenerationella rättviseperspektiv bör göras mer konkreta och tydliga så att sådana frågor kan följas upp. En bra start kan vara att förutom ett territoriellt perspektiv börja använda ett konsumtionsperspektiv vid upprättandet av klimat-eller markanvändningsmål, då effekten av vår konsumtion på andra länders miljö och hälsa har ökat under de senaste årtiondena.

 • 4.
  Fauré, Eléonore
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Arushanyan, Yevgeniya
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Ekener, Elisabeth
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Miliutenko, Sofiia
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Methods for assessing future scenarios from a sustainability perspective2017Ingår i: European Journal of Futures Research, ISSN 2195-4194, E-ISSN 2195-2248, Vol. 5, nr 1, artikel-id UNSP 17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Future scenarios are often used to address long-term challenges characterised by uncertainty and complexity, as they can help explore different alternative future pathways. Scenarios can therefore be a useful tool to support policy and guide action towards sustainability. But what sustainability aspects are put forward in scenarios and how are they assessed? This paper aims to explore how to assess future scenarios, categorised according to Borjeson et al. (Futures 38: 723-739, 2006) i.e. predictive, explorative and normative scenarios. By conducting a literature review and a document analysis, we map tools and methods that are currently used to assess environmental and social sustainability aspects in scenarios. We also draw on experiences from methods for impact assessments of Swedish municipal comprehensive plans, which can be considered as future scenarios. We identify whether some sustainability aspects are less recurrent than others in the reviewed assessments or even left out. We find that there is no single tool that can be used to assess scenarios. Some quantitative tools based on databases may be more suitable for assessing scenarios within a shorter time horizon, whereas qualitative assessment methods might better fit the purpose of long-term transformative scenarios. We also find that assessment frameworks may be useful to guide the assessment, as to what its intended purpose is and which sustainability aspects to include. Finally we discuss whether further assessment tools are needed in order to include a wider array of potential environmental or social consequences of the content of scenarios.

 • 5.
  Fauré, Eléonore
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Dawkins, Elena
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Stockholm Environment Institute, Box 24218, Stockholm, 10451, Sweden.
  Wood, Richard
  NTNU, Dept Energy & Proc Engn, Program Ind Ecol, Trondheim, Norway..
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Palm, Viveka
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Stat Sweden, Dept Reg & Environm, SCB, Box 24300, S-10451 Stockholm, Sweden..
  Persson, Linn
  Stockholm Environm Inst, Box 24218, S-10451 Stockholm, Sweden..
  Schmidt, Sarah
  NTNU, Dept Energy & Proc Engn, Program Ind Ecol, Trondheim, Norway..
  Environmental pressure from Swedish consumption - The largest contributing producer countries, products and services2019Ingår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 231, s. 698-713Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to produce goods and services that are consumed in Sweden, natural resources are extracted and pollutants are emitted in many other countries. This paper presents an analysis of the goods and services consumed in Sweden that cause the largest environmental pressures in terms of resource use and emissions, identifying in which countries or regions these pressures occur. The results have been calculated using a hybrid model developed in the PRINCE project combining the multi-regional input-output database EXIOBASE with data from the Swedish economic and environmental accounts. The following environmental pressures are analysed: Use of Land, Water and Material resources, Emissions of Greenhouse gases (GHG), Sulphur dioxides (SO2), Nitrogen oxides (NOx), and Particulate Matters (PM 2.5 and 10). The product groups are those goods and services bought for private or public consumption and capital investments, as listed in the Swedish economic accounts. The results show that Sweden is a net importer of all embodied environmental pressures, except for land use and material use. The most important product groups across environmental pressures are construction, food products and direct emissions from households (except for sulphur dioxide emissions and material use for the latter). Other product groups that are found to have environmental pressures across several indicators are wholesale and retail services, architecture and engineering, dwellings, motor vehicles and machinery and equipment. However, for the three natural resource pressures Use of Water, Land and Material resources, agricultural products are a relatively important product group along with products from forestry for the last two indicators. A considerable proportion of the environmental pressure occurs in Sweden, but when comparing those of domestic origin and that occurring internationally, the majority of all pressures for Swedish consumption occur abroad (except for land use). Other countries stand out as particularly important as origins of pressure for Swedish consumption, most notably China, which is among the top five countries for emissions to air, as well as blue water and material use. Other highly relevant countries or regions are Rest of Asia and Pacific (i.e. Asia and Pacific except Indonesia, Taiwan, Australia, India, South Korea, China and Japan), Russia, Germany as well as Denmark and Spain for certain product groups and environmental pressure combinations. This pattern of geographically spread pressures caused by Swedish consumption indicates the need for addressing the pressures at various levels of collaboration: national, within the European Union, bilateral and international.

 • 6.
  Fauré, Eléonore
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Dawkins, Elena
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier. Stockholm Environment Institute.
  Wood, Richard
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Palm, Viveka
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Persson, Linn
  Schmidt, Sarah
  Environmental pressure from Swedish consumption – The largest contributing producer countries, products and servicesManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In order to produce goods and services that are consumed in Sweden, natural resources are extracted and pollutants are emitted in many other countries. This paper presents an analysis of the goods and services consumed in Sweden that cause the largest environmental pressures in terms of resource use and emissions, identifying in which countries or regions these pressures occur. The results have been calculated using a hybrid model developed in the PRINCE project combining the multi-regional input-output database EXIOBASE with data from the Swedish economic and environmental accounts. The following environmental pressures are analysed: Use of Land, Water and Material resources, Emissions of Greenhouse gases (GHG), Sulphur dioxides (SO2), Nitrogen oxides (NOx), and Particulate Matters (PM 2.5 and 10). The product groups are those goods and services bought for private or public consumption and capital investments, as listed in the Swedish economic accounts. The results show that Sweden is a net importer of all embodied environmental pressures, except for land use and material use. The most important product groups across environmental pressures are construction, food products and direct emissions from households (except for sulphur dioxide emissions and material use for the latter). Other product groups that are found to have environmental pressures across several indicators are wholesale and retail services, architecture and engineering, dwellings, motor vehicles and machinery and equipment. However, for the three natural resource pressures Use of Water, Land and Material resources, agricultural products are a relatively important product group along with products from forestry for the last two indicators. A considerable proportion of the environmental pressure occurs in Sweden, but when comparing those of domestic origin and that occurring internationally, the majority of all pressures for Swedish consumption occur abroad (except for land use). Other countries stand out as particularly important as origins of pressure for Swedish consumption, most notably China, which is among the top five countries for emissions to air, as well as blue water and material use. Other highly relevant countries or regions are Rest of Asia and Pacific (i.e. Asia and Pacific except Indonesia, Taiwan, Australia, India, South Korea, China and Japan), Russia, Germany as well as Denmark and Spain for certain product groups and environmental pressure combinations. This pattern of geographically spread pressures caused by Swedish consumption indicates the need for addressing the pressures at various levels of collaboration: national, within the European Union, bilateral and international.

 • 7.
  Fauré, Eléonore
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Gunnarsson-Östling, Ulrika
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Four low-carbon futures for a Swedish society beyond GDP growth2019Ingår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 236, artikel-id UNSP 117595Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes how different backcasting scenarios for developments beyond traditional GDP growth 2050, in Sweden may fulfil a climate goal corresponding to keeping global warming to a maximum 1.5 degrees C with 50% likelihood. This corresponds to a 92% decrease of greenhouse gas emissions from Swedish consumption from today's level. The four scenarios illustrate different strategies: 1) collaborative economy, 2) local self-sufficiency, 3) automation for quality of life and 4) circular economy in the welfare state. The aim is to further hone and quantify the scenario narratives with a focus on greenhouse gas emissions occurring as a result of Swedish consumption, both private and public. The results show that the climate target can be met in all scenarios but this requires radical sector-specific as well as general changes, including decarbonisation, technology development, increased efficiencies, innovative practices and reduced demand. The mix of these strategies varies for different sectors and different scenarios, but all are needed to reach the climate goals. As we assume that Sweden is fossil-free 2050, particular areas of attention are diets, travel, emission intensities in other countries and the level of imports. Potential implications for other environmental goals, land use and biodiversity as well as the potential magnitude of negative emissions technologies, although uncertain and limited, that could offset some additional greenhouse gas emissions are discussed.

 • 8.
  Fauré, Eléonore
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Gunnarsson-Östling, Ulrika
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Low-carbon futures for a Swedish society beyond GDP growthManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper describes how different backcasting scenarios for developments beyond traditional GDP growth 2050,  in Sweden may fulfill a climate goal corresponding to keeping global warming to a maximum 1.5 degrees with 50% likelihood. This corresponds to  a 92% decrease of GHG emissions from Swedish consumption from today’s level. The four scenarios illustrate different strategies: 1) collaborative economy, 2) local self-sufficiency, 3) automation for quality of life and 4) circular economy in the welfare state. The aim is to further precise and quantify the scenario narratives with a focus on GHG emissions occurring as a result of Swedish consumption, both private and public. Preliminary results show that, as we assume that Sweden is fossil-free 2050, particular areas of attention are diets, air travel, emission intensities in other countries and the level of imports.. Potential implications for other environmental goals are discussed.

 • 9.
  Fauré, Eléonore
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Palm, Viveka
  SCB, Department for Regions and environment, Statistics Sweden.
  Persson, Linn
  Stockholm Environment Institute.
  Schmidt, Sarah
  NTNU, Program for Industrial Ecology, Department of Energy and Process Engineering, Trondheim, Norway.
  Wood, Richard
  NTNU, Program for Industrial Ecology, Department of Energy and Process Engineering, Trondheim, Norway.
  Environmental pressure from Swedish consumption: - the largest contributing producer countries, products and servicesManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In order to produce goods and services that are consumed in Sweden, natural resources are extracted and pollutants are emitted in many other countries. This paper presents an analysis of which products and services cause the largest environmental pressures in terms of resource use and emissions and in which countries or regions these pressures occur. The results have been calculated using a hybrid model developed in the PRINCE project combining the multi-regional input-output database Exiobase with data from the Swedish economic and environmental accounts. The following environmental pressures are analysed: Use of Land, Water and Material resources, Emissions of Greenhouse gases (GHG), Sulphur dioxides (SO2), Nitrogen oxides (NOx), and Particulate Matters (PM 2.5 and 10). The product groups include a range of goods and services bought for private or public consumption and investments. The results show that Sweden is a net importer of all embodied environmental pressures, except for land use and material use. The most important product groups across environmental pressures are construction, food products and direct emissions from households (except for sulphur dioxide emissions and material use for the latter). Other recurrent product groups across several indicators are wholesale and retail services, architecture and engineering, dwellings, motor vehicles and machinery and equipment. However, for the three natural resource pressures Use of Water, Land and Material resources, agricultural products are a relatively important product group along with products from forestry for the last two indicators. The environmental pressures occur to a large degree in Sweden but also some other countries stand out as particularly important. One significant country is China, which is among the top ten countries for all indicators. Other highly relevant countries or regions are Rest of Asia and Pacific, Russia, Denmark, Germany and Spain. This variation indicates the need to work on policies at various levels: national, EU, bilateral and international.

 • 10.
  Fauré, Eléonore
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Svenfelt, Åsa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Hornborg, Alf
  Four sustainability goals in a Swedish low-growth/degrowth contextManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Continual environmental degradation and an unfair distribution of environmental burdens and benefits are two great challenges for humanity.

  Economic growth is often taken for granted when planning for the future.  However, it is often argued that maintaining economic growth is in conflict with keeping human activities adjusted to ecological boundaries and finite resources, at least for the more-developed countries.  With this paper we present sustainability goals for building and planning in Sweden 2050 in a context of limited or even negative economic growth. The sustainability goals should ensure that all groups in society have sufficient resources and a good life within planetary boundaries. The goals are set at a national level but in a global context. We select four goals, two environmental goals related to climate change and land use and two social goals, related to welfare and participation. Our results show that achieving the sustainability goals, especially for land use and climate, will require significant reductions of Sweden's greenhouse gas (GHG) emissions and land use compared to today's level. Regarding the social goals, these are in many aspects reasonably well fulfilled in Sweden today although many challenges remain in order to ensure similar opportunities for all Swedish residents. The main challenge, however, is to ensure that these goals are fulfilled even within environmental limits and if economic growth should halt or become negative.

   

   

  Key words: Sustainability goals; Degrowth; Environmental Justice; Futures studies.

 • 11.
  Fauré, Eléonore
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Svenfelt, Åsa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Hornborg, Alf
  Lund University, Department of Human Geography and the Human Ecology Division.
  Four Sustainability Goals in a Swedish Low-Growth/Degrowth Context2016Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 8, nr 1080Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Continual environmental degradation and an unfair distribution of environmental burdens and benefits are two great challenges for humanity. Economic growth is often taken for granted when planning for the future. However, it is often argued that maintaining economic growth conflicts with keeping human activities adjusted to ecological boundaries and finite resources, at least for the more-developed countries. With this paper, we present sustainability goals for building and planning in Sweden to be achieved by 2050 in a context of limited or even negative economic growth. These goals should ensure that all groups in society have sufficient resources and a good life within planetary boundaries. We select four goals in a participatory process: two environmental goals related to climate change and land use and two social goals related to welfare and participation. Our results show that achieving the environmental goals will require significant reductions of Sweden’s greenhouse gas (GHG) emissions and land use compared to today’s levels. Regarding the social goals, these are, in many aspects, reasonably well fulfilled in Sweden today, although disparities remain between groups of citizens. The main challenge, however, is to ensure that these goals are fulfilled even within environmental limits and if economic growth should halt.

 • 12. Malmaeus, Mikael
  et al.
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Sundkvist, Åsa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Bradley, Karin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Calmer, Åsa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Fauré, Eléonore
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Fuehrer, Paul
  Hagbert, Pernilla
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Hornborg, Alf
  Isaksson, Karolina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Malmqvist, Tove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Nyblom, Åsa
  Skånberg, Kristian
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Ölund, Erika
  Riskabelt att tro att tillväxt ska lösa våra problem.2018Ingår i: Svenska Dagbladet, artikel-id 28 novemberArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 13. Steinbach, Nancy
  et al.
  Palm, Viveka
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Cederberg, Christel
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Persson, Linn
  Persson, Martin
  Berglund, Mårten
  Björk, Ida
  Fauré, Eléonore
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Trimmer, Caspar
  Miljöpåverkan från svensk konsumtion - nya indikatorer för uppföljning.: Slutrapport från forskningsprojektet PRINCE2018Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 14.
  Sundkvist, Åsa
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Höjer, Mattias
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Fauré, Eléonore
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Social Justice Perspectives on Energy And Climate TargetsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Are justice principles discussed and applied when setting energy and climate targets? We review a selection of targets and justice principles that are in use or could be considered in policy and planning. We analyse existing official targets and alternative targets in relation to justice principles and categorise them according to who is the receiver of justice, what is distributed and according to what principle. We find that official targets often lack justice perspectives, and when justice is addressed, it is often vaguely formulated. We conclude that justice perspectives should be applied to climate targets, and formulated in a concrete and explicit manner in order to be scrutinised and discussed, and also implemented in order to achieve justice in transitions towards halted climate change.

 • 15.
  Svenfelt, Åsa
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Alfredsson, Eva
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Aretun, Åsa
  VTI.
  Bradley, Karin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Fauré, Eléonore
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Fuehrer, Paul
  Södertörns Högskola.
  Gunnarsson-Östling, Ulrika
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Hagbert, Pernilla
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Isaksson, Karolina
  VTI.
  Malmaéus, Mikael
  IVL.
  Malmqvist, Tove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Stigson, Peter
  IVL.
  Testversion av scenarier för hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den starka forskningsmiljön “Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande” undersöker vad som skulle kunna hända i det svenska samhället när tillväxt inte ses som ett självändamål, utan målet istället är kvaliteter samhället kan tänkas vilja uppnå. Syftet med denna rapport är att beskriva testversionen av scenarier för Sverige 2050. Scenarierna är kvalitativa och ska skapa underlag för fortsatt utveckling, diskussioner och analys. Scenarierna är så kallade normativa backcasting-scenarier vilket innebär att de visar på framtida tillstånd där fyra hållbarhetsmål (klimat, markanvändning, delaktighet och försörjningstrygghet) ska uppfyllas. Inriktningen på de fyra scenarier är 1) kollaborativ ekonomi, 2) lokal självförsörjning, 3) automatisering för livskvalitet, och 4) cirkulär ekonomi i välfärdsstaten. Scenarierna presenteras som beskrivningar av framtiden i Sverige och med en kort beskrivning av den globala utvecklingen och utvecklingen i Sverige som kan förklara scenariots antaganden. Mycket arbete återstår. Till exempel ska scenarierna presenteras och diskuteras i flera forum det kommande året och återkoppling från diskussionerna ska arbetas in i en ny version av scenarierna. Ekonomiska modelleringar av scenarierna kommer också att genomföras, och därefter hållbarhetsutvärderingar och fördjupningar av delar av scenarierna

 • 16.
  Svenfelt, Åsa
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Alfredsson, Eva
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Bradley, Karin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Fauré, Eléonore
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Fuehrer, Paul
  Södertörn Univ, Sch Social Sci, Huddinge, Sweden..
  Gunnarsson-Östling, Ulrika
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier. KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Isaksson, Karolina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier. KTH Royal Inst Technol, Dept Urban Planning & Environm, Div Urban & Reg Studies, SE-10044 Stockholm, Sweden.;VTI Swedish Natl Rd & Transport Res Inst, MAP Unit, SE-10215 Stockholm, Sweden..
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environm Res Inst, Stockholm, Sweden..
  Malmqvist, Tove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. KTH Royal Inst Technol, Dept Sustainable Dev Environm Sci & Engn, SE-10044 Stockholm, Sweden..
  Skånberg, Kristian
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier. KTH Royal Inst Technol, Dept Sustainable Dev Environm Sci & Engn, SE-10044 Stockholm, Sweden..
  Stigson, Peter
  IVL Swedish Environm Res Inst, Stockholm, Sweden.;PE, Stockholm, Sweden..
  Aretun, Asa
  VTI Swedish Natl Rd & Transport Res Inst, MAP Unit, SE-10215 Stockholm, Sweden..
  Buhr, Katarina
  IVL Swedish Environm Res Inst, Stockholm, Sweden.;Swedish Res Council Formas, Stockholm, Sweden..
  Hagbert, Pernilla
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Ohlund, Erika
  Sodertorn Univ, Sch Nat Sci Technol & Environm Studies, SE-14189 Huddinge, Sweden..
  Scenarios for sustainable futures beyond GDP growth 20502019Ingår i: Futures: The journal of policy, planning and futures studies, ISSN 0016-3287, E-ISSN 1873-6378, Vol. 111, s. 1-14Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The idea of continued economic growth is increasingly questioned and critically analysed on the basis of its potential negative sustainability impact. Along with the critique, visions and strategies for alternative systems need also be brought onto the agenda. The aim of this paper is to present the qualitative content of scenarios that explore sustainability strategies for the Swedish society when economic growth is not seen as an end in itself, and instead the objective is other values/targets that society might wish to achieve. Multi-target backcasting scenarios are developed that illustrate future states in which four sustainability targets (climate, land use, participation, and resource security) are to be attained. The focus of these four scenarios is: 1) a Collaborative economy, 2) Local self-sufficiency, 3) Automation for quality of life, and 4) Circular economy in the welfare state. In the paper, we also present the process of the development of the scenarios, and feedback from stakeholders. Although the focus is on Sweden, the process and scenarios may also be relevant for other similar countries. The scenarios are discussed in terms of their relevance and their purpose, the fulfilment of the sustainability targets, and the multi-target approach.

 • 17.
  Svenfelt, Åsa
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Alfredsson, Eva
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Bradley, Karin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Fauré, Eléonore
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Fuehrer, Paul
  Södertörn Högskola.
  Gunnarsson-Östling, Ulrika
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Malmqvist, Tove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Aretun, Åsa
  VTI.
  Buhr, Katarina
  IVL, Svenska Miljöinstitutet.
  Hagbert, Pernilla
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Isaksson, Karolina
  VTI.
  Öhlund, Erika
  Södertörn University.
  Skånberg, Kristian
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Stigson, Peter
  IVL, Svenska Miljöinstitutet.
  Scenarios for sustainable futures beyond GDP growth 2050Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The idea of continued economic growth is increasingly questioned and critically analysed on the basis of its potential negative sustainability impact. Along with the critique, visions and strategies for alternative systems need also be brought onto the agenda. The aim of this paper is to present the qualitative content of scenarios that explore sustainability strategies for Swedish society when economic growth is not seen as an end in itself, and the goal is instead other values/goals that society might wish to achieve. Multi-target backcasting scenarios are developed, that illustrate future states in which four sustainability targets (climate, land use, participation and resource security) are to be attained. The focus of the four scenarios is: 1) collaborative economy, 2) local self-sufficiency, 3) automation for quality of life, and 4) circular economy in the welfare state. In the paper, we also present the process of the development of the scenarios and feedback from stakeholders. Although the focus is on Sweden, the process and scenarios should also be relevant for other similar countries. The scenarios are discussed in terms of their relevance and their purpose, the fulfilment of the sustainability goals and the multi-target approach.

 • 18.
  Svenfelt, Åsa
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Edvardsson Björnberg, Karin
  Filosofi och historia, KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Fauré, Eléonore
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Milestad, Rebecka
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Potential goal conflicts related to climate change mitigation strategies generated through backcasting scenariosManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In planning for mitigating future climate change, different options and strategies have to be considered. Scenarios are a useful strategy for exploring such options, particularly in collaboration with stakeholders. However, measures generated through scenarios that are opted for achieving one particular target, such as mitigation, can have important implications for the achievability of other goals and policies. When the implementation of a measure makes it more difficult to fulfil some other goal that the decision maker aims to achieve, a conflict arises between these goals. To this date, scenarios presenting/suggesting options for attaining mitigation targets deal mostly with illustrations of future states in which the targets are fulfilled, and/or measures and changes for achieving these targets. Conflicts that scenario generated measures and changes could impose on other policy goals have not been analysed and neither have synergies between goals. The purpose of this paper is to identify potential goal conflicts and synergies as potential consequences of four future scenarios assuming zero CO2 emissions 2060, and discuss strategies for dealing with such conflicts. The scenarios were developed for rural land use in Sweden, and an analysis of potential goal conflicts, with relevance for Swedish climate change mitigation processes was made. We have focused on the Swedish environmental goals. We present the analysis of goal conflicts and synergies that could arise in the context of climate change mitigation, we discuss potential strategies for addressing them, and we point at research needs that have to be addressed if we are to better understand how to produce scenarios that can inform climate change mitigation policies, but with less risk of imposing on other policy goals. 

 • 19.
  Svenfelt, Åsa
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Höjer, Mattias
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC.
  Fauré, Eléonore
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Social justice perspectives on energy and climate targetsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper aims to explore what kind of justice principles are discussed and applied on energy and climate targets in different contexts and on different scales.  We achieve the aim by reviewing a selection of energy and climate targets as well as allocation principles that are in use or could be considered in energy and climate policy and planning.  We include examples of targets in official documents at different geographical and institutional levels, as well as targets promoted by NGOs and research publications. On local and regional levels the focus is on Sweden. Examples of justice principles were sought for in the same literature and documents, and additional perspectives were found in scientific literature. The justice approaches were analysed and categorised in accordance with theoretical perspectives of justice, regarding who is the receiver, what is distributed and according to what principle. Based on our review, we found that the official climate and energy targets did not to any great extent include or consider justice perspectives, particularly not on sub EU levels. Besides, when justice is addressed, it is often vaguely formulated. There are however more concrete suggestions in the scientific literature. We conclude that justice perspectives need to be applied to climate targets, and that the chosen perspectives should be formulated in a concrete and explicit manner. This way they can be scrutinised and discussed, and eventually implemented in order to achieve transformation towards halted climate change that is also just.

 • 20.
  Van der Voorn, Tom
  et al.
  Institute of Environmental Systems ResearchUniversity of OsnabrückOsnabrückGermany.
  Sundkvist, Åsa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Edvardsson Björnberg, Karin
  Filosofi och historia, KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Fauré, Eléonore
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Milestad, Rebecka
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Towards multi-target backcasting approach for robust climate change mitigation strategies: A Swedish case study on an environmental assessment of climate mitigation scenarios.Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the face of climate change, a major challenge for policy makers is to develop robust scenario-based strategies for climate change adaptation and mitigation options. This paper presents a novel approach for environmental assessment of climate change mitigation scenarios. Scenarios, and particularly backcasting scenarios, are often used as a strategy for exploring options and measures for achieving environmental targets, such as climate change mitigation. Measures and options generated through backcasting scenarios are often opted for achieving one particular target and such scenarios are seldom assessed in relation to other environmental aspects. This limits the achievability of other goals and policies. When the implementation of a measure makes it more difficult to fulfil some other goal that the decision maker aims to achieve, a conflict arises between these goals. This paper presents a qualitative environmental assessment of scenarios that identifies conflicts and synergies in regard to a broad range of environmental targets. The method is illustrated in an assessment of four future scenarios assuming zero greenhouse gas emissions 2060 in relation to a variety of environmental aspects, operationalized in policy goals. The scenarios concern rural land use in Sweden, and the goals were the Swedish environmental goals. In this paper potential goal conflicts and synergies that could arise if the strategies and developments in the scenarios were to be realised are analysed. We discuss the assessment and point at research needs that have to be addressed if we are to understand how to better assess

  1

  environmental goal conflicts, and produce scenario outcomes that can inform specific policies, but with less risk of imposing on fulfilment of other policy goals.

1 - 20 av 20
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf