kth.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 70
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Björnsen, Marte
  et al.
  NIBR.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  The Nordic Regional Labour Markets2009In: The Potential Labour Supply in the Nordic Countries / [ed] D. Rauhut & I.R. Edvardsson, Stockholm: Nordregio , 2009Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Blomberg, Gustaf
  et al.
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Ekström, Veronica
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Bidrag och motprestation: En uppföljning av sex stadsdelsområdens aktiveringsprogram för arbetslösa socialbidragstagare2006Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom de flesta av Stockholm stads stadsdelsförvaltningar finns verksamheterdit arbetslösa som ansöker om socialbidrag hänvisas efter attde kontaktat socialtjänsten. De bidragssökande skall sedan under enviss tid delta i daglig verksamhet, så kallade aktiveringsprogram.Syftet med denna studie har varit att beskriva och följa upp arbetet idessa program inom sex stadsdelsförvaltningar. De centrala frågeställningarnai studien är:• Vad säger tidigare svensk respektive utländsk forskning påområdet?• Vilka skillnader och likheter finns mellan de olika stadsdelsområdena?• Hur arbetar man i stadsdelsförvaltningarna med arbetslösa socialbidragstagareoch hur motiverar man sitt arbetssätt?• Vilken syn har personal respektive chefer på verksamheten?• Hur upplever deltagarna i programmen hjälpen de får?• Vad är utfallet för arbetslösa socialbidragstagare som deltagit iaktiveringsprogrammen?För dessa ändamål har fyra enkätundersökningar genomförts och statistikur Stockholms stads register tagits fram och bearbetats.De sex stadsdelsområden som behandlas i studien är Vantör, Skärholmen,Kista, Hässelby-Vällingby, Rinkeby och Spånga-Tensta. Dessastadsdelsområden har i samtliga fall utom Hässelby-Vällingby likheteri form av relativt hög andel utrikes födda, högt bidragstagande,en problematisk arbetsmarknadssituation m.m. i förhållande till genomsnittet 

  i Stockholms stad men skiljer sig också åt. De har, somvisats i studien, till viss del olika utgångslägen, där Rinkeby har den”svåraste” situationen. Jämför man utvecklingen av arbetslöshet ochsocialbidragsstagande över tid i de olika stadsdelsområdena finnerman att den ser ut på samma sätt, d.v.s. kurvorna som beskriver utvecklingenser likadana ut men ligger på olika nivåer. I samtligastadsdelsområden har antalet socialbidragstagare minskat sedan 1998.Men det finns även stora skillnader mellan stadsdelarna inom respektivestadsdelsområde.Verksamheterna för arbetslösa socialbidragstagare som bedrivs av desex stadsdelsförvaltningarna liknar varandra. Alla sex strävar efter attfå sina deltagare ut på arbetsmarknaden alternativt i studier för att nåegenförsörjning. Så skall fullmäktiges mål för minskat bidragstagandeoch ökad sysselsättning i staden förverkligas. Verksamheterna skiljersig åt när det gäller krav, avgränsning av målgrupp, omfattning påverksamheten och val av fokus i arbetet. Samtliga arbetar dock medaktivering via motivationsinsatser, stöd, råd och hjälp med att sökaarbete. I alla verksamheterna ställs krav på aktivt deltagande, mengraden av kontroll och sätt att kontrollera varierar. Bara ett fåtal verksamheterhar satt upp en tidsgräns för aktiveringen. Det går således ide flesta fall att i åtminstone teorin befinna sig i aktivering hur längesom helst som arbetslös socialbidragstagare.Som en del av studien har enkätundersökningar genomförts inom socialtjänstensenheter för ekonomiskt bistånd respektive arbetsmarknad,för att få personalens och chefernas perspektiv på den verksamhetde arbetar inom. Deras inställning sammanfaller i hög grad, enligt våraundersökningar. Det är den arbetslinje som formulerats i måldokumentensom gäller och personalen ser arbetet att motivera deltagarnaatt nå egenförsörjning som centralt. Deltagarnas bristande vilja attbryta sitt bidragstagande ses samtidigt som ett större problem blandpersonalen än bland cheferna.I samtliga sex stadsdelsområden får den som vill ansöka om socialbidragsin första kontakt med socialtjänsten via så kallade mottagningsenheter.I rapporten har en mindre undersökning genomförts för attbland annat se hur stor andel av dem som tar en initial kontakt medmottagningsenheterna som sedan går vidare med sin ansökan. Vår 

  begränsade undersökning visar inget utmärkande hos de individer, enfjärdedel av de sökande, som avbryter sin ansökan direkt under denförsta kontakten med mottagningsenheterna. Då alla utom en som fullföljtsin socialbidragsansökan sedan också beviljats bidrag, verkarpersonalen på mottagningsenheterna vara väl insatta i vilka krav somställs för att klienten till sist ska erhålla försörjningsstöd.Efter inskrivning i aktivitet ställs olika krav på individen, exempelvisnärvaro på en viss plats under en viss tid, ett visst antal sökta jobb pervecka m.m. Det är rimligt att anta att individens motivation att delta iverksamheten och dennes syn på aktiviteten har påverkan på resultatetav aktiveringen. Därför har en enkätundersökning genomförts blanddeltagarna. Undersökningen visar i linje med tidigare forskning attdeltagarna har låga förväntningar på programmens förmåga att ökaderas chanser att få ett arbete. Samtidigt skulle en del delta även omprogrammen vore frivilliga, antagligen på grund av andra upplevdapositiva effekter av deltagandet.En del av socialbidragstagarna kommer att få arbete efter att ha genomgåttaktiveringsprogrammen, men det går inte att dra slutsatsen attenskilda deltagare fått arbete bara för att de lämnar verksamheten. Vidtill exempel studier, föräldraledighet eller flytt till ett annat stadsdelsområdelämnar deltagarna även den aktuella insatsen. För att kunnafölja deltagarna över tiden och se vart de tar vägen har Stockholmsstads egen statistik använts i en uppföljande registerundersökning.Undersökningen visar att knappt 21 % av deltagarna gått till egenförsörjningi form av arbete eller studier efter att ha avslutat sin aktivering.Då vår registerundersökning saknar jämförelsegrupper har det inte gåttatt beräkna några effekter av aktiveringen. Tidigare forskning på områdetär sparsam, i synnerhet i Sverige. Att döma av tidigare utvärderingarav aktivering, framförallt gjorda i USA, visar aktiveringsprograminga tydliga effekter för deltagarnas möjligheter att finna varaktigegenförsörjning. Vad som är en stor respektive god effekt förblir islutändan alltid en politisk fråga.Aktiveringsprogram verkar ha vunnit mycket popularitet runtom ivästvärlden genom sin politiska gångbarhet. De empiriskt belagda 

  resultaten ger inget tydligt stöd för aktiveringsinsatserna. Bidragstagandethar minskat i de sex stadsdelsområden som studerats här mendenna trend är generell för Sverige och inleddes redan innan aktiveringsinsatsernasinförande. Dessutom kostar det att driva aktiveringsprogram.Hur stor roll makrofaktorer som högkonjunktur och socialpolitiskareformer spelar är oklart. Det behövs minst sagt mer forskningpå området.Tidigare arbetsmarknadspolitisk forskning visar att arbetsgivare verkarvara mer positivt inställda till dem som deltagit i statliga arbetsmarknadsåtgärder– särskilt till dem som genomgått AMU – än tillarbetssökande som ”bara” gått arbetslösa. Det kan ses som ett argumentför någon form av aktivering. I framtiden kan den centralt styrdaarbetsmarknadspolitiken förväntas flyta ihop med den lokala. En sådantrend kan redan skönjas såväl i Sverige som utomlands. Det kanleda till att alla arbetssökande inlemmas under det statliga arbetsmarknadspolitiskaansvaret. Det skulle i sin tur kunna innebära merresurser till och högre kvalitet på insatserna för framtida arbetssökandesocialbidragstagare.

 • 3.
  Collin, Lina
  et al.
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  50+ år – en osynlig grupp?2007In: Vägen till arbete: Om Stockholms stads arbete med olika grupper av arbetslösa socialbidragstagare / [ed] Daniel Rauhut, Stockholm: Fou-enheten, Stockholms stad , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 4.
  Dall Schmidt, Torben
  et al.
  University of Southern Denmark.
  Kangasharju, Aki
  VATT, Helsinki.
  Rauhut, Daniel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Future labour supply in regions of the Nordic countries:  A method to forecast and test spatial patterns of future labour supply2011Conference paper (Other academic)
 • 5.
  Dall Schmidt, Torben
  et al.
  University of Southern Denmark.
  Kangasharju, Aki
  VATT, Helsinki.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  Regional Structures of Potential Labour Supply2009In: The Potential Labour Supply in the Nordic Countries. / [ed] D. Rauhut & I.R. Edvardsson, Stockholm: Nordregio , 2009Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Damsgaard, Ole
  et al.
  Nordregio.
  Dubois, Alexandre
  Nordregio.
  Glöersen, Erik
  Nordregio.
  Hedin, Sigrid
  Nordregio.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  Roto, Johanna
  Nordregio.
  Schmitt, Peter
  Nordregio.
  Moxnes Steinecke, Jon
  Nordregio.
  Nordic Inputs to the EU Green Paper on Territorial Cohesion2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 7.
  Edvardsson, Ingi Runar
  et al.
  University of Akureyri.
  Rauhut, Daniel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Heikkilä, Elli
  Institute of Migration.
  Johansson, Mats
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Johannesson, Hjalti
  University of Akureyri.
  Stamböl, Lasse
  Statistics Norway.
  Dall Schmidt, Torben
  University of Southern Denmark.
  Demographic Change, Labour Migration and EU-Enlargement – Relevance for the Nordic Regions.2007Report (Other academic)
 • 8.
  Gaspar, J.
  et al.
  Centre for Geographical Studies, University of Lisbon.
  Marques da Costa, N.
  Centre for Geographical Studies, University of Lisbon.
  d'Abreu, D.
  Centre for Geographical Studies, University of Lisbon.
  Marques da Costa, E.
  Centre for Geographical Studies, University of Lisbon.
  Barroqueiro, M.
  Centre for Geographical Studies, University of Lisbon.
  Esteves, A.
  Centre of Geographical Studies, University of Lisbon.
  Rauhut, Daniel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Ageing, Labour Shortage and ‘Replacement Migration’2005Book (Other academic)
 • 9.
  Hedin, Sigrid
  et al.
  Nordregio.
  Dubois, Alexander
  Nordregio.
  Ikonen, Riikka
  Nordregio.
  Lähteenmäki-Smith, Kaisa
  Nordregio.
  Neubauer, Jörg
  Nordregio.
  Pettersson, Katarina
  Nordregio.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  Tynkkynen, Veli-Pekka
  Nordregio.
  Regionally Differentiated Innovation Policies in the Nordic Countries: Applying the Lisbon Agenda2008Book (Other academic)
 • 10.
  Johansson, Mats
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  A Periodical Analysis of Immigrants’ Settlement Patterns in Sweden 1950-2005 – A Regional Perspective2007Conference paper (Other academic)
 • 11.
  Johansson, Mats
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Rauhut, Daniel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  European Urban-Rural Relations – A Multifaceted Concept.2012Conference paper (Other academic)
 • 12.
  Johansson, Mats
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  From Labour to Refugee Immigration and the Effects on the Settlement Pattern in Sweden 1950-20052008Conference paper (Other academic)
 • 13.
  Johansson, Mats
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  Invandrarnas bosättningsmönster i ett regionalt perspektiv 1950 och 20052008In: Stadsregioner och utvecklingskraft / [ed] Göran Cars & Carl-Johan Engström, Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2008Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Johansson, Mats
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Rauhut, DanielKTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  The Spatial Effects of Demographic Change and Migration2005Collection (editor) (Other academic)
 • 15.
  Kahila, Petri
  et al.
  Nordregio.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  Policies for Employment and Welfare: A Regional Perspective2009In: The Potential Labour Supply in the Nordic Countries / [ed] D. Rauhut & I.R. Edvardsson, Stockholm: Nordregio , 2009Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Kangasharju, Aki
  et al.
  VATT, Helsinki.
  Dall Schmidt, Torben
  University of Southern Denmark.
  Rauhut, Daniel
  Malmö Högskola.
  Potential labour supply in regions of the Nordic countries: A method to forecast and test regional patterns of potential labour supply2010Conference paper (Other academic)
 • 17.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  A Note on the Interrelationship between Demography and Economic PerformanceManuscript (preprint) (Other academic)
 • 18.
  Rauhut, Daniel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Adam Smith – A Champion for the Poor!2005In: Economists and Poverty: From Adam Smith to Amartya Sen / [ed] D. Rauhut, N. Hatti & C.A. Carlsson, New Delhi: Vedam Books , 2005Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Rauhut, Daniel
  Malmö Högskola.
  Adam Smith on Migration2010In: Migration Letters, ISSN 1741-8984, Vol. 7, no 1, p. 105-113Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Adam Smith considered poverty and unemployment as push factors for migration and wages high enough to provide for a worker and his family as a pull factor. Migration as a free mobility of labour leads to an optimal allocation of the factor commodity labour as well as changes of employment which necessary to equalise wages between different geographical entities. The consequences are not only promoting economic growth and prosperity, but also reducing poverty. Smith has no contemporary empirical support for his theory.

 • 20.
  Rauhut, Daniel
  Institutet för tillväxtpolitiska studier.
  Arbetskraftsbrist och arbetskraftsinvandring: Hot eller möjlighet för ekonomisk tillväxt?2002Book (Other academic)
 • 21.
  Rauhut, Daniel
  Institutet för tillväxtpolitiska studier.
  Arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning2004In: Tillväxtskrift 2004 / [ed] Gunilla Almqvist, Stockholm: Institutet för tillväxtpolitiska studier , 2004Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Rauhut, Daniel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Book review: Population Ageing – A threat to the Welfare State. The Case of Sweden, edited by Tommy Bengtsson2011In: European Journal of Social Security, ISSN 1388-2627, Vol. 13, no 2, p. 286-288Article, book review (Other academic)
 • 23.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  Causes and impacts of migration: Annex 2 in Demographic and migratory flows affecting European regions and cities. Edited by J. de Beer & N. van der Gaag.2010Report (Other academic)
 • 24.
  Rauhut, Daniel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Den besvärliga fattigdomen2006Book (Other academic)
 • 25.
  Rauhut, Daniel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Den besvärliga fattigdomen2011 (ed. 2nd)Book (Other academic)
 • 26.
  Rauhut, Daniel
  Institutet för tillväxtpolitiska studier.
  Den omöjliga ekvationen: Om prognoser, finanser och behovet av arbetskraft i den kommunala sektorn2003Book (Other academic)
 • 27.
  Rauhut, Daniel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Doomsday Demography: Myths and Reality2011In: Proceedings from the 10th International Conference Partnership of Business and Education in the Regional Innovation Development / [ed] Galina Yu. Assorina & Olga S. Kompaniets, 2011, p. 34-44Conference paper (Refereed)
 • 28.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  EU did not boost Baltic emigration2008In: Journal of Nordregio, ISSN 1650-5891, Vol. 8, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Before the EU-enlargements to include much of Eastern Europe many countries discussed "transition rules" to mitigate the negative effects of an expected mass emigration from the new Member States to the "old" EU 15 countries. In the Nordic countries, given their high levels of social protection, a fear of "social tourism" emerged, especially from countries like e.g. Estonia, Latvia and Lithuania. Indeed, the population declines the Baltic countries have experienced are usually seen as a result of labour emigration due to EU membership.

 • 29.
  Rauhut, Daniel
  Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet.
  Fattigvård, socialbidrag och synen på fattigdom i Sverige 1918-19972002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 30.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  Globalisation from a Nordic Perspective2008In: Journal of Nordregio, ISSN 1650-5891, Vol. 8, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The report Globalisering och inkomstfördelning from the Swedish Globalisation Council is indeed a well-nuanced analysis of the effects of globalisation on income distribution.

 • 31.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  How to get the ‘good’ immigrants2007In: Journal of Nordregio, ISSN 1650-5891, Vol. 7, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  Immigration and depopulation2007In: Journal of Nordregio, ISSN 1650-5891, Vol. 7, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Many politicians and admini-straitors alike across the Nordic regions hope that immigration will help them to solve the problems associated with having an ageing population, a shrinking labour force, ongoing depopulation and the continuing out-migration of young people.

 • 33.
  Rauhut, Daniel
  Malmö Högskola.
  Integration of Immigrants in Sweden 1945-19752010In: Yearbook of Finnish Population Research, ISSN 1796-6183, Vol. LXV, p. 103-122Article in journal (Refereed)
 • 34.
  Rauhut, Daniel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Invandringen av kvinnor till Sverige från Finland, Norge och Västtyskland 1945–1960: Om push- och pull-faktorer2011In: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 77, no 1, p. 104-133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the second half of the 194os, women made up more than 50 per cent of all immigrants to Sweden, a proportion that had fallen slightly to just under so per cent by 1960. Given that these women, despite their numerical strength, seem to be invisible in Swedish immigration history, there is thus every reason to analyse immigration to Sweden in 1945-1960 more closely. The purpose of the present study is to analyse the immigration of women to Sweden from Finland, Norway, and West Germany in the years immediately following the Second World War. The study found that the reasons why people chose to immigrate to Sweden in this period went beyond the factors usually mentioned: labour demand and high, and rising, real wages in Sweden (the pull factors), and high levels of unemployment in their home countries (the push factor). Swedish-speaking Finns' sense of insecurity in post-war Finland, Finland's reparations, and the fear of being Sovietized in all probability influenced people's willingness to emigrate. This was true not only of the men, but also the women. It can be inferred that many of the Norwegian women who moved to Sweden up to the early 1950s were tysketoser,"German girls". In bomb-wrecked Germany, full-scale food rationing was in place until the end of the 1940s, and there were shortages of almost everything. Thanks to the good offices of Sweden's National Labour Market Board, 10,000 German refugee women were ferried across to join the Swedish labour market as domestic servants.

 • 35.
  Rauhut, Daniel
  Malmö Högskola.
  On the Ideology of Apocalyptic Ageing2010In: Regionale Trender, ISSN 0802-1848, E-ISSN 1893-1219, no 1, p. 33-41Article in journal (Refereed)
 • 36.
  Rauhut, Daniel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Population changes and regional economic growth2011In: Regionale Trender, ISSN 0802-1848, E-ISSN 1893-1219, no 1, p. 19-27Article in journal (Refereed)
 • 37.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  Potential Nordic population 20302008In: Journal of Nordregio, ISSN 1650-5891, Vol. 8, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The population of the Nordic countries will have increased by almost 10 % in 2030 as compared to that of today. Moreover, further concentration of the population to the urban and metropolitan areas will continue to influence population development. The family will play a more important role, with higher fertility and nuptality rates. Obesity and increased socio-economic polarisation will however lower life-expectancy. The Nordic countries will also have to face up to the emigration of persons with an immigrant background as a consequence of failed integration policies. Problems with labour shortage will persist due to imperfections in the workings of the labour market.

 • 38.
  Rauhut, Daniel
  Institutet för tillväxtpolitiska studier.
  Replacement Migration to Sweden: An overview of possible sender countries2004Report (Other academic)
 • 39.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Samhörighet och generositet: Om socialbidrag och krav på motprestationer2007In: Vägen till arbete. Om Stockholms stads arbete med olika grupper av arbetslösa socialbidragstagare / [ed] Daniel Rauhut, Stockholm: Fou-enheten, Stockholms stad , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 40.
  Rauhut, Daniel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Saving the Poor: J.S. Mill on Poverty2005In: Economists and Poverty: From Adam Smith to Amartya Sen / [ed] D. Rauhut, N. Hatti & C.A. Olsson, New Delhi: Vedam Books , 2005Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  Sociala processer och integration2008In: Stadsregioner och utvecklingskraft / [ed] Göran Cars & Carl-Johan Engström, Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2008Chapter in book (Other academic)
 • 42.
  Rauhut, Daniel
  Nordregio.
  The Demographic Trends in the Nordic Countries2009In: The Potential Labour Supply in the Nordic Countries / [ed] D. Rauhut & I.R. Edvardsson, Stockholm: Nordregio , 2009Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Rauhut, Daniel
  Institutet för tillväxtpolitiska studier.
  Var hittar Sverige sin arbetskraft?: En översikt av tänkbara sändarländer2002Book (Other academic)
 • 44.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms Stad.
  Vägen till arbete. Om Stockholms stads arbete med olika grupper av arbetslösa socialbidragstagare.2007Collection (editor) (Other academic)
 • 45.
  Rauhut, Daniel
  FoU-enheten, Stockholms Stad.
  Vägen till Sverige. Om Stockholms stads integrationsarbete.2007Collection (editor) (Other academic)
 • 46.
  Rauhut, Daniel
  et al.
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Alander, Nina
  FoU-enheten, Stockholms stad.
  Invandrarföretagande och integration: om främjande kommunala insatser2007In: Vägen till Sverige, Stockholm: Fou-enheten, Stockholms stad , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 47.
  Rauhut, Daniel
  et al.
  Institutet för tillväxtpolitiska studier.
  Blomberg, Gustaf
  Institutet för tillväxtpolitiska studier.
  Ekonomiska effekter av integration och invandring2003Report (Other academic)
 • 48.
  Rauhut, Daniel
  et al.
  Nordregio.
  Edvardsson, Ingi-RunarUniversity of Akureyri.
  The Potential Labour Supply in the Nordic Countries2009Collection (editor) (Other academic)
 • 49.
  Rauhut, Daniel
  et al.
  Institutet för tillväxtpolitiska studier.
  Falkenhall, BjörnInstitutet för tillväxtpolitiska studier.
  Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt2006Collection (editor) (Other academic)
 • 50.
  Rauhut, Daniel
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Hatti, Neelambar
  Dept. of Economic History, University of Lund.
  Amartya Sen, Poverty and Capability Deprivation2005In: Economists and Poverty: From Adam Smith to Amartya Sen / [ed] D. Rauhut, N. Hatti & C.A. Carlsson, New Delhi: Vedam Books , 2005Chapter in book (Other academic)
12 1 - 50 of 70
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf